Svenskt medborgarskap

Statsborgerskab i Sverige
Här kan du läsa om reglerna för att bli svensk medborgare och om de svenska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap vid födseln

Det medborgarskap ett barn får vid födseln bestäms av föräldrarnas medborgarskap.

Om ditt barn är fött efter den 1 april 2015 blir det automatiskt svensk medborgare oavsett var barnet föds förutsatt att en av föräldrarna är svensk medborgare.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Barnet kan även bli svensk medborgare genom legitimation, det vill säga om föräldrarna senare gifter sig med varandra och barnet är under 18 år och ogift.

Svenskt medborgarskap för nordiska medborgare

Du kan ansöka om svenskt medborgarskap och ändå behålla ditt medborgarskap i ett annat nordiskt land. På så sätt får du dubbelt medborgarskap.

Som medborgare i ett nordiskt land kan du bli svensk medborgare enligt två olika bestämmelser: genom anmälan eller genom ansökan.

Svenskt medborgarskap genom anmälan

Det är länsstyrelsen som behandlar anmälningar om att bli svensk medborgare.

Du måste uppfylla vissa villkor för att bli svensk medborgare. När du skickar in din anmälan om att bli svensk medborgare

  • ska du ha fyllt 18 år
  • ska du ha bott i Sverige i minst fem år
  • får du inte ha dömts till fängelse eller annat frihetsstraff under dessa fem år (med vissa undantag för personer som har fyllt 18 men ännu inte 20 år).

Du lämnar in din anmälan om svenskt medborgarskap till länsstyrelsen i den region du bor i.

Du betalar en avgift för att lämna in en anmälan om medborgarskap för vuxna och för unga mellan 18 och 20 år. Avgiften betalas till länsstyrelsen i den region du bor i. Det är avgiftsfritt för barn under 18 år som ingår i föräldrarnas/vårdnadshavarnas anmälan.

Du ska skicka med personbevis för dig och för ditt eller dina barn som bor i Sverige. Personbeviset du ska skicka med heter ”Ansökan om svenskt medborgarskap” och får inte vara äldre än två månader.

Om du uppfyller villkoren blir du svensk medborgare. Länsstyrelsen skickar ett bevis på ditt svenska medborgarskap hem till dig.

Svenskt medborgarskap genom ansökan

Om du inte uppfyller kraven för att bli svensk medborgare genom anmälan kan du som nordisk medborgare ansöka om svenskt medborgarskap. Du skickar in din ansökan till Migrationsverket som behandlar ansökningar om att bli svensk medborgare.

När du ansöker om att bli svensk medborgare

  • ska du kunna styrka din identitet
  • ska du ha fyllt 18 år
  • ska du ha varit bosatt i Sverige i minst två år
  • måste du ha levt ett skötsamt liv i Sverige.
Svenskt medborgarskap för barn tillsammans med föräldrarna

Är du förälder eller vårdnadshavare till ett barn kan du lämna in en anmälan till länsstyrelsen om att barnet ska bli svensk medborgare.

Om båda föräldrarna/vårdnadshavarna lämnar en anmälan om att bli svenska medborgare till länsstyrelsen eller ansöker om att bli svenska medborgare hos Migrationsverket, blir deras ogifta barn under 18 år automatiskt svenska medborgare.

Om den ena föräldern/vårdnadshavaren ansöker om eller lämnar in en anmälan om att bli svensk medborgare blir dennes ogifta barn under 18 år svenska medborgare om

  • föräldern/vårdnadshavaren har ensam vårdnad
  • föräldrarna/vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och den andra föräldern är svensk medborgare.

Svenskt medborgarskap för icke-nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett land utanför Norden ansöker du om att bli svensk medborgare hos Migrationsverket.

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter dubbelt medborgarskap liksom de andra nordiska länderna.

Du kan ansöka om svenskt medborgarskap och ändå behålla ditt medborgarskap i ett annat nordiskt land. På så sätt får du dubbelt medborgarskap.

Om du är svensk medborgare och får medborgarskap i ett annat nordiskt land kan du även behålla ditt svenska medborgarskap.

Alla nordiska länder tillåter att ett barn kan få flera medborgarskap vid födseln. De nordiska länderna har dock regler som gör att barnet automatiskt kan mista sitt medborgarskap om barnet inte har bott i landet innan det fyller 22 år.

Rättigheter och skyldigheter vid svenskt medborgarskap

Det medför vissa rättigheter och skyldigheter att ha svenskt medborgarskap. Bland annat är det bara personer med svenskt medborgarskap som har rätt att rösta och ställa upp i riksdagsval. Svenska medborgare kan bli inkallade till militärtjänst, de får ett svenskt pass och har rätt till konsulärt bistånd utomlands. Du måste i regel vara svensk medborgare för att kunna representera Sverige i idrott. Dessutom finns det ett antal tjänster inom den offentliga sektorn samt inom polisen och försvaret som kräver svenskt medborgarskap.

När det gäller de flesta andra rättigheter och skyldigheter, såsom socialförsäkring, rätten till grundskola och skyldigheten att betala skatt har medborgarskap dock ingen eller mycket begränsad betydelse. Detta hänger istället oftast ihop med var du bor och/eller arbetar.

Du hittar mer information om rättigheter och skyldigheter vid svenskt medborgarskap på Migrationsverkets webbplats. Här kan du också läsa om fördelar och nackdelar med svenskt medborgarskap och dubbelt medborgarskap.

Barn som bor i Sverige och ska registreras som medborgare i ett annat nordiskt land

Om du eller ditt barns andra förälder har medborgarskap i ett annat nordiskt land och ditt barn ska ha det landets medborgarskap, ska du kontakta det aktuella landets ambassad i Sverige. Ambassaden kan ge dig mer information och eventuellt utfärda det landets pass till ditt barn.

Ta med dig födelsebevis och äktenskapsbevis eller ett bevis på föräldraskapet om du och den andra föräldern inte är gifta.

Återfå medborgarskap i ett annat nordiskt land

Om du tidigare var medborgare i ett annat nordiskt land men förlorade medborgarskapet för att du blev svensk medborgare, kan du i vissa fall få tillbaka ditt ursprungliga medborgarskap.

Danmark

Vad gör jag om jag tidigare har varit dansk medborgare och vil bli det igen?

Om du tidigare var dansk medborgare men förlorade ditt danska medborgarskap för att du blev svensk medborgare, kan du på vissa villkor få tillbaka ditt danska medborgarskap genom anmälan.

Du hittar information på Udlændinge- og integrationsministeriets webbplats.

Finland

Vad gör jag om jag tidigare har varit finsk medborgare och vil bli det igen?

Om du tidigare var finsk medborgare men förlorade ditt finska medborgarskap för att du blev svensk medborgare, kan du lämna in en anmälan. Om du uppfyller villkoren blir du finsk medborgare igen.

Du hittar mer information om att återfå finskt medborgarskap på webbplatsen för Finlands ambassad i Stockholm.

Island

Vad gör jag om jag tidigare har varit isländsk medborgare och vil bli det igen?

Kontakta den isländska migrationsmyndigheten Útlendingastofnun för information om hur du återfår ditt isländska medborgarskap.

Norge

Vad gör jag om jag tidigare har varit norsk medborgare och vil bli det igen?

Om du tidigare var norsk medborgare men förlorade ditt norska medborgarskap för att du blev svensk medborgare, kan du lämna in en anmälan. Om du uppfyller villkoren blir du norsk medborgare igen.

Du hittar information om att återfå norskt medborgarskap på Utlendingsdirektoratets webbplats.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.