Jorodd Asphjell ny president for Nordisk råd

03.11.22 | Nyhet
Jorodd Asphjell Helge Orten
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Jorodd Asphjell er valgt til ny president for Nordisk råd for 2023. Helge Orten ble valgt til visepresident. Begge kommer fra Norge, som har presidentskapet for Nordisk råd neste år. I 2023 kommer Norge til å satse på et trygt, grønt og ungt Norden.

Jorodd Asphjell har vært med i Nordisk råd siden 2009, og han tilhører Den sosialdemokratiske gruppen. Han er også medlem av rådets presidium. Hans reise i Nordisk råd begynte som varamedlem i 2009, og siden 2012 har han vært medlem.

Asphjell sier at han vil styrke det nordiske samarbeidet i krisetider.

– Vi lever i urolige tider. Vi gikk fra en pandemi som rammet alle deler av samfunnet – til krig i Europa. Det norske presidentskapsprogrammet vil ha nordisk krisesamarbeid høyt på dagsordenen. Våre erfaringer fra håndteringen av pandemien skal brukes for å styrke samarbeidet om beredskapen i de nordiske landene. Med Finland og Sverige i Nato vil det nordiske forsvarssamarbeidet også bli nærere, sier Jorodd Asphjell.

Et trygt Norden

Helge Orten er leder for Den konservative gruppen og medlem av rådets presidium. Han understreker mulighetene av et Norden der alle landene er med i Nato.

– Snart er forhåpentligvis alle de nordiske landene med i Nato. Dette er en utrolig mulighet på mange plan. I Nordisk råd har vi lenge sagt at vi må ha mer nordisk samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken. Nå har vi muligheten, sier Helge Orten.

Asphjell og Orten ble enstemmig valgt på Nordisk råds sesjon i Helsingfors 3. november. De tiltrer ved årsskiftet.

Det norske presidentskapsprogrammet for 2023 gjennomsyres av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, som retter oppmerksomheten mot økt behov for nordisk forsvarssamarbeid. Et sikkert Norden er høyeste prioritet for det norske presidentskapet.

Grønn omstilling i energikrisen

Det norske presidentskapet framhever også energikrisen som et viktig tema, i likhet med den pågående klimakrisen. Ifølge presidentskapet bør Norden lede utviklingen ved å bygge nye energikilder med fokus på bærekraft.

– Vi står overfor en klimakrise. Vi må redusere utslippene. Grønne løsninger for energi og transport er sentralt. Det siste årets energikrise har ytterligere forsterket poenget: Det er viktig å få nye energikilder på plass! Norden kan være en foregangsregion, sier Helge Orten.

Lære av pandemien

Norge vil at nordboerne skal føle seg trygge, og det forutsetter et grønt Norden. Krisehåndteringen under pandemien er ifølge presidentskapsprogrammet noe Nordisk råd kan lære av for å håndtere klimakrisen.

Presidentskapet understreker at et grønt Norden ikke bare er avgjørende for et sikkert Norden, det er også en plikt overfor den kommende generasjonen.

Ung i Norden

I tillegg til et trygt og grønt Norden vil det norske presidentskapet prioritere unges deltakelse i samfunnet og politikken. Norge vil stanse utviklingen der unge havner utenfor arbeidslivet, og ser utdanningsmuligheter over landegrensene som viktig. Men Norge understreker at utdanningen bør svare til framtidens behov.

Norges presidentskap ser unge som samarbeidspartnere og mener at de unge har kunnskap og ressurser som er nødvendige for det nordiske samarbeidet.

– Dagens unge er framtiden. Vi må jobbe sammen for å sikre deres utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnslivet. Et trygt og grønt Norden er en forutsetning for de unges framtid. De unge sitter på kunnskap og ressurser. Den nordiske tradisjonen med å involvere barn og unge er viktig, unge er avgjørende for samfunnene og demokratiene våre, sier Jorodd Asphjell.

Norge understreker også at unges framtid påvirkes av klimavalgene som gjøres i dag. Pandemien påvirket unges psykiske helse. Norges presidentskap vil dra lærdom av hvordan pandemien ble taklet, for å bedre kunne håndtere unges helse i en krise.

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.

Contact information