Ødelæggelse af kulturarv i Irak og Syrien – nordisk initiativ for at stoppe ulovlig omsætning af kulturgenstande

12.05.15 | Deklaration
Fællesudtalelse fra de nordiske kulturministre den 12. maj 2015.

Information

Vedtaget
12.05.2015
Sted
Tórshavn, Færøyene

Den igangværende plyndring og udsmugling af kulturgenstande og historisk materiale som foregår i Irak og Syrien er meget alvorlig. Vi vil på det kraftigste henstille til at nordiske fagmiljøer, samlere og erhvervsdrivende som for eksempel kunsthandlere, antikvariater og museer udviser særlig agtpågivenhed. Vi henviser i denne forbindelse til bestemmelserne i de nordiske landes lovgivninger som regulerer indførsel og omsætning af antikviteter og kulturgenstande som er ulovligt udført og som kan stamme fra disse områder.

Det er med forfærdelse at vi i den senere tid har været vidner til den brutale ødelæggelse af flere tusind år gamle kulturskatte i Irak og Syrien.
De oldtidssteder, som nu systematisk ødelægges, er udpeget som nogle af verdens vigtigste fælles kulturarvsområder og optaget på UNESCO's Verdensarvsliste. Det er en dramatisk situation – ikke blot for lokalbefolkningen, men for hele menneskeheden.

Historiske mindesmærker og større genstande bliver ødelagt, mens mindre kulturgenstande bliver omsat på det illegale marked for at finansiere og støtte aktiviteterne i forskellige ekstremistgrupper. Genstande af unik historisk betydning bliver stjålet fra museer og biblioteker eller plyndres fra arkæologiske udgravninger. Herefter smugles de over grænserne med henblik på salg i Europa og andre steder.

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 12. februar en resolution som forpligter medlemslandene til at iværksætte tiltag som skal modvirke at ekstremistgrupper i Irak og Syrien på denne måde skaffer sig indtægter til at fortsætte deres grusomme forbrydelser med regionens befolkning og mod hele verdenssamfundet.

FN's Sikkerhedsråd opfordrer verdens lande og institutioner til at mobilisere en fælles indsats og samlet bakke op om tiltag for at reagere på disse barbariske handlinger.

Der blev afholdt et globalt højniveaumøde i UNESCO den 1. april om implementeringen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2199 om beskyttelse af kulturarven fra Irak og Syrien. På mødet drøftede man arbejdsdelingen mellem aktører, erfaringer fra implementeringen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1483 (2003) om forbud mod at handle med kulturgenstande fra Irak, og hvordan dette kan effektiviseres.

UNESCO har desuden lanceret en kampagne for at skabe opmærksomhed om sagen: #Unite4Heritage. Vi, de nordiske kulturministre, støtter denne kampagne.

Ud over indsatsen fra UNESCO og andre internationale organisationer er det nødvendigt at der iværksættes målrettede nationale tiltag for at hindre ulovlig omsætning af kulturgenstande.

Fællesnordisk initiativ

I alle de lande som har tilsluttet sig UNESCO's 1970-konvention gælder et generelt forbud mod indførsel og omsætning af kulturgenstande som er ulovligt udført fra andre lande. Små lande som de nordiske kan have lettere ved at få succes med tiltag, hvis der indledes et regionalt samarbejde mellem aktører på forskellige niveauer og mellem forskellige etater.


Vi foreslår derfor at der i efteråret 2015 arrangeres en fællesnordisk fagkonference med henblik på at udforske mulighederne for en nordisk platform for videre tiltag. Målet med en sådan konference vil være at bidrage til øget viden hos de berørte aktører samt at drøfte mulighederne for et tættere nordisk samarbejde og tiltag som i højere grad udnytter vores samlede ressourcer. Målgruppen for konferencen vil først og fremmest være toldmyndigheder, politi, antikvitetshandlere, auktionshuse og andre berørte instanser.


For at de modvirkende tiltag skal have den tilsigtede effekt, er det yderst vigtigt at fagmiljøerne og offentligheden i hele det nordiske område bakker solidarisk op om de nationale tiltag der er iværksat for at stoppe ulovlig omsætning.


Alle berørte aktører, potentielle købere og akutelle myndigheder opfordres derfor til at udvise særlig agtpågivenhed, især når det gælder genstande som kan stamme fra Irak eller Syrien.


Offentligheden opfordres til at udvise agtpågivenhed ved køb af kulturgenstande på internettet, ved auktioner eller som turist i udlandet. Ved mistanke om at en genstand kan være ulovlig skal den ansvarlige politimyndighed kontaktes.


Der henstilles til at alle som erhverver sig kulturgenstande privat eller i erhvervsmæssig/faglig sammenhæng (også ved handel på internettet) retter sig efter de forpligtelser som følger af nedenstående regelsæt og handlingsnormer: