230. Wille Rydman (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
230
Henkilö
Speaker role
Præsidiets talsperson
Päivämäärä

Tack fru president! De nordiska länderna är några av de mest digitaliserade i världen, och Norden befinner sig i brytpunkten mot den fjärde industriella revolutionen. Det skapar enorma möjligheter, men också sårbarheter.

De nordiska länderna utsetts dagligen för betydande cyberangrepp som kan skada samhällets robusthet och funktionalitet. Samarbetet kring informationssäkerhet och cyberförsvar måste stå i centrum om Norden ska kunna vidmakthålla tätpositionen inom digitaliseringen. Detta samarbete bör ta sin utgångspunkt i den nordiska solidaritetsförklaringen från år 2011.

Genom en ökad samverkan mellan de nordiska länderna kan den gemensamma förmågan att hantera hot och risker i cybermiljön förstärkas. Estland, Lettland och Litauen är också starkt präglade av digitaliseringen. Framför allt Estland vidmakthåller en världsledande position på cyberområdet. Kompetensen i Estland befästs även av att NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence ligger i Tallinn. De nordiska länderna bör därför inom ramen för NORDEFCO sträva efter att även integrera Estland, Lettland och Litauen i samarbetet kring cyberförsvar.

President, jag är därför mycket glad för att en stor majoritet i presidiet ställer sig bakom detta betänkande. Tack.