Det nordiske integreringssamarbeidet fortsetter

30.10.18 | Nyhet
Margot Wallström
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Resultatene av det første nordiske samarbeidsprogrammet for integrering har vært gode. Programmet ble innledet på kort varsel i 2016 som en reaksjon på den globale flyktningkrisen, og ble avsluttet ved utgangen av 2018. På sitt møte 30.10. fattet samarbeidsministrene vedtak om et nytt program for integrering for perioden 2019–2021. Målsetningen er å effektivisere kunnskaps- og erfaringsutvekslingen i Norden når det gjelder integreringsspørsmål og ytterligere styrke strukturene som er bygd opp i løpet av den første programperioden.

– Integreringssamarbeidet er et utmerket eksempel på hvordan vi sammen kan skape ny kunnskap og konkret nytte for regionen og alle som lever her, både gamle og nye innbyggere, sier Sveriges nordiske samarbeidsminister Margot Wallström, som leder samarbeidsministrenes arbeid i 2018.

Ifølge en undersøkelse konsulentselskapet Rambøll har gjennomført, har myndighetene i Norden opplevd det første samarbeidsprogrammet som både nyttig og relevant. Integreringsarbeidet i Norden er gjort lettere av informasjonen man har fått tilgang til via nettverk, utgivelser og workshoper innenfor rammen for programmet.

Spesielt fokus på barn og unge

I Rambølls undersøkelsesresultat poengteres betydningen av at arbeidet som er gjort, og strukturene som er etablert i den første programperioden, føres videre i det nye samarbeidsprogrammet. Tiltak for å legge til rette for integrering av flyktninger og innvandrere på arbeidsmarkedet samt situasjonen for nyankomne barn og unge, spesielt barn som kommer alene, hører til områdene som vies spesiell oppmerksomhet i det nye programmet. Også sivilsamfunnets og de frivillige organisasjonenes rolle i integreringsarbeidet understrekes. Støtten flyktninger og innvandrere får av dem, har helt avgjørende betydning.

En vellykket integrering forhindrer utenforskap og ekstremisme og øker tryggheten i samfunnet

Margot Wallström

I det nye samarbeidsprogrammet inkluderes også arbeidet med å forebygge ekstremisme. 

– En fungerende integrering forutsetter kunnskap, engasjement og interesse, både hos de nye nordboerne, hos myndighetene og i lokalsamfunnet, påpeker Wallström. En vellykket integrering forhindrer utenforskap og ekstremisme og øker tryggheten i samfunnet, sier hun. 

Det nye nordiske samarbeidsprogrammet for integrering av flyktninger og innvandrere trer i kraft 1.1. 2019.

Intervju med Margot Wallström, nordisk samarbetsminister i Sverige, under Nordiska rådets 70:e session i Oslo, 2018.