Rasering av kulturminner i Irak og Syria – nordisk initiativ for å stoppe ulovlig omsetning av kulturgjenstander

12.05.15 | Deklarasjon
Fellesuttalelse fra de nordiske kulturministre 12. mai 2015

Informasjon

Vedtatt
12.05.2015
Sted
Tórshavn, Færøyene

Den pågående plyndring og utsmugling av kulturgjenstander og historisk materiale som skjer i Irak og Syria er svært alvorlig. Vi vil på det sterkeste henstille til nordiske fagmiljøer, samlere og næringsdrivende som kunsthandlere, antikvariater og museer, om å utvise særlig aktsomhet. Vi viser i denne forbindelse til bestemmelsene i de nordiske lands lovverk som regulerer innførsel og omsetning av antikviteter og kulturgjenstander som er ulovlig utført og som kan stamme fra disse områdene.


Det er med forferdelse vi den siste tiden har vært vitne til den brutale raseringen av flere tusen år gamle kulturskatter i Irak og Syria.
Oldtidsstedene som nå systematisk ødelegges er av UNESCO utpekt som noen av verdens viktigste felles kulturarvsteder. Dette er dramatisk, ikke bare for lokalbefolkningen, men for hele menneskeheten.


Historiske minnesmerker og større gjenstander destrueres, mens mindre kulturgjenstander omsettes på det illegale markedet for å finansiere og understøtte virksomheten til ulike ekstremistgrupper. Gjenstander av unik historisk betydning stjeles fra museer og biblioteker, eller plyndres fra arkeologiske utgravningssteder før de smugles over grensene for salg i Europa og andre steder.


FNs sikkerhetsråd vedtok 12. februar en resolusjon som forplikter medlemsland til å iverksette tiltak for å hindre at ekstremistgrupper i Irak og Syria på denne måten skaffer seg inntekter til å fortsette sine grusomme forbrytelser mot regionens befolkning og mot hele verdenssamfunnet.


FNs sikkerhetsråd oppfordrer verdens land og institusjoner om å mobilisere til felles innsats og samlet å slutte opp om tiltak for å slå tilbake disse barbariske handlingene.


Et globalt høynivåmøte fant sted i UNESCO 1. april om implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 2199 om vern av kulturarven fra Irak og Syria. Arbeidsdelingen mellom aktører, erfaringer fra implementering av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1483 (2003) om forbud mot å handle med kulturgjenstander fra Irak, og hvordan dette kan effektiviseres, ble drøftet på dette møtet.

UNESCO har også lansert en kampanje for å mobilisere til engasjement i saken: #Unite4Heritage. Vi nordiske kulturministre støtter denne kampanjen.

I tillegg til innsatsen fra UNESCO og andre internasjonale organisasjoner kreves målrettete nasjonale tiltak for å hindre ulovlig omsetning av kulturgjenstander.

 


Fellesnordisk initiativ

I alle land som har sluttet seg til UNESCOs 1970-konvensjon gjelder et generelt forbud mot innførsel og omsetning av kulturgjenstander som er ulovlig utført fra andre land. For små land som de nordiske kan det være større muligheter for å lykkes med tiltak om det innledes et regionalt samarbeid mellom aktører på ulike nivåer og mellom ulike etater.


I den hensikt å utforske mulighetene for en nordisk plattform for videre tiltak foreslår vi at det høsten 2015 arrangeres en fellesnordisk fagkonferanse. Målet med en slik konferanse vil være å bidra til økt kunnskap hos berørte aktører, samt drøfte muligheter for et tettere nordisk samarbeid og tiltak som bedre kan utnytte våre samlete ressurser. Målgruppe for konferansen vil i første rekke være toll, politi, museer, antikvitetshandlere, auksjonshus, og andre berørte instanser.


For at mottiltakene skal kunne ha tilsiktet effekt, er det av ytterste viktighet at fagmiljø og publikum i hele det nordiske området slutter solidarisk opp om de tiltak som er iverksatt nasjonalt for å stoppe ulovlig omsetning.


Alle berørte aktører, potensielle kjøpere og aktuelle myndigheter oppfordres derfor om å utvise særlig aktsomhet, spesielt når det gjelder gjenstander som kan stamme fra Irak eller Syria.


Publikum oppfordres om å utvise aktsomhet ved kjøp av kulturgjenstander, enten det er over Internett, ved auksjoner eller som turist i utlandet. Ved mistanke om at en gjenstand kan være ulovlig innført skal ansvarlig politimyndighet kontaktes.


Det henstilles til alle som erverver kulturgjenstander privat eller i yrkesmessig/faglig sammenheng – også når det gjelder handel over Internett – om å rette seg etter de forpliktelser som følger av nedenstående regelverk og handlingsnormer: