Enighet om den nordiska budgeten

02.11.21 | Nyhet
Nordiska rådets flagga
Fotograf
Magnus Fröderberg
Nordiska ministerrådets budget för 2022 godkändes tisdagen den 2 november av de nordiska samarbetsministrarna, och har också behandlats av Nordiska rådets presidium.
Budgeten är uppgjord i linje med riktlinjerna i samarbetets Vision2030, vilket innebär tydligare fokus än tidigare på grön omställning i Norden. Den slutliga budgeten är ett resultat av förhandlingar med Nordiska rådet.
Oanvända medel från tidigare år kanaliseras till kultur- och utbildningsområdet, till satsningar på ungdom och språk, och på beredning av en fond for klimat och biodiversitet.

Budgeten har diskuterats i offentligheten inför beslutet, på grund av oron för betydande nedskärningar i finansieringen av kultur- och utbildningssamarbetet.

-Statsministrarna har satt som mål för vårt arbete att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Detta förutsätter en ökning av resurser i budget 2022 för klimat och hållbarhet, och för åtgärder som fördjupar integrationen i regionen; och det behovet kvarstår under kommande år, säger Finlands Thomas Blomqvist, som ledde samarbetsministrarnas möte Samtidigt har det under pandemin förtydligats hur stor betydelse nordisk konst, kultur och samhörighet har för nordborna. Jag är därför nöjd med att vi med stöd av oanvända medel från tidigare år kunde arbeta fram en särskild ettårig satsning på kultur och utbildning, konstaterar han.

I det sista skedet av budgetberedningen genomfördes, i normal ordning, förhandlingar mellan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Budgetkompromissen omfattar totalt 15,1 miljoner.  

Nordiska rådets president, Bertel Haarder, är mycket nöjd med att kultur- och utbildning är högprioriterat i arbetet också under år 2022.

-För Nordiska rådet var det oerhört viktigt att kulturen och utbildningen inte drabbades av ännu ett slag, efter alla de svårigheter som pandemin ledde till, säger han. Vi tycker naturligtvis också att grön omställning är viktigt, men kultursamarbetet är en grundsten i vårt samarbete, säger han.

Efter förhandlingarna betonar presidenten också behovet av ett ännu tätare samarbete mellan rådet och ministerrådet - både politiskt och administrativt.

-Vi har alltid sagt att vi är starkast tillsammans, och det gäller i högsta grad också i detta fall, säger Bertel Haarder.

 

Budgetkompromissen stärker bland annat finansieringen av flera kulturstödprogram och nordiska kulturinstitutioner, språksamarbetet, Norden i Skolan och Nordjobb, samt den nordiska litteraturveckan.

Ordförande för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, Kjell-Arne Ottosson, är oerhört lättad.

-Vi befarade stora nedskärningar för en sektor som redan har drabbats hårt, men den här budgeten ger ramar för ett fortsatt starkt kultursamarbete, säger han.

I sitt betänkande om budgetkompromissen lyfter Nordiska rådet fram önskemålet om att ett ministerråd för transport så snabbt som möjligt etableras. Rådets presidium är enigt i frågan och önskemålet ingår också i den överenskommelse som Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har gjort.

-Att upprätta ett transportministerråd skulle vara helt i linje med fokuseringen både på integrering och grön omställning, säger Nordiska rådets vicepresident, Annette Lind. Vi anser att det samarbete som redan nu finns skulle bli effektivare om strukturerna för samarbetet skulle vara fasta, konstaterar hon.

Budgetplaneringen för kommande år baserar sig på en stegvis och målinriktad omfördelning av den nordiska budgeten, i linje med en fyraårig handlingsplan som Nordiska ministerrådet antog efter konsultation med Nordiska rådet i november 2020.

- Norden har ett långsiktigt arbete framför sig för att förbli den föregångare vi är i den gröna omställningen, säger minister Thomas Blomqvist. Vi är nöjda att se att det finns ett starkt stöd för den planenliga satsningen på klimatarbete bland nordborna. Den opinionsundersökning som ministerrådet och rådet låtit göra, och som publicerades förra veckan, bekräftar det, konstaterar han.

Diskussionen om de kommande årens budgetprocess inleds redan i december i år, då representanter för nuvarande och kommande ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, möter nuvarande och kommande presidentskap i Nordiska rådet för en första genomgång.

FAKTA

-Nordiska ministerrådet är regeringarnas officiella samarbetsorgan. De nordiska samarbetsministrarna fattar beslut om ministerrådets budget. Budgeten föreläggs Nordiska rådet i samband med den årliga sessionen.

-Nordiska rådet är parlamentens officiella samarbetsorgan. Under sessionen röstar Nordiska rådet om den budgetkompromiss som har ingåtts mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Budgetkompromissen skrivs i sin helhet in i budgeten.

-Budgetens totalsumma 2022 är 969 miljoner DKK. Nordiska rådets budget 2022 är ca 37 miljoner DKK

Läs bakgrundsinformation om budgeten här: