Enighet om det nordiske budsjettet

02.11.21 | Nyhet
Nordiska rådets flagga
Fotograf
Magnus Fröderberg
Nordisk ministerråds budsjett for 2022 ble godkjent tirsdag 2. november av de nordiske samarbeidsministrene, og har også blitt behandlet av Nordisk råds presidium. Budsjettet er gjort opp i tråd med retningslinjene i samarbeidets Visjon 2030, noe som innebærer tydeligere fokus enn tidligere på grønn omstilling i Norden. Det endelige budsjettet er et resultat av forhandlinger med Nordisk råd. Ubrukte midler fra tidligere år kanaliseres til kultur- og utdanningsområdet, til satsinger på ungdom og språk, og til forberedelse av et fond for klima og biologisk mangfold.

Budsjettet har blitt diskutert i offentligheten før vedtaket på grunn av uroen for betydelige nedskjæringer i finansieringen av kultur- og utdanningssamarbeidet.

– Statsministrene har satt som mål for arbeidet vårt at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Dette forutsetter en økning av ressurser i budsjett 2022 for klima og bærekraft, og for tiltak som fordyper integreringen i regionen, og det behovet gjenstår de neste årene, sier Finlands Thomas Blomqvist, som ledet samarbeidsministrenes møte. – Samtidig har det under pandemien blitt tydeligere hvor stor betydning nordisk kunst, kultur og samhørighet har for nordboerne. Jeg er derfor fornøyd med at vi ved hjelp av ubrukte midler fra tidligere år kunne jobbe fram en særskilt ettårig satsing på kultur og utdanning, konstaterer han.

I siste fase av budsjettforberedelsene ble det på normal måte gjennomført forhandlinger mellom Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Budsjettkompromisset omfatter totalt 15,1 millioner.  

Nordisk råds president Bertel Haarder er svært fornøyd med at kultur og utdanning er høyprioritert i arbeidet også i 2022.

– For Nordisk råd var det uhyre viktig at kultur og utdanning ikke rammes av enda et slag etter alle vanskene pandemien førte til, sier han. – Vi synes naturligvis også at grønn omstilling er viktig, men kultursamarbeidet er en grunnstein i samarbeidet vårt.

Etter forhandlingene understreker presidenten også behovet for et enda tettere samarbeid mellom rådet og ministerrådet – både politisk og administrativt.

– Vi har alltid sagt at vi er sterkest sammen, og det gjelder i høyeste grad også i dette tilfellet, sier Bertel Haarder.

 

Budsjettkompromisset styrker blant annet finansieringen av flere kulturstøtteprogrammer og nordiske kulturinstitusjoner, språksamarbeidet, Norden i skolen og Nordjobb, samt den nordiske litteraturuka.

Lederen for Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur, Kjell-Arne Ottosson, er uhyre lettet.

– Vi fryktet store nedskjæringer for en sektor som allerede er hardt rammet, men dette budsjettet gir rammer for et fortsatt sterkt kultursamarbeid, sier han.

I sin betenkning om budsjettkompromisset framhever Nordisk råd ønsket om at et ministerråd for transport blir etablert så snart som mulig. Rådets presidium har kommet til enighet i dette spørsmålet, og ønsket inngår også i overenskomsten Nordisk ministerråd og Nordisk råd har inngått.

– Å opprette et transportministerråd vil være helt i tråd med fokuseringen på både integrering og grønn omstilling, sier Nordisk råds visepresident Anette Lind. – Vi mener at samarbeidet som allerede eksisterer, vil bli mer effektivt hvis strukturene for samarbeidet blir faste.

Budsjettplanleggingen for kommende år baserer seg på en trinnvis og målrettet omfordeling av det nordiske budsjettet, i tråd med en fireårig handlingsplan som Nordisk ministerråd vedtok etter konsultasjon med Nordisk råd i november 2020.

– Norden har et langsiktig arbeid foran seg for å beholde den ledende posisjonen vi har i den grønne omstillingen, sier minister Thomas Blomqvist. – Vi er fornøyd med at den planlagte satsingen på klimaarbeid har sterk støtte blant nordboerne. Opinionsundersøkelsen som ministerrådet og rådet har gjennomført, og som ble publisert forrige uke, bekrefter det.

Diskusjonen om de kommende årenes budsjettprosess innledes allerede i desember, da representanter for nåværende og kommende formannskap i Nordisk ministerråd møter nåværende og kommende presidentskap i Nordisk råd for en første gjennomgang.

FAKTA

– Nordisk ministerråd er regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. De nordiske samarbeidsministrene fatter vedtak om ministerrådets budsjett. Budsjettet forelegges Nordisk råd i forbindelse med den årlige sesjonen.

– Nordisk råd er parlamentenes offisielle samarbeidsorgan. Under sesjonen stemmer Nordisk råd over budsjettkompromisset som er inngått mellom Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Budsjettkompromisset skrives i sin helhet inn i budsjettet.

– Budsjettets totalsum for 2022 er 969 millioner DKK. Nordisk råds budsjett for 2022 er på ca. 37 millioner DKK.

Les bakgrunnsinformasjon om budsjettet her: