Förstörelse av kulturminnen i Irak och Syrien – nordiskt initiativ för att stoppa olaglig handel med kulturföremål

12.05.15 | Deklaration
Gemensamt uttalande från de nordiska kulturministrarna den 12 maj 2015

Information

Vedertaget
12.05.2015
Plats
Tórshavn, Færøyene

Den pågående plundringen och utsmugglingen av kulturföremål och historiskt material som sker i Irak och Syrien är mycket allvarlig. Vi vädjar starkt till nordiska expertmiljöer, samlare och näringsidkare – som konsthandlare, antikvariat och museer – att vara särskilt aktsamma. Vi hänvisar i samband med detta till bestämmelserna i de nordiska ländernas lagstiftning som reglerar införsel av och handel med antikviteter och kulturföremål som har förts in olagligt i landet och som kan komma från dessa områden.


Det är med förfäran som vi under den senaste tiden har bevittnat den brutala förstörelsen av flera tusen år gamla kulturskatter i Irak och Syrien.
De antika platser som nu systematiskt förstörs har utsetts till några av världens viktigaste gemensamma kulturarvsplatser av UNESCO. Det här är dramatiskt, inte endast för lokalbefolkningen utan för hela mänskligheten.


Historiska minnesmärken och större föremål förstörs, medan mindre kulturföremål säljs på den illegala marknaden för att finansiera och stödja olika extremistgruppers verksamhet. Föremål av unik historisk betydelse stjäls från museer och bibliotek eller plundras från arkeologiska utgrävningsplatser varefter de smugglas över gränserna för att säljas i Europa och på andra platser.


FN:s säkerhetsråd antog den 12 februari en resolution som förpliktar medlemsländerna att vidta åtgärder för att förhindra att extremistgrupper i Irak och Syrien på detta sätt skaffar sig intäkter för att fortsätta sina fruktansvärda förbrytelser mot regionens befolkning och mot hela världssamfundet.


FN:s säkerhetsråd uppmanar världens länder och institutioner att mobilisera för gemensamma insatser och att tillsammans sluta upp kring åtgärder för att slå tillbaka mot dessa barbariska handlingar.


Ett globalt högnivåmöte ägde rum på UNESCO den 1 april om implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 2199 om värnandet av kulturarvet från Irak och Syrien. Arbetsfördelningen mellan aktörer, erfarenheter från implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 1483 (2003) om förbud mot att handla med kulturföremål från Irak och hur detta kan effektiviseras diskuterades på detta möte.

UNESCO har också lanserat en kampanj för att mobilisera till engagemang i frågan: #Unite4Heritage. Vi, de nordiska kulturministrarna, stöder denna kampanj.

Förutom insatsen från UNESCO och andra internationella organisationer krävs det målinriktade nationella åtgärder för att förhindra olaglig handel med kulturföremål.

 


Samnordiskt initiativ

I alla länder som har anslutit sig till UNESCOs 1970-konvention råder det ett allmänt förbud mot införsel och handel med kulturföremål som har förts in i landet olagligt från andra länder. För små länder som de nordiska kan det finnas större möjligheter att lyckas med åtgärderna om man inleder ett regionalt samarbete mellan aktörer på olika nivåer och mellan olika stater.


I syfte att utforska möjligheterna att skapa en nordisk plattform för vidare åtgärder föreslår vi att det hösten 2015 arrangeras en samnordisk branschkonferens. Målet med en sådan konferens kommer att vara att bidra till ökade kunskaper hos berörda parter samt att diskutera möjligheter för en närmare nordiskt samarbete och nordiska åtgärder som bättre kan utnyttja våra samlade resurser. Målgruppen för konferensen kommer i första hand att vara tull, polis, museer, antikvitetshandlare, auktionshus och andra berörda instanser.


För att motåtgärderna ska kunna få önskad effekt är det av yttersta vikt att expertmiljön och allmänheten i hela det nordiska området solidariskt ansluter sig till de åtgärder som har vidtagits på nationell nivå för att stoppa olaglig handel.


Alla berörda parter, potentiella köpare och aktuella myndigheter uppmanas därför att iaktta särskild försiktighet, särskilt när det gäller föremål som kan ha sitt ursprung i Irak eller Syrien.


Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet vid köp av kulturföremål, oavsett om det är via internet, på auktioner eller som turist utomlands. Vid misstanke om att ett föremål kan ha förts in olagligt i landet ska den ansvariga polismyndigheten kontaktas.


Det är en vädjan till alla som köper kulturföremål privat eller i ett professionellt sammanhang – även vid handel via internet – om att rätta sig efter de förpliktelser som följer på nedanstående regelverk och handlingsnormer: