Anne Berner (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
382
Henkilö
Speaker role
Samarbejdsminister, Finland
Päivämäärä

Herr president, bästa kolleger! De sista tre åren har Nordiska ministerrådet präglats av en reform- och moderniseringsdagordning som, i och med samarbetsministrarnas antagande av en ambitiös reformpacke i juni 2014, blev känd under namnet Nytt Norden. Reformen har påverkat alla delar av samarbetet i Nordiska ministerrådet – inklusive samarbetet med Nordiska rådet. Vi ser redan att Nytt Norden-reformen har bidragit till ett mer politiskt och relevant nordiskt samarbete. De strategiska genomlysningarna av nordiska samarbetsområden är en stor bidragande faktor till detta. Det har redan gjorts en genomlysning av hälso- och arbetsmarknadsområdet, och för närvarande genomlyses energisektorn.

Generalsekreteraren presenterade sin uppföljning av Nytt Norden-rapporten ”Nordens tid är nu” den 6 september i år. På samma möte beslutade vi samarbetsministrar att rekommendera de nordiska statsministrarna att ställa sig bakom målsättningen att Norden ska vara världens mest integrerade region. Det gjorde statsministrarna den 28 september. Vi beslutade också att bidra till hållbar tillväxt i Norden, bland annat genom att se till att dialogen med, och involveringen av, näringslivet utvecklas. Vi vill också öka samarbetets relevans för nordiska medborgare. Det ska vi göra genom att utveckla dialogen med, och involveringen av, civilsamfundsaktörer.

Vår målsättning är även att säkra en mer dynamisk nordisk budget, som ska användas i enlighet med aktuella prioriteringar. Och vi ska säkra ett flexibelt och anpassningsbart samarbete genom att skapa möjligheter för ad hoc-samarbete och mera dynamik i ämbetsmannasamarbetet. Sist men inte minst tar vi sikte på att öka kontakten med det nordiska samarbetet som äger rum i och utanför ministerrådet. Syftet är att sträva efter att i större utsträckning utnyttja den möjlighet som finns att stärka varandra vid passande tillfällen.

Vi har också kunnat säga att vi i år, tack vare de reformer som redan gjorts, har kunnat agera mycket snabbt i en situation där våra länder står inför nya utmaningar i form av ett stort integrationsarbete. De nordiska ministrarna med ansvar för integration möts den 25 november 2016 i syfte att diskutera integrationsfrågan vidare.

Vi har under det finska ordförandeskapet dessutom lagt vikt vid många andra problemställningar: EU, som jag redogjorde för redan tidigare, ”Mer nordiskt nytta i EU” är en sådan sak. Under året har Finland arbetat för att relevanta EU-frågor tas upp vid nordiska ministermöten. Vi har också arbetat med ett pilotprojekt för att stärka samarbetet mellan nordiska ämbetsmän om implementering av EU-lagstiftning.

Vi har även poängterat digitaliseringen. Digitalisering är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av det moderna välfärdssamhället. Just därför har samarbetsministrarna valt att prioritera detta under året. Det första steget är en nordisk ministerkonferens under första halvåret 2017. Nordiska ministerrådets arbete för miljö och klimat har också fortsatt. I december förra året profilerades nordiska klimat- och energilösningar vid FN:s klimatkonferens i Paris. Det gav de nordiska länderna större synlighet än man kunde uppnått var och en för sig. Vidare har det avsatts mer än 8 miljoner danska kronor för en gemensam nordisk uppföljning av COP 21-avtalet. Huvudtemana för uppföljningen 2016 är nordiska lösningar inom ramen för klimat och energi, klimatfinansiering och Arktis.

Låt mig avsluta med några ord om det initiativ som statsministrarna tog vid sessionen förra året. Initiativet – Nordiska lösningar på globala samhällsutmaningar – ska bidra till att öka kunskapen och främja nordiska initiativ som kan tillmötesgå den internationella efterfrågan på innovativa samhällslösningar på områden där de nordiska länderna har spetskompetens. I juli i år beslutade vi samarbetsministrar om tre temaområden för initiativet: Nordic Green, Nordic Food and Welfare och The Nordic Gender Effect. Statsministrarna bekräftade valet av temana på sitt möte i september. Jag ser fram emot att initiativet sjösätts i och med årsskiftet.

Herr president! Detta är några av årets uppnådda resultat. Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion.