Svensk statsborgerskab

Statsborgerskab i Sverige
Her kan du læse om reglerne for at blive svensk statsborger og om de svenske regler for dobbelt statsborgerskab.

Svensk statsborgerskab ved fødslen

Det statsborgerskab et barn får ved fødslen, er bestemt af forældrenes statsborgerskab.

Hvis dit barn er født efter den 1. april 2015, bliver det automatisk svensk statsborger uanset hvor barnet fødes hvis én af forældrene er svensk statsborger.

Hvis dit barn er født før den 1. april 2015 i et andet land end Sverige og barnet har en svensk far og en udenlandsk mor og forældrene ikke er gifte med hinanden, bliver barnet ikke automatisk svensk statsborger. For at barnet skal blive svensk statsborger, skal barnets far indlevere en erklæring om svensk statsborgerskab for sit barn.

Barnet kan også blive svensk statsborger ved legitimation, det vil sige hvis forældrene senere gifter sig med hinanden og barnet er under 18 år og ugift.

Svensk statsborgerskab for nordiske statsborgere

Du kan ansøge om svensk statsborgerskab og stadig beholde dit statsborgerskab i et andet nordisk land. På den måde får du dobbelt statsborgerskab.

Som statsborger i et nordisk land kan du blive svensk statsborger efter to forskellige regelsæt: ved erklæring (anmälan) eller ved naturalisation (ansökan).

Svensk statsborgerskab ved erklæring

Det er Länsstyrelsen der behandler erklæringer om at blive svensk statsborger.

Der er visse forudsætninger du skal opfylde for at blive svensk statsborger. Når du indgiver en erklæring (anmälan) om at blive svensk statsborger,

  • skal du være fyldt 18 år når du meddeler länsstyrelsen om dit ønske om at blive svensk statsborger.
  • skal du have boet i Sverige i mindst fem år tilbage regnet fra den dag du meddeler länsstyrelsen om dit ønske om at blive svensk statsborger.
  • må du ikke være blevet dømt til fængsel eller lignende under de fem år (der findes undtagelser for personer som er fyldt 18 men endnu ikke 20 år).

Du skal indgive en erklæring om svensk statsborgerskab til Länsstyrelsen i den region hvor du bor.

Du skal betale en afgift for at indsende en erklæring om statsborgerskab for voksne og for unge mellem 18-20 år. Afgiften skal indbetales til länstyrelsen i den region hvor du bor. Der er ingen afgift for børn under 18 år der indgår i forældrenes/formyndernes erklæring.

Derudover skal du medsende et personbevis for dig og dine børn der bor i Sverige. Dette personbevis kaldes for "Ansökan om svenskt medborgarskap" og må ikke være ældre end to måneder.

Hvis du opfylder betingelserne, bliver du svensk statsborger. Länsstyrelsen sender et bevis på dit svenske statsborgerskab hjem til dig.

Svensk statsborgerskab ved naturalisation

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at afgive erklæring om svensk statsborgerskab, kan du som nordisk statsborger søge om svensk statsborgerskab ved naturalisation. Du skal sende din ansøgning til Migrationsverket som behandler ansøgninger om at blive svensk statsborger.

Når du ansøger om at blive svensk statsborger,

  • skal du kunne styrke din identitet.
  • skal du være fyldt 18 år.
  • skal du have været bosat i Sverige i mindst to år.
  • skal du have opført dig ordentligt.
Svensk statsborgerskab for børn samtidig med forældrene

Er du forælder eller formynder til et barn, kan du indgive en erklæring til länsstyrelsen om at barnet skal blive svensk statsborger.

Hvis begge forældre/formyndere indgiver en erklæring om at blive svensk statsborger hos länsstyrelsen eller ansøger om at blive svenske statsborgere hos Migrationsveket, bliver deres ugifte børn under 18 år automatisk svenske statsborgere.

Hvis den ene af forældrene/formynderne ansøger om eller indgiver en erklæring om at blive svensk statsborger, bliver dennes ugifte børn under 18 år svensk statsborger hvis:

  • forælderen/formynderen har eneforældremyndighed.
  • forældrene/formynderne har fælles forældremyndighed og den anden forælder er svensk statsborger.

Svensk statsborgerskab for ikke-nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et land udenfor Norden og vil blive svensk statsborger, skal du ansøge om at blive svensk statsborger hos Migrationsverket.

Dobbelt statsborgerskab

Sverige tillader dobbelt statsborgerskab ligesom de andre nordiske lande.

Du kan ansøge om svensk statsborgerskab og stadig beholde dit statsborgerskab i et andet nordisk land. På den måde får du dobbelt statsborgerskab.

Hvis du er svensk statsborger og opnår statsborgerskab i et andet nordisk land, kan du også beholde dit svenske statsborgerskab.

Alle nordiske lande tillader at et barn kan få flere statsborgerskaber ved fødslen. De nordiske lande har dog regler der gør at barnet automatisk kan miste sit statsborgerskab hvis barnet ikke har boet i landet inden han eller hun fylder 22 år.

Rettigheder og pligter ved svensk statsborgerskab

Det medfører visse rettigheder og pligter at have et svensk statsborgerskab. Blandt andet er det kun personer med svensk statsborgerskab, der har ret til at stemme ved og stille op til Riksdagsvalg. Svenske statsborgere kan blive indkaldt til værnepligt, få svensk pas og have ret til konsulær bistand i udlandet. Du skal som udgangspunkt være svensk statsborger for at kunne repræsentere Sverige inden for idræt. Desuden findes der enkelte stillinger i den offentlige sektor og inden for Politiet og Forsvaret, som kræver, at du er svensk statsborger.

Når det gælder de fleste andre rettigheder og pligter som for eksempel social sikring, ret til grundskole og skat, har statsborgerskab dog ingen eller meget begrænset betydning. Dette afhænger som regel af, hvor du bor og/eller arbejder.

Du finder mere information om rettigheder og pligter ved svensk statsborgerskab på Migrationsverket webside. Her kan du også læse om for- og bagdele ved svensk statsborgerskab og ved dobbelt statsborgerskab.

Børn som bor i Sverige og skal registreres som statsborgere i andet nordisk land

Hvis du eller dit barns anden forælder har et statsborgerskab i et andet nordisk land og dit barn skal have dette lands statsborgerskab, skal du kontakte det pågældende lands ambassade i Sverige. Ambassaden kan give dig nærmere information samt eventuelt udstede dette lands pas til dit barn.

Du skal medbringe fødselsbevis og dit ægteskabsbevis eller et bevis på forældreskabet, hvis du og den anden forælder ikke er gift.

Generhverve statsborgerskab i andet nordisk land

Hvis du tidligere var statsborger i et andet nordisk land, men mistede dit statsborgerskab fordi du blev svensk statsborger, kan du i visse tilfælde generhverve dit oprindelige statsborgerskab.

Danmark

Hvad gør jeg hvis jeg tidligere har været dansk statsborger og vil blive det igen?

Hvis du tidligere var dansk statsborger, men mistede dit danske statsborgerskab fordi du blev svensk statsborger, kan du på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen.

Du finder information på Udlændinge- og Integrationsministeriets webside.

Finland

Hvad gør jeg hvis jeg tidligere har været finsk statsborger og vil blive det igen?

Hvis du tidligere var finsk statsborger, men mistede dit finske statsborgerskab fordi du blev svensk statsborger, kan du indgive en erklæring. Hvis du opfylder de angivne betingelser, bliver du finsk statsborger igen.

Du finder mere information om at generhverve finsk statsborgerskab på Finlands ambassade i Stockholms webside.

Island

Hvad gør jeg hvis jeg tidligere har været islandsk statsborger og vil blive det igen?

Du skal kontakte det islandske udlændingedirektorat, Útlendingastofnun, for information om at generhverve dit islandske statsborgerskab.

Norge

Hvad gør jeg hvis jeg tidligere har været norsk statsborger og vil blive det igen?

Hvis du tidligere var norsk statsborger, men mistede dit norske statsborgerskab fordi du blev svensk statsborger, kan du indgive en erklæring. Hvis du opfylder de angivne betingelser, bliver du norsk statsborger igen.

Du finder information på det norske udlændingedirektorats, Utlendingsdirektoratet, webside om at generhverve dit norske statsborgerskab.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.