Samarbetsministrarna (MR-SAM)

Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet.

Information

Postadress

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information
  Funding opportunities

  Samarbetsministrarna (MR-SAM)

  Nordisk Migrant Ekspert Forum

  Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

   

  Gå till organisation
  Nordiska samarbetskommittén (NSK)
  Nordiska samarbetskommittén svarar för den löpande koordineringen av samarbetet och är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Nordiska samarbetskommittén består av högre tjänstemän ur respektive lands statsförvaltning.
  Gå till organisation
  Departementet för utrikesfrågor, Grönlands regering (GL)
  Lagmandskontoret, nordiskt samarbete (FO)
  Nordiskt samarbete (ÅL)
  Nordisk Sekretariat, nordiskt samarbete (IS)
  Utrikesministeriet, nordiskt samarbete (FI)
  Utenriksdepartementet, nordiskt samarbete (NO)
  Utrikesdepartementet, nordiskt samarbete (SV)
  Udenrigsministeriet, nordiskt samarbete (DK)
  Expertgruppen för hållbar utveckling
  Expertgruppen ska tillhandahålla rådgivning åt Nordiska samarbetskommittén och samarbetsministrarna om hållbar utveckling.
  Gå till organisation
  Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
  I samband med att ett nytt arktiskt samarbetsprogram godkändes 2002 upprättades Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskommitté för Arktis består av de nordiska medlemmarna i Arktiska rådet och representanter för Färöarna, Grönland och Åland. I förhållande till Nordiska ministerrådet ska NRKA tillhandahålla rådgivning åt samarbetsministrarna och Nordiska samarbetskommittén i arktiska frågor.
  Gå till organisation
  Sekretariatet för Arktiska expertkommittén
  Gränshinderrådet
  Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet ska leda gränshinderarbetet i samarbete med Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
  Gå till organisation
  Gränshinderarbete
  Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat från och med 2022, är det kvantitativa målet att undanröja 5-8 gränshinder per år inom arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdena.
  Gå till organisation
  Informationstjenester

  Informationstjenester under MR-SAM

  Gå till organisation
  Grensetjänsten
  Grensetjänsten är ett gräns- och myndighetsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Grensetjänstens huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.
  Gå till organisation
  Info Norden
  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Målet med tjänsten är att göra det enklare för personer att röra sig över de nordiska gränserna.
  Gå till organisation
  Norden i Fokus

  Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontoren arrangerar seminarier och diskussioner om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

  Gå till organisation
  Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
  Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
  Gå till organisation
  Nordkalottens Gränstjänst
  Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. Utöver detta arbetar Gränstjänsten för att undanröja gränshinder.
  Gå till organisation
  Øresunddirekt
  Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt består av en webbredaktion i Köpenhamn samt ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket med personal som på plats ger myndighetsinformation ur ett öresundsperspektiv.
  Gå till organisation
  Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)
  NORDBUK är rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.
  Gå till organisation
  Sekretariat för NORDBUK
  Nordisk utbytesordning (NORUT)
  Tjänstemannautbytet ger statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land (länder) än hemlandet. Det årliga stipendiebeloppet fördelas mellan länderna plus Färöarna, Grönland och Åland av en grupp bestående av en kontaktperson från varje land, samt Färöarna, Grönland och Åland.
  Gå till organisation