Det nordiske integrationssamarbejde fortsætter

30.10.18 | Nyhed
Margot Wallström
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Resultaterne af det første nordiske samarbejdsprogram for integration har været gode. Programmet blev oprettet med kort varsel i 2016 som en reaktion på den globale flygtningekrise og afsluttes ved udgangen af 2018. På mødet den 30.10. blev samarbejdsministrene enige om et nyt program for integration i perioden 2019-2021. Målsætningen er at effektivisere udvekslingen af viden og erfaringer i Norden, når det gælder integrationsspørgsmål og yderligere at styrke de strukturer, som er blevet bygget op under den første programperiode.

– Integrationssamarbejdet er et udmærket eksempel på, hvordan vi sammen kan skabe ny viden og konkret nytte for regionen og alle, som bor her, både gamle og nye borgere, siger Sveriges nordiske samarbejdsminister, Margot Wallström, som leder samarbejdsministrenes arbejde i 2018.

Ifølge en undersøgelse foretaget af konsulentvirksomheden Rambøll har myndighederne i Norden oplevet det første samarbejdsprogram som både nyttigt og relevant. Integrationsarbejdet i Norden er helt konkret blevet lettere på grund af den information, som man har fået adgang til via netværk, publikationer og workshops inden for rammerne af programmet.

Særligt fokus på børn og unge

I resultatet af Rambølls undersøgelse pointeres vigtigheden af, at det hidtidige arbejde og de strukturer, som er blevet etableret under den første programperiode, føres videre i det nye samarbejdsprogram. Indsatser med henblik på at fremme flygtninge og indvandreres inklusion på arbejdsmarkedet samt situationen for nyankomne børn og unge, især uledsagede børn, er blandt de områder, som får særlig opmærksomhed i det nye program. Der lægges også vægt på civilsamfundets og frivilligorganisationernes rolle i integrationsarbejdet. Den støtte, som flygtninge og indvandrere får af dem, har en helt afgørende betydning.

En vellykket integration forhindrer eksklusion og ekstremisme og øger trygheden i samfundet.

Margot Wallström

Arbejdet med forebyggelse af ekstremisme inkluderes også i det nye samarbejdsprogram. 

– En velfungerende integration forudsætter viden, engagement og interesse, både hos de nye nordboere, hos myndighederne og i lokalsamfundet, påpeger Wallström. En vellykket integration forhindrer eksklusion og ekstremisme og øger trygheden i samfundet, siger hun. 

Det nye nordiske samarbejdsprogram for integration af flygtninge og indvandrere træder i kraft den 1.1. 2019.

Intervju med Margot Wallström, nordisk samarbetsminister i Sverige, under Nordiska rådets 70:e session i Oslo, 2018.