Om Nordisk råds utvalg

Udvalget for vækst og udvikling i Norden
Photographer
André H. Jamholt / norden.org
Det politiske samarbeidet om konkrete saker skjer først og fremst i Nordisk råds fem fagutvalg og i presidiet, som er ledelsesorganet.

Alle politiske spørsmål, unntatt utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, som er presidiets ansvar, behandles i ett av rådets fagutvalg.

Fra forslag til beslutning

Et forslag som stilles av et medlem, eller en gruppe av medlemmer, henvises til det relevante utvalget med tanke på behandling. Utvalget kan for eksempel velge å sende inn forslaget til uttalelse hos forskjellige instanser i de forskjellige landene, avholde en såkalt høring med deltakelse fra eksperter eller på annet vis fremskaffe fakta for eller mot forslaget.

Utvalgets forslag sendes i form av en såkalt betenkning til Nordisk råds ledelsesorgan, Presidiet, eller til plenarforsamlingen, med tanke på en beslutning om hva en skal anbefale de nordiske regjeringene eller Nordisk ministerråd å gjøre med forslaget.

Forskjellige former for faktainnhenting

Et utvalg kan også ta i bruk faktainnhenting for å avgjøre om det er grunn til å fremsette et forslag om nordiske samarbeidsinitiativ. Utvalgene kan ha underutvalg eller arbeidsgrupper til avgrensede oppgaver i en bestemt tidsperiode. Noen av utvalgets medlemmer kan dermed skaffe seg ekstra kunnskap med tanke på å avgjøre om utvalget skal gå videre og forsøke å utforme forslag innenfor det aktuelle området. Underutvalgene eller arbeidsgruppene kan også ha som oppgave å komme med konkrete forslag til utvalget. Noen ganger arrangerer utvalgene seminarer og konferanser med tanke på å skape oppmerksomhet eller delta i debatten om en gitt nordisk problemstilling.

Utvalgsmøtene er ikke offentlige

Nordisk råds utvalg har opptil 18 medlemmer, inkludert leder og nestleder. Utvalgsmøtene er ikke offentlige. Konferanser og seminarer er likevel ofte åpne for andre enn medlemmene og særskilt inviterte.

Nasjonale og internasjonale kontakter

Nordisk råds utvalg samarbeider med de tilsvarende utvalg i de nasjonale parlamentene og i Baltisk forsamling, som er det parlamentariske samarbeidsorganet i Estland, Latvia og Litauen, og med andre relevante internasjonale organisasjoner.

Kontrollkomiteen

Nordisk råd har også en kontrollkomité, som har som hovedoppgave å kontrollere fremdriften for aktiviteter som finansieres via felles nordiske midler og at vedtatte beslutninger blir gjennomført. Dessuten finnes det en valgkomité som forbereder de valgene som finner sted under Nordisk råds sesjoner.

Valg under sesjonen

Ledere, nestledere og medlemmer av utvalgene, presidiet og kontrollkomiteen for det kommende kalenderåret velges under Nordisk råds ordinære sesjon på høsten.

Nordisk råds utvalg