Det nordiska integrationssamarbetet fortsätter

30.10.18 | Nyhet
Margot Wallström
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Resultaten av det första nordiska samarbetsprogrammet för integration har varit goda. Programmet inleddes på kort varsel år 2016 som en reaktion på den globala flyktingkrisen och avslutas vid utgången av 2018.
På sitt möte den 30.10 beslöt samarbetsministrarna om ett nytt program för integration för perioden 2019-2021. Målsättningen är att effektivera kunskaps- och erfarenhetsutbytet i Norden när det gäller integrationsfrågor, och ytterligare stärka de strukturer som har byggts upp under den första programperioden.

-Integrationssamarbetet är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans kan skapa ny kunskap och konkret nytta för regionen och alla som lever här, både gamla och nya invånare, säger Sveriges nordiska samarbetsminister Margot Wallström, som leder samarbetsministrarnas arbete under 2018.

Enligt en undersökning som konsultbolaget Rambøll har gjort, har myndigheterna i Norden upplevt det första samarbetsprogrammet som både nyttigt och relevant. Integrationsarbetet i Norden har konkret underlättats av den information som man har fått tillgång till via nätverk, publikationer och workshopar inom ramen för programmet.

Särskild fokus på barn och unga

I Rambølls undersökningsresultat poängteras betydelsen av att det arbete som har gjorts och de strukturer som har etablerats under den första programperioden förs vidare i det nya samarbetsprogrammet. Insatser för att underlätta flyktingars och invandrares inkludering på arbetsmarknaden samt situationen för nyanlända barn och unga, särskilt ensamkommande barn, hör till de områden som speciellt lyfts fram i det nya programmet. Också civilsamhällets och frivilligorganisationernas roll i integrationsarbetet betonas. Det stöd flyktingar och invandrare får av dem har en helt avgörande betydelse.

En lyckad integration förhindrar utanförskap och extremism och ökar tryggheten i samhället

Margot Wallström

I det nya samarbetsprogrammet inkluderas också arbetet med förebyggande av extremism. 

-En fungerande integration förutsätter kunskap, engagemang och intresse, både hos de nya nordborna, hos myndigheterna och i lokalsamhället, påpekar Wallström. En lyckad integration förhindrar utanförskap och extremism och ökar tryggheten i samhället, säger hon. 

Det nya nordiska samarbetsprogrammet för integration av flyktingar och invandrare träder i kraft den 1.1. 2019, och kommer liksom det första programmet att vara politiskt tvärsektoriellt.

Intervju med Margot Wallström, nordisk samarbetsminister i Sverige, under Nordiska rådets 70:e session i Oslo, 2018.