Innhold

27.10.20 | Nyhet

Sammen mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen

Norden har en felles interesse i å bekjempe arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Opprettelsen av nasjonale registre over virksomheter er et av flere tiltak som Nordisk grønn venstre nå foreslår. Registrene bør gjøres tilgjengelig for private og offentlige oppdragsgivere i hele Norde...

09.09.19 | Nyhet

Felles nordisk innsats mot korrupsjon og hvitvasking

Korrupsjon og hvitvasking hemmer den økonomiske utviklingen, øker ulikhetene i samfunnet, hindrer fri konkurranse og undergraver demokratiet. Den ødelegger for menneskers mulighet til å få tjenester på like vilkår og gjør alvorlig skade på samfunnsøkonomien. De nordiske justisministre ø...

26.03.20 | Information

Om nordisk samarbeid om justitsspørsmål

I justissektoren samarbeider de nordiske justisministrene om felles utfordringer for nordisk integrasjon, sosial holdbarhet og den frie mobiliteten i Norden. Det handler blant annet om grenseoverskridende kriminalitet, grensehinder mellom de nordiske landene og vern av rettssikkerheten ...