Demokratibygging begynner i skolen

29.01.24 | Nyhet
Ungdomsskole
Photographer
UDIRS bildebank
I åtte år har de nordiske landene samarbeidet om demokrati, inkludering og samhold gjennom et nettverk som består av policyeksperter på utdanningsområdet, det såkalt DIS-nettverket. Rapporten ”Demokrati, inkludering och sammanhållning” gjør rede for det nordiske samarbeidet og det pågående arbeidet i landenes utdanningssystemer for å beskytte og fremme de demokratiske verdiene.

Rapporten belyser hvor viktig det er å opprettholde og videreutvikle en sterk demokratisk kultur som verner om ytringsfrihet og kildekritikk, respekt for medmennesker, evne til empati og aktiv samfunnsdeltakelse. Rapporten fokuserer spesielt på utdanningens rolle i dette arbeidet. For oss i Norden er demokrati ikke bare en politisk struktur, men også en måte å leve på som krever kontinuerlig engasjement, dialog og deltakelse. 

– Spørsmålene DIS-nettverket arbeider med, er i høyeste grad aktuelle. Den urovekkende utviklingen globalt påvirker også oss i Norden, gjennom økt spredning av propaganda og desinformasjon. Når våre felles nordiske demokratiske verdier utfordres, spiller utdanning en viktig rolle. Gjennom DIS-nettverket kan vi dele kunnskaper og erfaringer og sammen bli bedre rustet til å møte utfordringene vi står overfor, sier DIS-nettverkets leder, departementssekretær ved utdanningsdepartementet i Sverige, Marlene Giertz.

Ved hjelp av DIS-nettverket har det nordiske samarbeidet samlet kunnskap og beste praksis for å styrke demokrati- og menneskrettighetsutdanning samt for å motvirke sosial marginalisering, ekstremisme og religiøs diskriminering. 

Dette er spørsmål som har å gjøre med skolenes virksomhetskultur, skoleledelse og lærerkompetanse samt elevenes muligheter til å delta i demokratiske prosesser og påvirke sin egen hverdag. 

Hensikten er å styrke den kollektive forståelsen for og støtten til demokratiske verdier, samtidig som vi respekter og hyller det kulturelle mangfoldet vårt. 

I Vår visjon 2030 slår det nordiske samarbeidet fast at vi arbeider for et sosialt bærekraftig Norden. Vi mener at et samfunn der demokratiet er sterkt, og der hver enkelt innbygger føler seg verdifull og inkludert, ikke kommer av seg selv. Det må skapes hver dag. Det nordiske policysamarbeidet via DIS-nettverket er en viktig del av dette arbeidet.