Kulturarv er en forutsetning for trygg og fredelig utvikling i verden

30.10.19 | Deklarasjon
De nordiske kulturministrenes erklæring om kulturarven som premiss for trygg og fredelig utvikling i verden og betydningen av å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander.

Informasjon

Adopted
30.10.2019
Location
Stockholm

De nordiske kulturministrene har på sitt møte 30. oktober 2019 i Stockholm, vedtatt følgende erklæring

 

Vi, de nordiske kulturministrene

har spesielt merket oss at FNs sikkerhetsråd i flere resolusjoner – sist i resolusjon 2462 (mars 2019) om terrorfinansiering - oppfordrer til å styrke den nasjonale innsatsen for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander, samt rapportere om tiltak

har notert flere viktige initiativer i oppfølgingen av den nordiske ministererklæringen fra 2015 med bl.a. to nordiske konferanser og et samordningsmøte mellom nordiske kulturmyndigheter. Liknende regionale workshops og seminarer har i det siste også funnet sted i andre regioner    i regi av UNESCO, INTERPOL, WCO, og EU

framhever det viktige arbeidet som er gjort i UNESCO, WCO, UNODC og EU når det gjelder å utvikle praktiske verktøy til hjelp i myndighetenes arbeid for å hindre kulturkriminalitet og ulovlig handel

oppfordrer nordiske aktører til å dele e-opplæringsplattformene aktivt videre i sine respektive miljøer

har merket seg Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet - Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) – som et viktig supplement til UNESCOs kulturkonvensjoner og til UNIDROIT-konvensjonen om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander

understreker at Nicosia-konvensjonen vil, når den trår i kraft, åpne for tilslutning globalt, og vil således kunne bli et viktig redskap for land som trenger et bedre rettsvern for kulturverdier

oppfordrer andre sektorer, i lys av UNSR 2347 (2018), til å integrere kultur og kulturarv som et sentralt premiss i sitt arbeid med FNs bærekraftmål innen sine respektive områder, innen utdanning, forskning, klima og miljø, så vel som forsvar og militære operasjoner

oppfordrer alle deler av sivilsamfunnet til å engasjere seg når det gjelder å ta vare på verdens kulturarv, samtidig som vi erkjenner et spesielt ansvar for å sikre og videreføre vår egen nasjonale kulturarv

oppfordrer fagmyndighetene i Norden til å videreutvikle det nordiske samarbeidet, i tråd med konklusjonene fra Oslo-konferansen i 2015, med fortsatt fokus på koordinering av tiltak, kommunikasjon, kompetanseutvikling og kunnskap, samt kartlegging av eksisterende samarbeid og initiativer

 

Contact information