Norden – Sammen er vi stærkere

06.02.14 | Deklaration
Nordiska flaggor
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejde den 6. februar 2014

Information

Adopted
06.02.2014

De nordiske samarbejdsministre har i 2013-14 ført drøftelser om visionen for det nordiske samarbejde og udtaler på den baggrund følgende:

  • Vi, de nordiske samarbejdsministre, er overbeviste om værdien af et fortsat styrket og fokuseret nordisk samarbejde i en tid, hvor globalisering, ressourceforbrug og økonomisk krise udfordrer de nordiske velfærdssamfund, og hvor betydningen af regionalt samarbejde øges.
  • Vi har i de nordiske lande en lang tradition for et tillidsbaseret samarbejde, der bygger på landenes fælles historiske, kulturelle og geografiske baggrund. Samtidig er vore samfund funderet på de samme grundlæggende værdier såsom demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed. Det nordiske samarbejde har gennem årene benyttet disse fælles styrkepositioner til at skabe synergier og udveksle erfaringer med henblik på at udvikle effektive løsninger på en lang række områder til gavn for borgerne i de nordiske lande. En fortsat indsats for at sikre fri bevægelighed for borgere, varer og tjenester mellem de nordiske lande har medvirket til at styrke landenes konkurrenceevne. Samarbejdet har desuden medvirket til at give Norden stor gennemslagskraft globalt. Sammen er vi stærkere.

På baggrund af de hidtidige resultater af det nordiske samarbejde har samarbejdsministrene følgende visioner og mål for samarbejdet i de kommende år:

Visioner

Et grænseløst Norden

Arbejdet med at skabe optimale forudsætninger for at borgere og virksomheder kan bevæge sig frit mellem de nordiske lande er en af det nordiske samarbejdes mest centrale udfordringer. Vi vil forstærke denne indsats, herunder for at sikre, at ny national lovgivning og de nordiske landes gennemførelse af EU lovgivning ikke skaber nye grænsehindringer i Norden.

Et innovativt Norden

Norden er en innovativ region med fokus på velfærd, uddannelse, kreativitet, entreprenørskab, bæredygtighed og forskning. Vi vil fortsat arbejde for et nært samarbejde, hvor vi opnår højere kvalitet og større effektivitet ved i fællesskab at håndtere konkrete udfordringer, som er af betydning for de nordiske borgere.

Et synligt Norden

Norden og de nordiske lande har en stærk profil ude i verden, og det nordiske brand/varemærke er velkendt. Der er voksende interesse for de nordiske erfaringer med at opbygge og videreudvikle samfund, der er præget af høj produktivitet, social tryghed, ligestilling og godt miljø. Vi vil arbejde aktivt for fortsat at profilere Norden globalt i ”Team Norden ånden”. Samtidig er kendskabet til det nordiske samarbejde imidlertid blevet mindre blandt borgerne i Norden, og her vil vi yde en afgørende indsats for at informere om samarbejdet.

Et udadvendt Norden

Hver for sig er de nordiske lande små, men tilsammen udgør vi med 25 mio. borgere den 10. største økonomi i verden. De nordiske lande deltager i en lang række internationale fora. Vi vil fortsætte og forstærke den nordiske koordination af internationale emner på områder, hvor dette er af fælles interesse. Vi vil arbejde for at sikre, at det nordiske samarbejde om internationale spørgsmål kompletterer det samarbejde, som finder sted i andre organisationer.

Mål

Det nordiske samarbejde skal være i en fortsat fornyelse for at sikre, at samarbejdet på langt sigt forbliver et stærkt redskab for de nordiske regeringer til at håndtere nye politiske udfordringer. Samarbejdet skal være så dynamisk, at det løbende tilpasses landenes behov og de aktuelle problemstillinger, som optager de nordiske landes regeringer. Samarbejdet skal forankres folkeligt ved at der fokuseres på konkrete problemstillinger, som har direkte betydning for de nordiske borgere. Samtidig skal samarbejdet fokuseres på indsatser med synlige og målbare effekter, og samarbejdets profil i forhold til omverdenen skal være tydelig, så værdien af den nordiske identitet udnyttes til fulde. Det nordiske samarbejde skal være politisk relevant for nordiske borgere, parlamentarikere og regeringer både i internordiske og internationale forhold.  Det skal skabe nordisk nytte, give merværdi til alle og føre til konkrete politiske resultater.

Udvikling af samarbejdet i Norden

Vi varetager som nordiske samarbejdsministre ansvaret for det nordiske regeringssamarbejde i Nordisk Ministerråd på vegne af de nordiske statsministre. Med denne visionsdeklaration ønsker vi at sætte retningen for det samlede nordiske samarbejde. Vi vil intensivere vores koordinerende rolle i det nordiske samarbejde blandt andet ved at følge op på visioner, modernisering, samt kommunikation og profilering af det nordiske samarbejde. Vi vil også løfte vores koordinationsansvar for Nordisk Ministerråds budget. Endvidere vil ovenstående visioner udgøre grundlaget for vores løbende samarbejde med Nordisk Råd og det nordiske samarbejde indenfor civilsamfundet.

Et politisk dynamisk samarbejde forudsætter en moderne og fokuseret organisation. Vi har forventninger til generalsekretærens indsats for at modernisere organisationen med henblik på at skabe en mere moderne, enkel og effektiv organisation. Formandskabet bør sammen med generalsekretæren og Nordisk Ministerråds Sekretariat medvirke til at formulere nye initiativer og aktivt drive samarbejdet fremad, så samarbejdets politiske relevans sikres. Samtidig bør nye redskaber anvendes til at sikre politisk dynamik.