Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

18.05.20 | Deklarasjon
Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

Informasjon

Adopted
18.05.2020

Utvalget for kunnskap og kultur har på sitt møte 18. mai diskutert og utvekslet erfaringer om de nordiske landenes strategier for å dempe effektene av koronakrisen på utvalgets arbeidsområder. Utvalget understreket at det er viktig å fortsette å utveksle erfaringer, da ingen vet hvor lenge pandemien og effektene av den kommer til å vare. Å lære av hverandre i Norden er derfor viktig, også for å være bedre forberedt på eventuelle kommende pandemier.

 

Utvalget konstaterte at det under de nåværende omstendigheter er behov for styrket nordisk samarbeid på områdene utdanning, forskning, kultur, idrett, sivilsamfunn og foreningsliv. Betydelig satsinger gjennomføres i landene for å redusere effektene på disse områdene, og dette må også gjenspeiles i det nordiske samarbeidet.

 

Det kommer sannsynligvis til å ta veldig lang tid før livet kan gå tilbake til det normale igjen. Behovet for samarbeid om utdanningsinitiativer, både når det gjelder grunnskole, videregående skoler, yrkesutdanninger og studentmobilitet er større enn noen gang for å greie den nødvendige omstillingen. Nordisk forskningssamarbeid om vaksineutvikling og behandlingsmetoder er kostnadseffektivt, og hele Norden kan dra nytte av resultatet.

 

Medlemmene i utvalget påpekte også at det er gjort store framskritt når det gjelder å utvikle utdanningssystemenes digitale kompetanser, men at det er risiko for at distanseundervisning får negative konsekvenser for elever som også før krisen hadde problemer med å greie skolearbeidet. Utvalget ønsker derfor et nordisk forskningsinitiativ med en sammenlignende analyse av hvordan skolestengninger og distanseundervisning har påvirket elevenes evne til å dra nytte av undervisningen samt de sosiale konsekvensene når det gjelder risikoen for utenforskap på grunn av redusert kontakt med venner og lærere.

 

Utvalget ønsker også en utviklet erfaringsutveksling mellom skolemyndigheter på nordisk nivå når det gjelder hvordan man har håndtert pandemiens negative konsekvenser for elever og lærere, i den hensikt å lære av hverandre for å kunne takle lignende hendelser.

 

Utvalget håper at de nordiske landene så snart som mulig åpner grensene, i det minste for reiser innenfor Norden. Åpne grenser er helt avgjørende for at Norden skal kunne leve opp til å være verdens mest integrerte region.

 

I lang tid framover kommer kultur-, idretts- og foreningslivet til å møte publikum og deltakere på nye måter. Det er usikkert når publikum kan vende tilbake til kultur- og idrettsarrangementer og delta i foreningsaktiviteter. Det er derfor behov for å utvikle nye arenaer og digitale møteplasser for at mennesker skal kunne møtes, ta del i og selv utøve kultur og engasjere seg i foreningslivet.

 

I denne situasjonen, der vi ser tydelig at vi trenger mer samarbeid, vil vi gjøre Ministerrådet for utdanning og forskning og Ministerrådet for kultur oppmerksom på at de må ha et klart framtidsfokus på det viktige arbeidet de gjør til beste for innbyggerne i Norden.

Contact information