Svenskt medborgarskap

Statsborgerskab i Sverige
Här kan du läsa om hur du eller ditt barn blir svensk medborgare. Du kan också läsa om reglerna för dubbelt medborgarskap i Sverige och de andra nordiska länderna

Om du blir medborgare i Sverige har du samma rättigheter som alla andra svenska medborgare.

En stat kan bevilja vissa särskilda rättigheter endast till sina medborgare och kan i viss utsträckning särbehandla utländska medborgare i förhållande till landets medborgare utan att det utgör diskriminering. Det är till exempel tillåtet att ge endast medborgare rätt att rösta i parlamentsval.

Under de senaste åren har det dessutom visat sig att länder i särskilda situationer också kan stänga sina gränser och bara låta sina egna medborgare komma in i landet.

Det finns olika sätt att bli svensk medborgare – till exempel genom födelse, genom adoption, genom anmälan, genom ansökan eller genom att återfå medborgarskap.

Nedan hittar du information om vilka krav du måste uppfylla och vad du måste göra för att bli svensk medborgare i olika situationer.

Svenskt medborgarskap vid födseln

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Ditt barn kan också bli svensk medborgare genom legitimation, det vill säga om föräldrarna senare gifter sig med varandra och barnet är under 18 år och ogift

 

Svenskt medborgarskap genom adoption

Om du är svensk medborgare och adopterar ett barn som inte fyllt 12 år blir barnet automatiskt svensk medborgare vid adoptionstillfället om barnet adopteras genom beslut i Sverige eller i ett annat nordiskt land, om barnet adopteras genom ett utländskt adoptionsbeslut som godkänts i Sverige av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd eller om adoptionen är giltig i Sverige med stöd av lagen.

Ett barn som har fyllt 12 år vid adoptionstillfället kan bli svensk medborgare genom ansökan.

Registrera svenskt medborgarskap när ditt barn föds utomlands

Om du är svensk medborgare och stadigvarande bosatt utomlands och ditt barn är fött i det landet ska barnet inte folkbokföras i Sverige från födseln. Det innebär att barnet inte får ett svenskt personnummer.

Istället kan du registrera ditt barn med för- och efternamn genom namnansökan för utlandsfödda barn genom att skicka in blanketten SKV 7750 till Skatteverket. Du hittar blanketten och annan information som är bra att känna till som nybliven förälder på Skatteverkets webbplats.

Registrera ditt barns medborgarskap i ett annat land när det är fött i Sverige

Om du eller ditt barns andra förälder har medborgarskap i ett annat nordiskt land och bor i Sverige när ert barn föds ska du kontakta det aktuella landets ambassad i Sverige för att registrera det landets medborgarskap för ditt barn.

Ambassaden kan ge dig exakt information om hur du registrerar ditt barn som medborgare i det aktuella nordiska landet och vid behov utfärda det landets pass till ditt barn.

Ta med dig födelsebevis och äktenskapsbevis eller ett bevis på föräldraskapet om du och den andra föräldern inte är gifta.

Svenskt medborgarskap fr nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du bli svensk medborgare antingen genom anmälan, genom ansökan eller genom att återfå medborgarskap.

Hur blir du svensk medborgare genom anmälan?

Du måste uppfylla vissa villkor för att bli svensk medborgare.

När du skickar in din anmälan om att bli svensk medborgare

  • ska du ha fyllt 18 år
  • ska du ha bott i Sverige i minst fem år
  • får du inte ha dömts till fängelse eller annat frihetsstraff under dessa fem år (med vissa undantag för personer som har fyllt 18 men ännu inte 20 år).

Det är Länsstyrelsen som behandlar anmälningar om att bli svensk medborgare, så till Länsstyrelsen i den region du bor i ska du lämna in din anmälan om svenskt medborgarskap och ett personbevis som inte får vara äldre än två månader för dig och för dina barn, om du har barn.

Du kan beställa personbevis från Skatteverket eller ladda ner det från Skatteverkets webbplats. Personbeviset ska ha ändamålet ”ansökan om svenskt medborgarskap”.

Du betalar dessutom en avgift för att lämna in en anmälan om medborgarskap för vuxna och för unga mellan 18 och 20 år. Avgiften betalas också till Länsstyrelsen i den region du bor i. Länsstyrelsen i din region kan berätta hur du ska betala skatten. När betalningen är registrerad påbörjas behandlingen av din ansökan.

Det är avgiftsfritt för barn under 18 år som ingår i föräldrarnas/vårdnadshavarnas anmälan.

Du ska inte skicka ditt pass till Länsstyrelsen.

Om du uppfyller villkoren blir du svensk medborgare. Länsstyrelsen skickar ett bevis på ditt svenska medborgarskap hem till dig och en kopia av beviset till Skatteverket.

Hur blir du svensk medborgare genom ansökan?

Som nordisk medborgare kan du få svenskt medborgarskap genom naturalisation – det vill säga genom att ansöka om att bli svensk medborgare. Du skickar in din ansökan till Migrationsverket som behandlar ansökningar om att bli svensk medborgare.

När du ansöker om att bli svensk medborgare

  • ska du kunna styrka din identitet
  • ska du ha fyllt 18 år
  • ska du ha varit bosatt i Sverige i minst två år
  • måste du ha levt ett skötsamt liv i Sverige.
Hur får ditt barn svenskt medborgarskap samtidigt som du?

Är du förälder eller vårdnadshavare till ett barn kan du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen om att barnet ska bli svensk medborgare.

Om båda föräldrarna/vårdnadshavarna lämnar en anmälan om att bli svenska medborgare till Länsstyrelsen eller ansöker om att bli svenska medborgare hos Migrationsverket, blir deras ogifta barn under 18 år automatiskt svenska medborgare.

Om den ena föräldern/vårdnadshavaren ansöker om eller lämnar in en anmälan om att bli svensk medborgare blir dennes ogifta barn under 18 år svenska medborgare om

  • föräldern/vårdnadshavaren har ensam vårdnad
  • föräldrarna/vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och den andra föräldern är svensk medborgare.

Hur återfår du svenskt medborgarskap?

Om du av någon anledning har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap kan du under vissa förutsättningar få tillbaka det genom en anmälan till Länsstyrelsen där du bor.

Du hittar information om hur du återfår ditt svenska medborgarskap och vilka blanketter du ska lämna in på Migrationsverkets webbplats.

Hur återfår du medborgarskap i ett annat nordiskt land?

Om du tidigare var medborgare i ett annat nordiskt land men förlorade medborgarskapet då du blev svensk medborgare, kan du i vissa fall få tillbaka ditt ursprungliga medborgarskap.

Återfå danskt medborgarskap

Om du tidigare var dansk medborgare men förlorade ditt danska medborgarskap för att du blev svensk medborgare, kan du på vissa villkor få tillbaka ditt danska medborgarskap genom anmälan.

Du hittar information på Udlændinge- og integrationsministeriets webbplats.

Återfå finskt medborgarskap

Om du tidigare var finsk medborgare men förlorade ditt finska medborgarskap för att du blev svensk medborgare, kan du lämna in en anmälan. Om du uppfyller villkoren blir du finsk medborgare igen.

Du hittar mer information om att återfå finskt medborgarskap på webbplatsen för Finlands ambassad i Stockholm.

Återfå isländskt medborgarskap

Kontakta den isländska migrationsmyndigheten Útlendingastofnun för information om hur du återfår ditt isländska medborgarskap.

Återfå norskt medborgarskap

Om du tidigare var norsk medborgare men förlorade ditt norska medborgarskap för att du blev svensk medborgare, kan du lämna in en anmälan. Om du uppfyller villkoren blir du norsk medborgare igen.

Du hittar information om att återfå norskt medborgarskap på Utlendingsdirektoratets webbplats.

Svenskt medborgarskap för icke-nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett land utanför Norden ansöker du om att bli svensk medborgare hos Migrationsverket.

Dubbelt medborgarskap

Alla nordiska länder tillåter dubbelt medborgarskap. Sverige tillät det från 2001, Finland och Island från 2003, Danmark från 2015 och Norge från 2020.

Det innebär att du i dag kan vara medborgare i ett eller flera nordiska länder samtidigt. Om du förvärvar medborgarskap i ett annat nordiskt land behåller du även ditt ursprungliga medborgarskap.

När du har dubbelt medborgarskap har du rätt att beställa pass i de länder där du har medborgarskap.

Du hittar information om priser och formella krav för att bli medborgare och få pass på myndigheternas webbplatser i respektive land.

Alla nordiska länder tillåter också att ett barn kan få flera medborgarskap vid födseln. De nordiska länderna har dock regler som gör att barnet automatiskt kan mista sitt medborgarskap om barnet inte har bott i landet innan det fyller 22 år.

Rättigheter och skyldigheter vid svenskt medborgarskap

Det medför vissa rättigheter och skyldigheter att ha svenskt medborgarskap.

Det är bara personer med svenskt medborgarskap som har rätt att rösta och ställa upp i riksdagsval.

Svenska medborgare kan bli inkallade till militärtjänst, de får ett svenskt pass och har rätt till konsulärt bistånd utomlands.

Du måste i regel vara svensk medborgare för att kunna representera Sverige i idrott.

Dessutom finns det ett antal tjänster inom den offentliga sektorn samt inom polisen och försvaret som kräver svenskt medborgarskap.

När det gäller de flesta andra rättigheter och skyldigheter, såsom socialförsäkring, rätten till grundskola och skyldigheten att betala skatt har medborgarskap dock ingen eller mycket begränsad betydelse. Detta hänger istället oftast ihop med var du bor och/eller arbetar.

Du hittar mer information om rättigheter och skyldigheter vid svenskt medborgarskap på Migrationsverkets webbplats.

Fördelar och nackdelar med dubbelt medborgarskap

Inget av de nordiska länderna tar ifrån dig ditt medborgarskap om du blir medborgare i ett annat land. Du behöver inte heller lämna in någon ansökan till ditt ”gamla lands” myndigheter för att behålla ditt medborgarskap i det landet.

Du har samma rättigheter och skyldigheter gentemot dina två stater som alla andra medborgare i det aktuella landet. Om du är medborgare i flera länder är det upp till dig att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har i ditt andra hemland.

Fördelar

Fördelarna med dubbelt medborgarskap inkluderar rätten till fri inresa i flera länder, rätten att arbeta eller studera i flera länder, rätten att överföra flera länders medborgarskap till sina barn, rätten att äga fastigheter i vissa länder och rätten att välja och bli vald vid genomförande av val i två eller flera länder.

Du har en absolut rätt att bo och arbeta i de länder där du är medborgare och du har rösträtt i det nationella parlamentsvalet (danska medborgare måste dock bo i Danmark för att ha denna rätt). Du kan bli invald i parlamentet, bli polis, ta anställning inom militären eller utöva andra yrken som kräver landets medborgarskap.

Du har rätt att ha flera pass – ett från varje land där du är medborgare. Kom alltid ihåg att resa in och ut ur ett land med samma pass.

Nackdelar

Nackdelarna är bland annat risken att inte kunna få diplomatiskt skydd av det ena landet när man vistas i det andra landet, värnplikt i flera länder och risken för att familjerätten i flera länder kommer i konflikt med varandra.

I princip har du rätt till konsulärt bistånd och hjälp från myndigheterna i båda länderna där du är medborgare. Men det kan vara svårt för ett lands myndigheter att hjälpa dig om du vistas i det andra landet där du också har medborgarskap.

Som medborgare i ett nordiskt land har du i princip värnplikt i det landet. Om du är medborgare i ett land med värnplikt kan du behöva göra militärtjänst. Skyldigheten kan gälla även om du bor i ett annat land och har fått ett till medborgarskap. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland. Men enligt de nordiska ländernas avtal ska en person med dubbelt medborgarskap i de nordiska länderna göra sin värnplikt i det land där han eller hon är bosatt.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.