Utvalg vil bedre mulighetene for nordiske vennskapsskoler

02.02.22 | Nyhet
Skola
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Det trengs bedre rammer og verktøy for å støtte nordisk samarbeid på undervisningsområdet. Det mener Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur, som på årets første møte vedtok å gå videre med et forslag om å gjøre det lettere å etablere vennskapsskoler for å styrke utvekslingen mellom de nordiske landene.

Det nordiske fellesskapet, språkforståelsen og kulturen styrkes av kontinuerlig og langsiktig samarbeid mellom de nordiske landene, og her spiller skoler og undervisningsinstitusjoner en viktig rolle. Det skjer på mange forskjellige måter, blant annet på individnivå gjennom studier i et annet nordisk land og gjennom utveksling av undervisningsmateriale via for eksempel Norden i skolen. Det kan også gjøres gjennom direkte utveksling og samarbeid med en annen skole i et annet land, en såkalt vennskapsskole, som kan sammenlignes med vennskapskommunene vi finner i mange land.

– Med dette forslaget vil vi arbeide for å legge press på ministrene for å konkretisere og bedre rammene for at både videregående skoler og grunnskoler kan etablere langsiktige samarbeid med skoler i andre nordiske land, sier Camilla Gunell, som er leder i utvalget for kunnskap og kultur.

Uutnyttet potensial

Nettopp konseptet for vennskapsskolene har et uutnyttet potensial og kan øke interesse og kunnskaper, ikke minst for de yngre nordboerne, hvis forutsetningene blir forbedret, mener kultur- og kunnskapsutvalget. Nestleder Aron Emilsson fra Nordisk frihet, som har lagt fram forslaget, sier:

– Samarbeidet mellom vennskapsskoler er i dag helt avhengig av ildsjeler som legger ned tid og energi. Vi må se på konseptet for vennskapsskolene som langvarige relasjoner som bygges opp over tid, mellom både elever, lærere og institusjoner, og det krever helt andre rammer enn det som finnes i dag. Det ultimate ville være at for eksempel en svensk videregående skole kan ha en dansk “vennskapsskole”, og det samme gjelder for grunnskolen. 

Digitale plattformer er veien fram

Helt konkret innebærer forslaget at det etableres en nettportal der skoler kan finne andre skoler som kan bli deres vennskapsskoler. På portalen skal det være enkle regler og rammer for hvordan et samarbeid mellom vennskapsskoler kan se ut.  Hensikten med vennskapsskoler er å øke utvekslingen av kultur og erfaringer mellom skoler og på den måten øke interessen og kunnskapen om andre nordiske land. Dermed øker også interessen for å studere og jobbe i et annet nordisk land.

Forslaget skal nå videreutvikles ytterligere, blant annet ved å la relevante aktører komme med innspill, og så legges det fram en betenkning som utvalget skal behandle på sitt neste møte i slutten av mars.