Svensk statsborgerskap

Statsborgerskab i Sverige
Her kan du lese om reglene for å bli svensk statsborger og om de svenske reglene for dobbelt statsborgerskap.

Svensk statsborgerskap ved fødselen

Statsborgerskapet et barn får ved fødselen, bestemmes ut fra foreldrenes statsborgerskap.

Hvis barnet ditt er født etter 1. april 2015, blir det automatisk svensk statsborger uavhengig av hvor barnet blir født, dersom én av foreldrene er svensk statsborger.

Hvis barnet ditt er født før 1. april 2015 i et annet land enn Sverige og barnet har svensk far og utenlandsk mor og foreldrene ikke er gift med hverandre, blir ikke barnet automatisk svensk statsborger. For at barnet skal få svensk statsborgerskap, må barnets far levere inn melding om svensk statsborgerskap for barnet sitt.

Barnet kan også bli svensk statsborger ved legitimasjon, det vil si hvis foreldrene senere gifter seg med hverandre og barnet er under 18 år og ugift.

Svensk statsborgerskap for nordiske statsborgere

Du kan søke om svensk statsborgerskap og samtidig beholde statsborgerskapet ditt i et annet nordisk land. På den måten får du dobbelt statsborgerskap.

Som statsborger i et nordisk land kan du bli svensk statsborger etter to forskjellige regelverk: ved melding (anmälan) eller ved naturalisering (ansökan).

Svensk statsborgerskap ved melding

Det er Länsstyrelsen som behandler meldinger om å bli svensk statsborger.

Du må oppfylle visse forutsetninger for å bli svensk statsborger. For å kunne bli svensk statsborger ved melding (anmälan)

  • må du ha fylt 18 år når du meddeler länsstyrelsen ønsket om å bli svensk statsborger
  • må du ha bodd i Sverige i minst fem år regnet fra dagen du meddeler länsstyrelsen ditt ønske om å bli svensk statsborger
  • må du ikke ha blitt dømt til fengsel eller lignende i løpet av de fem årene (det finnes unntak for personer som har fylt 18, men ennå ikke 20 år)

Du må levere melding om svensk statsborgerskap til Länsstyrelsen i regionen du bor i.

Du må betale en avgift for å levere melding om statsborgerskap for voksne og for unge mellom 18 og 20 år. Avgiften må innbetales til länstyrelsen i regionen du bor i. Det er ikke avgift for barn under 18 år som inngår i foreldrenes/formyndernes melding.

I tillegg må du legge ved et personbevis for deg og barna dine som bor i Sverige. Dette personbeviset kalles for "Ansökan om svenskt medborgarskap" og kan ikke være eldre enn to måneder.

Hvis du oppfyller betingelsene, blir du svensk statsborger. Länsstyrelsen sender et bevis på ditt svenske statsborgerskap hjem til deg.

Svensk statsborgerskap ved naturalisering

Hvis du ikke oppfyller betingelsene for å melding av svensk statsborgerskap, kan du som nordisk statsborger søke om svensk statsborgerskap ved naturalisering. Du må sende søknaden din til Migrationsverket, som behandler søknader om å bli svensk statsborger.

Når du søker om å bli svensk statsborger,

  • må du kunne bekrefte identiteten din
  • må du ha fylt 18 år
  • må du ha vært bosatt i Sverige i minst to år
  • må du ha oppført deg ordentlig
Svensk statsborgerskap for barn samtidig med foreldrene

Er du forelder eller formynder til et barn, kan du levere melding til länsstyrelsen om at barnet skal bli svensk statsborger.

Hvis begge foreldrene/formynderne leverer melding om å bli svensk statsborger hos länsstyrelsen eller søker om å bli svenske statsborgere hos Migrationsveket, bli deres ugifte barn under 18 år automatisk svenske statsborgere.

Hvis den ene av foreldrene/formynderne søker om eller leverer melding om å bli svensk statsborger, blir dennes ugifte barn under 18 år svensk statsborger hvis:

  • forelderen/formynderen har foreldreansvaret alene
  • foreldrene/formynderne har felles foreldreansvar og den andre av foreldrene er svensk statsborger

Svensk statsborgerskap for ikke-nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden og vil bli svensk statsborger, må du søke om å bli svensk statsborger hos Migrationsverket.

Dobbelt statsborgerskap

Sverige tillater dobbelt statsborgerskap, i likhet med de andre nordiske landene.

Du kan søke om svensk statsborgerskap og samtidig beholde statsborgerskapet ditt i et annet nordisk land. På den måten får du dobbelt statsborgerskap.

Hvis du er svensk statsborger og oppnår statsborgerskap i et annet nordisk land, kan du også beholde det svenske statsborgerskapet.

Alle nordiske land tillater at et barn kan få flere statsborgerskap ved fødselen. De nordiske landene har imidlertid regler som gjør at barnet automatisk kan miste sitt statsborgerskap hvis barnet ikke har bodd i landet før fylte 22 år.

Rettigheter og plikter ved svensk statsborgerskap

Det medfører visse rettigheter og plikter å ha svensk statsborgerskap. Blant annet er det bare personer med svensk statsborgerskap som har rett til å stemme ved og stille opp til riksdagsvalg. Svenske statsborgere kan bli innkalt til verneplikt, få svensk pass og ha rett til konsulær bistand i utlandet. Du må som utgangspunkt være svensk statsborger for å kunne representere Sverige i idrett. Dessuten finnes det enkelte stillinger i offentlig sektor og innenfor politiet og forsvaret som krever at du er svensk statsborger.

Når det gjelder de fleste andre rettigheter og plikter, som for eksempel sosial sikring, rett til grunnskole og skatt, har statsborgerskap imidlertid ingen eller veldig begrenset betydning. Dette avhenger som regel av hvor du bor og/eller jobber.

Du finner mer informasjon om rettigheter og plikter ved svensk statsborgerskap på Migrationsverket nettside. Her kan du også lese om fordeler og ulemper ved svensk statsborgerskap og ved dobbelt statsborgerskap.

Barn som bor i Sverige og skal registreres som statsborgere i et annet nordisk land

Hvis du eller ditt barns andre forelder har statsborgerskap i et annet nordisk land og barnet ditt skal ha dette landets statsborgerskap, må du kontakte det aktuelle landets ambassade i Sverige. Ambassaden kan gi deg nærmere informasjon samt eventuelt utstede dette landets pass til barnet ditt.

Du må ta med fødselsattest og vigselsattest, eller et bevis på foreldreskapet, hvis du og den andre forelderen ikke er gift

Få tilbake statsborgerskap i et annet nordisk land

Hvis du tidligere var statsborger i et annet nordisk land, men mistet statsborgerskapet fordi du ble svensk statsborger, kan du i visse tilfeller få tilbake det oprinnelige statsborgerskapet ditt.

Danmark

Hva gjør jeg hvis jeg tidligere har vært dansk statsborger og vil bli det igjen?

Hvis du tidligere var dansk statsborger, men mistet det danske statsborgerskapet fordi du ble svensk statsborger, kan du på visse betingelser få dansk statsborgerskap ved melding og bli dansk statsborger igjen.

Du finner informasjon på Udlændinge- og Integrationsministeriets nettside.

Finland

Hva gjør jeg hvis jeg tidligere har vært finsk statsborger og vil bli det igjen?

Hvis du tidligere var finsk statsborger, men mistet det finske statsborgerskapet fordi du ble svensk statsborger, kan du levere melding. Hvis du oppfyller de oppgitte betingelsene, blir du finsk statsborger igjen.

Du finner mer informasjon om å få tilbake finsk statsborgerskap på nettsiden til Finlands ambassade i Stockholm.

Island

Hva gjør jeg hvis jeg tidligere har vært islandsk statsborger og vil bli det igjen?

Du må kontakte det islandske utlendingsdirektoratet, Útlendingastofnun, for informasjon om å få tilbake det islandske statsborgerskapet.

Norge

Hva gjør jeg hvis jeg tidligere har vært norsk statsborger og vil bli det igjen?

Hvis du tidligere var norsk statsborger, men mistet det norske statsborgerskapet fordi du ble svensk statsborger, kan du levere melding. Hvis du oppfyller de oppgitte betingelsene, blir du norsk statsborger igjen.

Du finner informasjon på Utlendingsdirektoratets nettside om å få tilbake ditt norske statsborgerskap.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.