Dansk statsborgerskab

Dansk flagg
Photographer
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Her kan du læse om reglerne for at blive dansk statsborger og om de danske regler for dobbelt statsborgerskab.

Dansk statsborgerskab ved fødslen

Det statsborgerskab et barn får ved fødslen, er bestemt af forældres statsborgerskab, og af hvilken lov om dansk indfødsret (statsborgerskab) der var gældende på fødselstidspunktet.

For børn født 1. juli 2014 eller senere gælder det at barnet automatisk bliver dansk statsborger hvis moderen, faderen eller medmoderen er dansk statsborger. Dette gælder uanset hvor barnet er født, og uafhængigt af om forældrene er gift. Dette gælder også adoptivbørn under 12 år der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, eller hvor barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse der anerkendes i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse reglerne for dansk statsborgerskab ved fødslen. Her finder du også reglerne for børn født før 1. juli 2014.

  Hvis du er statsborger i et nordisk land og ønsker dansk statsborgerskab

  Som statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige kan du blive dansk statsborger efter to forskellige regelsæt: ved erklæring eller ved naturalisation.

  Dansk statsborgerskab ved erklæring: Hvis du er over 18 år og ikke har fået statsborgerskab i et nordisk land ved naturalisation

  Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du under visse betingelser blive dansk statsborger ved at afgive erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Det gælder i situationer hvor du er blevet statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige ved fødsel, adoption eller dine forældres indgåelse af ægteskab, men ikke hvis du har erhvervet statsborgerskab i et nordisk land ved naturalisation (det vil sige efter ansøgning eller ved optagelse på lov). Desuden kræves det for at du blive dansk statsborger ved erklæring at du:

  • er fyldt 18 år,
  • aktuelt har bopæl i Danmark og har haft bopæl i Danmark i de sidste 7 år, og
  • ikke i løbet af denne tid er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan sidestilles med frihedsstraf.

  Du kan læse mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside om statsborgerskab ved erklæring.

  Dansk statsborgerskab ved naturalisation

  Hvis du ikke opfylder betingelserne for at afgive erklæring om dansk statsborgerskab, kan du som nordisk statsborger søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation. Ansøgningen om dansk statsborgerskab behandles i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis du opfylder betingelserne for at erhverve dansk statsborgerskab, optages du på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som efterfølgende behandles af Folketinget.

  Du skal opfylde følgende betingelser for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som nordisk statsborger. Betingelserne er uddybet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og i cirkulæreskrivelse nr. 9461 af 17. juni 2021:

  • Du skal afgive en erklæring om troskab og loyalitet.
  • Du skal have bopæl i Danmark og have haft uafbrudt ophold i Danmark i 2 år.
  • Du må ikke være sigtet for en lovovertrædelse og ikke være straffet.
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.
  • Du må ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år. Du må heller ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder, inden for de seneste 5 år.
  • Du skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder, eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i et omfang der svarer hertil inden for de sidste 4 år.
  • Du skal dokumentere danskkundskaber ved bevis for en af flere nærmere angivne prøver. Svensk- og norsktalende ansøgere kan dokumentere danskkundskaber ved bevis for en bestået afgangsprøve fra en svensk- eller norsksproget grundskole.
  • Du skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved bevis for en særlig statsborgerskabsprøve (indfødsretsprøve). Svensk- og norsktalende ansøgere der har bevis for en bestået afgangsprøve fra en svensk- eller norsksproget grundskole, er fritaget fra prøven.
  • Du skal deltage i en kommunal grundlovsceremoni.

  Hvis du ønsker dansk statsborgerskab og ikke er statsborger i et nordisk land

  Hvis du ønsker at blive dansk statsborger, og du ikke er statsborger i et nordisk land, kan du læse om betingelserne for at blive dansk statsborger på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

   Dobbelt statsborgerskab

   Det er tilladt fro danske statsborgere at beholde deres danske statsborgerskab hvis de efter ansøgning eller erklæring bliver statsborgere i andre lande efter den 1. september 2015. 

   Tilsvarende kan udenlandske statsborgere beholde deres statsborgerskaber hvis de bliver statsborgere i Danmark.

   Du skal dog være opmærksom på at nogle lande uden for Norden kræver at du frasiger dig dine statsborgerskaber for at du kan opnå statsborgerskab der.

    Hvis du er født i udlandet og er statsborger i Danmark og mindst ét andet land

    Hvis du er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og heller ikke har opholdt dig i Danmark under forhold der tyder på samhørighed med Danmark, taber du dit danske statsborgerskab når du fylder 22 år, medmindre du derved bliver statsløs.

    Hvis du ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet ud fra en samlet konkret vurdering give dispensation til at du kan bevare dit danske statsborgerskab. Ministeriet har dog ikke mulighed for at give dispensation til at du kan bevare dit danske statsborgerskab hvis du ansøger om det efter du er fyldt 22 år.

    Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler derfor at du ansøger om at bevare dit danske statsborgerskab inden du fylder 22 år.

    Du kan læse de nærmere betingelser og se hvordan du søger, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

    Generhvervelse af dansk statsborgerskab

    Hvis du tidligere har været dansk statsborger, kan du under visse betingelser generhverve dit danske statsborgerskab. Som hoveregel skal du opfylde nogle betingelser om bopæl. Der gælder særlige regler hvis du har været statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige siden du mistede dit danske statsborgerskab. Du kan læse om mulighederne for at generhverve dit danske statsborgerskab hvis du opfylder bopælsbetingelserne, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

    Hvis du ikke opfylder kravet til bopæl, kan du alligevel have mulighed for at generhverve dit danske statsborgerskab. Det kræver at du har mistet dit danske statsborgerskab i forbindelse med at du blev statsborger i et andet land, og at du ikke er blevet idømt en ubetinget frihedsstraf siden du mistede dit danske statsborgerskab. Dette er en overgangsordning der gælder fra 1. juli 2021 til 30. juni 2026. Du kan læse nærmere om betingelserne i overgangsordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. 

    Nærmere information

    Al information om dansk statsborgerskab kan du finde på dansk på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

    Nærmere information på engelsk kan du finde på lifeindenmark.dk.

    Spørg Info Norden

    Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

    OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

    Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.