Islandsk statsborgerskab

Ríkisborgararéttur
Her kan du finde oplysninger om islandsk statsborgerskab og om, hvordan man ansøger om det, samt om dobbelt statsborgerskab.

Et barn får islandsk statsborgerskab ved fødslen, hvis dets mor er islandsk statsborger, eller hvis dets far er islandsk statsborger og gift med moren. Et barn af en islandsk far og en udenlandsk mor, som ikke er gift med hinanden, får automatisk islandsk statsborgerskab ved fødslen, hvis det er født på Island og faderskabet er bekræftet ifølge børnelovgivningen.

Hvis barnet fødes i udlandet, kan faren over for Indenrigsministeriet ansøge om, at barnet får islandsk statsborgerskab. Der skal holdes samråd herom i forbindelse med børn, der er tolv år eller ældre. Hvis et barns forældre indgår ægteskab og det ikke allerede har fået islandsk statsborgerskab efter de retningslinjer, der er nævnt ovenfor, så får barnet islandsk statsborgerskab gennem indgåelsen af forældrenes ægteskab. Dette gælder dog kun for børn født efter 1. oktober 1988. Indenrigsministeret yder nærmere information på sin hjemmeside. Desuden kan man studere loven på Altingets hjemmeside. 

Ansøgning om islandsk statsborgerskab

Udlændingedirektoratet tager imod ansøgninger om islandsk statsborgerskab. Den almindelige bopælsbetingelse for tildeling af islandsk statsborgerskab er, at ansøgeren skal have boet i Island i syv år. Statsborgere fra de nordiske lande danner dog en undtagelse. De behøver kun at have haft folkeregisteradresse i Island i fire år. Ansøgeren skal have opholdt sig sammenhængende i landet i de sidste år inden der indgives ansøgning om statsborgerskab. Dog er det muligt at opnå dispensation fra kravet om sammenhængende ophold.

Desuden stilles der følgende betingelser:

  • Det er ikke tilladt at have modtaget sociale dagpengeydelser fra en kommune inden for de seneste tre år.
  • Ansøgeren må ikke have været straffet eller have fået en fængselsdom, hverken på Island eller i udlandet, og må heller ikke have en uafsluttet sag i strafferetssystemet, hvor han eller hun er mistænkt eller anklaget for handlinger, som er strafbare efter islandsk lov. Dog er det muligt at dispensere fra dette efter et nærmere fastsat tidsrum.
  • Fra og med årsskiftet 2008/2009 skal ansøgere have bestået en prøve i islandsk som forestås af Institut for Uddannelsesvurdering. Herfra kan der i visse tilfælde bevilges dispensation.
  • Der skal betales et særligt ansøgningsgebyr, og desuden skal der ydes betaling for prøven i islandsk.

Dobbelt statsborgerskab

Når en udlænding får bevilget islandsk statsborgerskab af Altinget ved lov, stilles der ikke krav om, at han eller hun giver afkald på sit tidligere statsborgerskab for at opnå det islandske statsborgerskab. Loven i det land, hvor udlændingen tidligere havde statsborgerskab, kan dog indeholde en bestemmelse om, at statsborgerskabet dér under disse omstændigheder bortfalder. 

Det er tilladt for islandske statsborgere at bevare islandsk statsborgerskab, selv om de ansøger om statsborgerskab i et andet land. Islandske statsborgere, der ansøger om udenlandsk statsborgerskab, kan dog blive nødt til at give afkald på det islandske statsborgerskab, hvis lovgivningen i det pågældende land ikke tillader dobbelt statsborgerskab. Dette gælder f.eks. for Norge.

Nærmere informationer om statsborgerskab fås hos Udlændingedirektoratet. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.