Kunst og kultur som fremmere av bærekraftig utvikling

09.11.21 | Deklarasjon
De nordiske kulturministrene godkjente følgende deklarasjon på sitt møte i København 3. november 2021.

Informasjon

Sted
Köpenhamn

Vi nordiske kulturministre

mener at kunst og kultur har en umistelig egenverdi, og forutsetningene for kunst og kultur må derfor styrkes og være til stede for alle i samfunnene våre. Vi ser samtidig at kultursamarbeidet har mye å tilby når det gjelder å støtte opp under en bærekraftig samfunnsutvikling. Ved hjelp av samarbeidet tilbys det løsninger for å trygge gode levekår for nåværende og kommende generasjoner. Kunst og kultur hjelper oss også å håndtere ulike globale utfordringer, for eksempel klimakrisen eller covid-19-pandemien.

Vi understreker at et grønt kunst- og kulturliv er viktig, både for nåtiden og framtiden. De nordiske sivilsamfunnene og spesielt barn og unge er aktive initiativtakere og gjennomførere innenfor den nordiske kultursektoren i den grønne omstillingen.

Vi nordiske kulturministre har til hensikt å:

  • fremme et levende og inkluderende kunst- og kulturliv som er åpent for alle og fremmer kvalitet, nyskapende virksomhet og kunstnerisk og kulturell frihet og ytringsfrihet.
  • fremme nye initiativer, ideer og ny kunnskap til kunst-, kultur- og mediepolitiske satsinger som er bærekraftige med tanke på miljøet.
  • fremme den positive utviklingen de kreative bransjene har stimulert innenfor grønn produksjon og forbruk.
  • fremme en bærekraftig bruk av og vern om kulturarven i henhold til internasjonale konvensjoner.
  • dra fordel av digitalisering, utdanning og språksamarbeid for å ytterligere intensivere kontaktene mellom de nordiske landene i kunst- og kultursektoren og for å styrke det internasjonale samarbeidet.
  • fremme en positiv utvikling i det internasjonale miljø- og klimasamarbeidet, blant annet ved å synliggjøre bærekraftige nordiske løsninger og føre en aktiv dialog samt ved å utveksle informasjon og erfaringer med resten av verden, som med den nordiske kultursatsingen Nordic Bridges i Canada i 2022.

Vi understreker at alle de fem samnordiske kulturinstitusjonene (Nordens hus i Reykjavík, Nordens hus på Færøyene, Nordens institutt på Grønland, Nordens institutt på Åland og Nordisk kulturkontakt) har et kulturpolitisk viktig mandat. En av deres oppgaver er å øke kunnskapen om og forståelsen for kunstens og kulturens rolle som forutsetninger for en bærekraftig utvikling. I arbeidet inngår blant annet å gi og formidle gode eksempler og oppmuntre til grønn kulturproduksjon, -distribusjon og -forbruk.

Vi tar hensyn til urfolks særskilte evne til å løse utfordringer i tilknytning til bærekraftig utvikling gjennom deres spesielle kunnskaper som gjennom tidene er overført mellom generasjonene.

Vi støtter Nordisk ministerråds visjon om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region før år 2030, og vi skal gjennomføre det kulturpolitiske samarbeidsprogrammet som vi har godkjent for årene 2021–2024. I sentrum for programmet står kulturen som en gjennomgående, fri og bærende kraft for bærekraftig utvikling i samfunnene våre og spesielt i arbeidet for et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Vi mener at det er viktig at Visjon 2030 byr kunst- og kultursektoren på gode muligheter for samarbeid over sektorgrensene.

Vi deltar aktivt i arbeidet som gjøres for å fremme bærekraftig utvikling i ulike internasjonale sammenhenger. Vi ser fram til blant annet MONDIACULT 2022, UNESCOs verdenskonferanse om kulturpolitikk og bærekraftig utvikling, som Mexico er vertskap for.

Lilja Alfreðsdóttir

Utdannings-, vitenskaps- og kulturminister

 

Ane Halsboe-Jørgensen

Kultur- og kirkeminister

 

Annika Hambrudd

Utdannings- og kulturminister

 

Antti Kurvinen

Vitenskaps- og kulturminister

 

Amanda Lind

Kultur- og demokratiminister

 

Peter P. Olsen

Utdannings-, kultur-, idretts- og kirkeminister

 

Jenis av Rana

Utenriks- og kulturminister

 

Anette Trettebergstuen

Kultur- og likestillingsminister