Ministerijulistus Pohjoismaiden rannikko-, metsä- ja maaseutualueiden kehittämisestä

06.07.06 | Julkilausuma
Lofooteilla, Norjassa 2006 annettu ministerijulistus rannikko-, metsä- ja maaseutualueiden kehittämisestä

Tietoja

Maataloudella, metsätaloudella, vesiviljelyllä ja kalastuksella on tärkeä rooli asutuksen ja elinkeinoelämän kehityksessä suurissa osissa Pohjoismaita. Peruselinkeinot ovat monikäyttöisiä: ne tuottavat luottamusta herättäviä turvallisia ja terveellisiä elintarvikkeita, edistävät luotettavaa elintarvikehuoltoa, tuottavat puutavaraa ja bioenergiaa sekä kehittävät elinkeinoelämää ja asutusta kaikkialla Pohjoismaissa. Metsäluonto ja puhdas ympäristö ovat pohjoismaisia arvoja, jotka muodostavat perustan peruselinkeinojen kasvavalle palvelutuotannolle, muun muassa luontomatkailulle ja kulttuurielämyksille. Pohjoismaisella keittiöllä on käytettävissään maailman parhaimpiin kuuluvia raaka-aineita. On tärkeää, että Pohjoismaissa pidetään kiinni elävistä paikallisyhteisöistä, joiden lähtökohtana on resurssien kestävä hallinta peruselinkeinoissa.

Yksittäisten alueiden kehittämiseksi on välttämätöntä vahvistaa innovaatioiden ja elinkeinoelämän kehitysperustaa, vähentää pitkien välimatkojen aiheuttamia esteitä, yksinkertaistaa säännöstöjä ja byrokratiaa, kehittää elinvoimaisia paikallisyhteisöjä ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Pohjoismaiden mielestä on tärkeää osallistaa paikalliset voimat kestävän elinkeinoelämän ja biologisten resurssien kestävän hallinnon kehittämiseen, luonnon ja ympäristön suojeluun, aktiivisten paikallisyhteisöjen luomiseen sekä asukkaiden terveiden ruokailutottumusten ja liikunnan lisäämiseen. Pohjoismaat pitävät myös tärkeänä, että luonnon- ja ympäristönsuojeluyhteistyössä noudatetaan kansainvälisiä velvoitteita.

Tuotekehitys ja innovaatio

Pohjoismaiden tulee edelleen pysyä maailman johtavina innovatiivisina ja dynaamisina tietoon pohjautuvina talouksina aloilla, joilla Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä. Pohjoismaiden rannikko-, metsä- ja maaseutualueilla tulee olla edellytykset elinkeinon harjoittamiseen.

Elinkeinoelämä on riippuvainen talouspolitiikasta, joka takaa kilpailukyvyn vakaiden ja ennakoitavissa olevien toimintaedellytysten sekä innovaatioiden ja uusien ideoiden entistä suuremman painottamisen avulla. Julkisen sektorin tulee olla joustava kumppani eikä elinkeinoelämän byrokraattinen este. Elinkeinopolitiikassa tarvitaan laaja-alaista paneutumista tutkimukseen ja kehitykseen, jakeluun ja markkinointiin, kumppanuuteen, pääoman saatavuuteen ja omistussuhteisiin.

Kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasioista vastaavat pohjoismaiset ministerit haluavat:

 1. edistää ja kehittää pohjoismaista tutkimusyhteistyötä rannikko-, metsä- ja maaseutualueiden kehitykseen liittyvillä MR-FJLS:n vastuualueilla, luoda synergiaa niiden ja muiden pohjoismaisten tutkimus- ja kehitysfoorumien kuten Nordforskin, Nordregion ja NiCen välille sekä vahvistaa tutkimuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
 2. edistää kiinnostavia, kestäviä ja taloudellista lisäarvoa tuottavia kalastus- ja vesiviljely-, maatalous- ja metsätaloussektoreita, jotka tuottavat laadukkaita tuotteita ja palveluita sekä yhteiskunnan kaipaamia julkishyödykkeitä
 3. varmistaa monipuolinen ja viljelyrakenteeltaan vaihteleva maatalous, joka mahdollistaa maatalouden roolin säilyttämisen ja laajentamisen luonnonvarojen hoitamisessa
 4. innostaa erikoistuotteiden sekä uusien mielenkiintoisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen alueiden kehityksen ja kuluttajien parhaaksi
 5. käynnistää yhteispohjoismaisia bioenergiaan liittyviä toimia vahvistaakseen metsä- ja maaseutualueiden mahdollisuuksia kehittyä energiantuottajina
 6. kannustaa panostamaan rannikko-, metsä- ja maaseutualueille suuret kehitysmahdollisuudet tarjoavaan elämystalouteen ja matkailuun ja Pohjoismaiden markkinoimiseen matkakohteena muualla maailmassa
 7. lisätä puutuotteiden käyttöä kestävämmän yhteiskuntakehityksen edistämiseksi ja metsäalueiden kasvuedellytysten parantamiseksi
 8. kannustaa julkisen projektirahoituksen myöntämistä myös uudenlaisille ideoille ja paikallisille riskihankkeille
 9. tukea panostuksia ruokaan tarkoituksena kehittää, edistää ja tuoda esille pohjoismaisen keittiön, pohjoismaisten elintarvikkeiden ja pohjoismaisen ruokakulttuurin arvoja ja mahdollisuuksia.

Tästä mainittakoon esimerkkinä Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma.

Inhimilliset resurssit

Inhimillisillä resursseilla on ratkaiseva rooli elinvoimaisten paikallisyhteisöjen luomisessa, uusien kestävien yritysten kehittämisessä ja kansanterveyden ylläpitämisessä.

Mobilisointi on tärkeää yksittäisissä paikallisyhteisöissä, ja tässä vapaaehtoisjärjestöillä on erityisen tärkeä asema.

Rannikko-, metsä- ja maaseutualueiden hyvä ja kestävä kehitys on riippuvainen siitä, että paikallisyhteisöt varmistavat kunnollisen rekrytoinnin, luovat kiinnostavia haasteita nuorille ja ottavat huomioon sekä naisten että miesten panoksen.

Peruselinkeinojen piirissä on toteutettu erilaisia aloitteita ja toimia, joiden tarkoituksena on lisätä arvokasta tarjontaa ihmisille. Vapaaehtoisjärjestöt huolehtivat monista hyvin tärkeistä yhteiskunnallisista tehtävistä.

Kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasioista vastaavat pohjoismaiset ministerit haluavat:

 1. painottaa aktiivisten paikallisyhteisöjen myönteisiä arvoja, jotka antavat tilaa paikallisille aloitteille
 2. kerätä ja välittää pohjoismaisia menestystarinoita paikallisyhteisöjen myönteisen kehityksen nopeuttamiseksi
 3. vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä paikallisyhteisöissä toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa
 4. tukea toimia, jotka edistävät uusien ihmisten rekrytointia, osaamista ja yrittäjyyttä Pohjoismaiden peruselinkeinoissa
 5. vahvistaa naisten roolia ja merkitystä paikallisyhteisöjen kehittämisessä
 6. tukea tulisieluja ja toimia inhimillisten voimavarojen mobilisoimiseksi.

Terve yhteiskunta

Terveyden ja elämänlaadun edistämistä koskevassa Pohjoismaisessa toimintasuunnitelmassa korostetaan toimia, joilla parannetaan kansanterveyttä ruoan ja liikunnan avulla paikallisella tasolla. Epäterveellisiin ruokailutottumuksiin ja vähäiseen liikuntaan liittyvät terveysongelmat kasvavat yhä ja johtavat usein ylipainoisuuteen ja kroonisiin sairauksiin.

Paikallisyhteisöissä toteutettavat ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Ne voivat myös lisätä yksilöiden viihtyvyyttä ja elämäniloa niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

Kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasioista vastaavat pohjoismaiset ministerit haluavat:

 1. kannustaa paikallista tuotantoa sekä terveellisten ja turvallisten kala- ja maataloustuotteiden tarjontaa sekä edistää ruoan monimuotoisuutta
 2. parantaa kuluttajien tietämystä ruoan alkuperästä ja laadusta ja lisätä myönteisiä makuelämyksiä ja ruokatietoisuutta
 3. painottaa kaupunkien lähellä sijaitsevien kulttuurimaisemien ja tuottamattomien maa- ja metsätalousalueiden arvoa viihtyvyyttä parantavina ulkoilu- ja liikuntapaikkoina
 4. korostaa metsien tärkeää ja myönteistä merkitystä ilmastonmuutoksien ehkäisemisessä
 5. kannustaa paikallisyhteisöjä entistä voimakkaampiin terveitä elämäntapoja ja viihtyvyyttä edistäviin panostuksiin ja yhteistyöhön, jossa ovat aktiivisesti mukana viranomaiset, peruselinkeinojen edustajat, yritykset, terveysasemat, vapaaehtoisjärjestöt ja muut
 6. huolehtia siitä, että rannikko- ja maaseutuyhteisöistä kehitetään hyviä elinympäristöjä elämän eri vaiheisiin; sekä lasten ja nuorten kasvuympäristöiksi että vanhuksille, jotka ovat elinkelpoisten paikallisyhteisöiden voimavara.