Svensk statsborgerskap

Statsborgerskab i Sverige
Her kan du se hvordan du eller barnet ditt blir svensk statsborger. Du kan også lese om reglene for dobbelt statsborgerskap i Sverige og de andre nordiske landene.

Hvis du blir statsborger i Sverige, får du samme rettigheter som alle andre svenske statsborgere.

En stat kan gi visse spesielle rettigheter utelukkende til landets statsborgere og kan i et visst omfang forskjellsbehandle ikke-statsborgere i forhold til statsborgere, uten at det utgjør diskriminering. Det er for eksempel tillatt å bare gi statsborgere stemmerett ved parlamentsvalg.

De siste årene har det dessuten vist seg at land i spesielle situasjoner også kan stenge grensene og bare tillate at landets egne statsborgere kan reise inn i landet.

Det er forskjellige måter å bli svensk statsborger på – for eksempel ved fødsel, ved adopsjon, ved melding, ved søknad eller ved gjenerverv av statsborgerskap.

Under finner du informasjon om hvilke krav du må oppfylle og hva du må gjøre for å bli svensk statsborger i de enkelte situasjonene.

Svensk statsborgerskap ved fødselen

Det er foreldrenes statsborgerskap som avgjør hvilket statsborgerskap et barn får ved fødselen i Sverige – og i de andre nordiske landene.

Hvis barnet ditt har en svensk forelder og er født etter 1. april 2015, blir det automatisk svensk statsborger uansett hvor i verden det blir født.

Hvis barnet ditt er født før 1. april 2015 i et annet land enn Sverige og barnet har svensk far og utenlandsk mor og foreldrene ikke er gift med hverandre, blir ikke barnet automatisk svensk statsborger. For at barnet skal få svensk statsborgerskap, må barnets far levere inn melding om svensk statsborgerskap for barnet sitt.

Barnet kan også bli svensk statsborger ved legitimasjon, det vil si hvis foreldrene senere gifter seg med hverandre og barnet er under 18 år og ugift.

Svensk statsborgerskap ved adopsjon

Hvis du er svensk statsborger og adopterer et barn som ikke har fylt 12 år, blir barnet automatisk svensk statsborger ved adopsjonen hvis barnet adopteres ved vedtak i Sverige eller i et annet nordisk land, hvis barnet er adoptert gjennom et utenlandsk adopsjonsvedtak som er godkjent i Sverige av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, eller hvis adopsjonen er gyldig i Sverige på grunn av loven.

Et barn som har fylt 12 år på adopsjonstidspunktet, kan bli svensk statsborger ved søknad.

Registrere svensk statsborgerskap når barnet ditt blir født i utlandet

Hvis du er svensk statsborger og fast bosatt i utlandet og barnet ditt blir født i det landet, skal ikke barnet folkeregistreres i Sverige fra fødselen. Det betyr at barnet ikke får svensk personnummer.

I stedet kan du registrere barnet med for- og etternavn ved navnesøknad for barn født i utlandet ved å sende inn skjemaet SKV 7750 til Skatteverket. Du finner skjemaet og annen informasjon som er verd å kjenne til som ny forelder, på Skatteverkets nettside.

Registrere ditt barns statsborgerskap i annet land når det blir født i Sverige

Hvis du eller barnets andre forelder har statsborgerskap i et annet nordisk land og bor i Sverige når barnet blir født, må du kontakte det aktuelle landets ambassade i Sverige for å registrere dette landets statsborgerskap for barnet.

Ambassaden kan gi deg nøyaktig informasjon om hvordan du skal registrere barnet ditt som statsborger i det aktuelle nordiske landet samt eventuelt utstede dette landets pass til barnet ditt.

Du må ta med fødselsattest og vigselsattest, eller et bevis på foreldreskapet, hvis du og den andre forelderen ikke er gift

Svensk statsborgerskap for nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du bli svensk statsborger enten ved melding (anmälan), ved søknad (ansökan) eller ved gjenerverv.

Hvordan blir jeg svensk statsborger ved melding?

Du må oppfylle visse forutsetninger for å bli svensk statsborger.

For å kunne bli svensk statsborger ved melding (anmälan)

  • må du ha fylt 18 år når du meddeler Länsstyrelsen ønsket om å bli svensk statsborger
  • må du ha bodd i Sverige i minst fem år regnet fra dagen du meddeler länsstyrelsen ditt ønske om å bli svensk statsborger
  • kan du ikke ha blitt dømt til fengsel eller lignende i løpet av de fem årene (det finnes unntak for personer som har fylt 18, men ennå ikke 20 år)

Det er Länsstyrelsen som behandler meldinger om å bli svensk statsborger, så du må sende melding om svensk statsborgerskap og et personbevis som ikke kan være eldre enn to måneder, for deg og for barna dine, hvis du har barn, til Länsstyrelsen i regionen der du bor.

Du kan bestille personbeviset hos Skatteverket eller laste det ned fra Skatteverkets nettside. Personbeviset skal ha formålet "ansökan om svenskt medborgarskap".

Du må dessuten betale en avgift for å levere melding om statsborgerskap for voksne og for unge mellom 18 og 20 år. Avgiften må også innbetales til Länsstyrelsen i regionen du bor i. Länsstyrelsen i regionen din kan fortelle deg hvordan du betaler avgiften. Når betalingen er registrert, starter behandlingen av ​​søknaden.

Det er ikke avgift for barn under 18 år som inngår i foreldrenes/formyndernes melding.

Du skal ikke sende passet ditt til Länsstyrelsen.

Hvis du oppfyller betingelsene, blir du svensk statsborger. Länsstyrelsen sender et bevis på ditt svenske statsborgerskap hjem til deg og en kopi av beviset til Skatteverket.

Hvordan blir jeg svensk statsborger ved naturalisering/søknad?

Som nordisk statsborger kan du søke om svensk statsborgerskap ved naturalisering – altså søke om å bli svensk statsborger. Du må sende søknaden din til Migrationsverket, som behandler søknader om å bli svensk statsborger.

Når du søker om å bli svensk statsborger,

  • må du kunne bekrefte identiteten din
  • må du ha fylt 18 år
  • må du ha vært bosatt i Sverige i minst to år
  • må du ha oppført deg ordentlig
Hvordan får barnet mitt svensk statsborgerskap samtidig med meg?

Er du forelder eller formynder til et barn, kan du levere melding til Länsstyrelsen om at barnet skal bli svensk statsborger.

Hvis begge foreldrene/formynderne leverer melding om å bli svensk statsborger hos Länsstyrelsen eller søker om å bli svenske statsborgere hos Migrationsverket, bli deres ugifte barn under 18 år automatisk svenske statsborgere.

Hvis den ene av foreldrene/formynderne søker om eller leverer melding om å bli svensk statsborger, blir dennes ugifte barn under 18 år svensk statsborger hvis:

  • forelderen/formynderen har foreldreansvaret alene
  • foreldrene/formynderne har felles foreldreansvar og den andre av foreldrene er svensk statsborger

Hvordan gjenerverver jeg svensk statsborgerskap?

Hvis du av en eller annen grunn har blitt fritatt for eller har mistet det svenske statsborgerskapet ditt, kan du i noen tilfeller få det tilbake ved å foreta en melding til Länsstyrelsen der du bor.

Du finner informasjon om hvordan du kan gjernerverve det svenske statsborgerskapet, og hvilke skjemaer du må sende inn, på Migrationsverkets nettside.

Hvordan dokumenterer jeg statsborgerskap i et annet nordisk land?

Hvis du tidligere var statsborger i et annet nordisk land, men mistet statsborgerskapet da du ble svensk statsborger, kan du i visse tilfeller få tilbake det opprinnelige statsborgerskapet ditt.

Jeg vil gjenerverve dansk statsborgerskap

Hvis du tidligere var dansk statsborger, men mistet det danske statsborgerskapet fordi du ble svensk statsborger, kan du på visse betingelser få dansk statsborgerskap ved melding og bli dansk statsborger igjen.

Du finner informasjon på Udlændinge- og Integrationsministeriets nettside.

Jeg vil gjenerverve finsk statsborgerskap

Hvis du tidligere var finsk statsborger, men mistet det finske statsborgerskapet fordi du ble svensk statsborger, kan du levere melding. Hvis du oppfyller de oppgitte betingelsene, blir du finsk statsborger igjen.

Du finner mer informasjon om å få tilbake finsk statsborgerskap på nettsiden til Finlands ambassade i Stockholm.

Jeg vil gjenerverve islandsk statsborgerskap

Du må kontakte det islandske utlendingsdirektoratet, Útlendingastofnun, for informasjon om å få tilbake det islandske statsborgerskapet.

Jeg vil gjenerverve norsk statsborgerskap

Hvis du tidligere var norsk statsborger, men mistet det norske statsborgerskapet fordi du ble svensk statsborger, kan du levere melding. Hvis du oppfyller de oppgitte betingelsene, blir du norsk statsborger igjen.

Du finner informasjon på Utlendingsdirektoratets nettside om å få tilbake ditt norske statsborgerskap.

Svensk statsborgerskap for ikke-nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et land som ikke er nordisk, og vil bli svensk statsborger, må du søke om å bli svensk statsborger hos Migrationsverket.

Dobbelt statsborgerskap

Alle de nordiske landene tillater dobbelt statsborgerskap. Sverige tillot det fra 2001, Finland og Island fra 2003, Danmark fra 2015 og Norge fra 2020.

Det betyr at du i dag kan være statsborger i ett eller flere nordiske land samtidig. Får du statsborgerskap i et annet nordisk land, beholder du også det opprinnelige statsborgerskapet ditt.

Når du har dobbelt statsborgerskap, har du rett til å bestille pass i landene der du har statsborgerskap.

Du finner informasjon om priser og formelle krav for å bli statsborger og få pass på myndighetenes nettsider i de enkelte landene.

Alle nordiske land tillater også at et barn kan få flere statsborgerskap ved fødselen. De nordiske landene har imidlertid regler som gjør at barnet automatisk kan miste sitt statsborgerskap hvis barnet ikke har bodd i landet før fylte 22 år.

Rettigheter og plikter ved svensk statsborgerskap

Det medfører visse rettigheter og plikter å ha svensk statsborgerskap.

Det er bare personer med svensk statsborgerskap som har rett til å stemme ved og stille opp til riksdagsvalg.

Svenske statsborgere kan bli innkalt til verneplikt, få svensk pass og ha rett til konsulær bistand i utlandet.

Du må som utgangspunkt være svensk statsborger for å kunne representere Sverige i idrett.

Dessuten finnes det enkelte stillinger i offentlig sektor og innenfor politiet og forsvaret som krever at du er svensk statsborger.

Når det gjelder de fleste andre rettigheter og plikter, som for eksempel sosial sikring, rett til grunnskole og skatt, har statsborgerskap imidlertid ingen eller veldig begrenset betydning. Dette avhenger som regel av hvor du bor og/eller jobber.

Du finner mer informasjon om rettigheter og plikter ved svensk statsborgerskap på Migrationsverket nettside.

Fordeler og ulemper ved dobbelt statsborgerskap

Ingen av de nordiske landene tar fra deg statsborgerskapet hvis du blir statsborger i et annet land. Du må heller ikke sende inn noen søknad til det “gamle landets” myndigheter for å beholde statsborgerskapet i det aktuelle landet.

Du har de samme rettigheter og plikter overfor de to statene som alle andre statsborgere i det enkelte land har. Hvis du er statsborger i flere land, er det opp til deg å vite hvilke rettigheter og plikter du har i det andre hjemlandet ditt.

Fordeler

Blant fordelene ved dobbelt statsborgerskap kan nevnes retten til fri innreise i flere land, retten til å jobbe eller studere i flere land, retten til å overføre flere lands statsborgerskap til barna sine, retten til å eie fast eiendom i noen land og retten til å velge og bli valgt når det avholdes valg, i to eller flere land.

Du har en absolutt rett til å bo og jobbe i landene der du er statsborger, og du har stemmerett til det nasjonale parlamentsvalget (danske statsborgere må imidlertid bo i Danmark for å ha denne rettigheten). Du kan bli valgt inn i parlamentet, bli politi eller bli ansatt i militæret eller andre yrker som krever at du er statsborger i landet.

Du har rett til å ha flere pass – ett fra hvert land du er statsborger i. Husk alltid å reise inn og ut av et land med det samme passet.

Ulemper

Blant ulempene kan nevnes risikoen for ikke å kunne oppnå diplomatisk beskyttelse av det ene landet ved opphold i det andre, verneplikt i flere land og risikoen for at familierettslovgivningen i flere land kommer i konflikt.

Du har i utgangspunktet krav på konsulær bistand og hjelp fra myndighetene i begge land hvor du er statsborger. Men det kan være vanskelig for et lands myndigheter å hjelpe deg hvis du oppholder deg i det andre landet der du også har statsborgerskap.

Som statsborger i et nordisk land har du i utgangspunktet verneplikt i det landet. Hvis du er statsborger i et land med verneplikt, kan du bli pålagt å avtjene verneplikt. Forpliktelsen kan gjelde selv om du er bosatt i et annet land og har fått ytterligere et statsborgerskap. Du kan dermed bli innkalt, for eksempel i forbindelse med et besøk i det andre statsborgerskapslandet. Men ifølge de nordiske landenes avtale skal en person med dobbelt statsborgerskap i de nordiske landene avtjene sin verneplikt i landet hvor han eller hun er bosatt.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.