397. Riikka Purra (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
397
Person
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Date

Arvoisa presidentti! Ehdotuksessa ja mietinnössä puhutaan monimuotoisuuden kytkeytymisestä kasvuun ja kilpailukykyyn ja siitä, mitä meidän tulee tehdä tuon yhteyden vahvistamiseksi ja saadaksemme siitä kiistaton, yhteinen näkemys. Sellaista ei ole tarjolla. Voimme tutkia yritysten kasvua ja kannattavuutta mutta emme yksiselitteisesti määrittää niin sanotun monimuotoisuuden vaikutusta siihen. Ei ole myöskään hallitusten tehtävä sanella tällaisia asioita.

On olemassa tutkimuksia, joiden mukaan siitä, että yrityksen johdossa on erilaisia ihmisiä, on hyötyä yrityksen kulttuurille ja liiketoiminnalle, mutta tämän tulee tietenkin olla yritysten itsensä päätettävissä. Mikäli yritys kokee, että tiettyjen ihmisten osallistumisesta hallituksiin syntyy parempia päätöksiä ja innovaatioita ja enemmän tulosta, ne varmasti haluavat näitä ihmisiä mukaan toimintaan. Tämä on taloudellista logiikkaa.

Vapaa Pohjola ei näe, että on poliitikkojen, hallitusten tai valtiollisten päätöksentekoelinten tehtävä puuttua yritysten hallitusten muotoutumiseen. Meidän mielestämme yritykset osaavat itse arvioida tarpeensa. Kehittyneissä ja tasa-arvoisissa yhteiskunnissa myös yksilöt haluavat edetä omilla ansioillaan eivätkä siksi, että sattuvat kuulumaan johonkin ryhmään. Harva meistä haluaa olla kiintiönainen tai kiintiöetninen tai kiintiöerikulttuurinen ihminen. Vapaa Pohjola uskoo, että kehitys kehittyy oikeaan suuntaan ilman poliitikkojen asiaan puuttumista.

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! I förslaget och betänkandet talas det om mångfaldens koppling till tillväxt och konkurrenskraft och om vad vi bör göra för att stärka detta samband och skapa en obestridlig, gemensam bild av den. Det finns ingen sådan. Vi kan undersöka företagens tillväxt och lönsamhet, men vi kan inte entydigt fastställa hur den så kallade mångfalden påverkar den. Det är inte heller regeringarnas uppgift att diktera sådana saker.

Det finns undersökningar som visar att mångfald i företagsledningen är till nytta för företagskulturen och affärsverksamheten, men det är naturligtvis företagen själva som ska besluta om detta. Om ett företag upplever att det blir bättre beslut, innovation och resultat om vissa personer sitter i styrelsen, så vill de säkert ha med dessa människor i sin verksamhet. Detta är ekonomisk logik.

Nordisk frihet anser inte att politiker, regeringar eller statliga beslutsfattande organ ska ingripa i utformningen av företagens styrelser. Vi anser att företagen själva vet vad de behöver. I utvecklade och jämställda samhällen vill individer göra karriär på egna meriter och inte för att de råkar höra till någon viss grupp. Få av oss vill enbart fylla en kvinnokvot eller en kvot baserad på etniskt ursprung eller kultur. Nordisk frihet litar på att utvecklingen går i rätt riktning utan inblandning av politiker.