Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-beslut för gränsgångare)

Personer som bor i en gränskommun i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige och omfattas av gränsgångaravtalet (gränsgångare) ska betala skatt enbart i det land där de bor.

Dessa personer ska ansöka om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige en gång om året hos svenska Skatteverket. För ansökan krävs intyg från finska skattemyndigheten Vero och folkbokföringen.

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatteredovisning har enligt inrapporteringarna vid årsskiftet 2019/2020 varierat mellan 8-12 veckor.

Enligt finländska skatteregler måste gränsgångarna betala inkomstskatt i Finland omedelbart när de mottar sin första lön från Sverige. På grund av den långa handläggningstiden i SINK-ärenden kan arbetstagare inte lämna in något beslut om att skatt inte ska innehållas till arbetsgivare i Sverige, vilket innebär att gränsgångare beskattas också i Sverige. För att arbetsgivaren kan göra skatteavdrag enligt SINK krävs bland annat att det finns ett beslut om SINK. I annat fall skall arbetsgivaren göra skatteavdrag för preliminär skatt.

I värsta fall betalar en gränsgångare inkomstskatt i båda länderna under flera månader.

Tietoja

Sarjanumero
20-030
Maat
Finland
Norge
Sverige
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä
Esimerkki

Aija-Sinikka bor i Ylitornio (finländsk gränskommun) och arbetar i Haparanda (svensk gränskommun).
Hennes anställning började den 1 juni 2018 och i det sambandet lämnade hon in en SINK-ansökan till Skatteverket.

 

På grund av att hon inte fått SINK-beslutet är den svenska arbetsgivaren tvungen att avdra 34 % skatt från lönen. Samtidigt betalar hon in i Finland, helt enligt det regelverk som gäller gränsgångare som ska betala inkomstskatt enbart i sitt bosättningsland, 31 % skatt av sin inkomst varje månad.

Keitä asia koskee?

Arbetstagare som bor i en gränskommun i Finland/Norge och arbetar i en gränskommun i Sverige.

Långa händläggningstider i SINK-besluten kan även drabba personer som bor i andra nordiska länder och arbetar i Sverige(t ex personer som pendlar från Danmark till Sverige), men dessa personer riskerar inte att behöva betala skatt i två länder samtidigt på det sätt som beskrivet ovan. Detta beror på gränskommunbegreppet enbart änvänds mellan Finland, Sverige och Norge. När en gränsgångare ansöker om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige får arbetstagaren genast ett dokument/intyg som styrker att löneinkomsten beskattas i Finland (bosättningslandet) och inte till Sverige (arbetslandet).

När det gäller specifikt gränsgångare kan processen att ansöka om SINK betraktas som både tidskrävande och till och med onödig eftersom gränsgångarna ska slutligen inte ska betala skatt i Sverige utan i deras bosättningsland Finland eller Norge. För svenska arbetsgivare och framför allt Skatteverket leder den rådande situationen till extraarbete, eftersom Skatteverket i ett senare skede tillämpar det nordiska handräckningsavtalet (TREKK-avtalet) när myndigheten överför skatt till det andra landets myndigheter.

 

Ratkaisuehdotus

Status angående aktuelt arbete: 

Sedan gränshindret registrerades i maj 2020 har Finansdepartementet haft löpande kontakter med Skatteverket och departementet följer utvecklingen noga.

Problemet avser endast Skatteverkets handläggningstid, dvs. det är ett problem som i första hand berör en svensk myndighet. Skatteverket har uppmärksammats på situationen och ett flertal åtgärder har vidtagits för att förändra handläggningen av SINK-ansökningar. Några lagändringar planeras inte.

Inflödet av SINK-ärenden är emellertid fortsatt högt. Detta i kombination med bland annat flyktingströmmen från Ukraina under våren 2022 har gett längre handläggningstider under senare tid. Handläggningstiderna har därför ökat något från årsskiftet 2021/2022 till hösten 2022. Ett flertal lösningar är dock sjösatta. Bland dessa kan nämnas följande.  

• Skatteverket uppmanar de som ansöker om SINK att inkomma med kompletta ansökningar och att lämna in ansökningarna så snart det finns möjlighet. På så sätt kan ansökningarna handläggas så snabbt som möjligt.

• Skatteverket har öppnat en e-tjänst för SINK-ansökningar. I samband med att e-tjänsten infördes har ett nytt handläggningssystem tagits i bruk, där avsikten är att automatiserat beslutsfattande ska kunna användas i viss utsträckning.

• Digitala tjänster är på plats (bl.a. öppna APIer). Utveckling och marknadsföring av dessa fortsätter alltjämt. Ytterligare utvecklingsarbete gällande digitala tjänster pågår.

• Skatteverket har initierat effektiviseringar bland annat gällande arbetssätt, struktur, samverkan mellan enheter och övertidssatsningar. Dessutom kommer nya inkorgar i Skatteverkets interna system skapas, som separerar gränsgångare för att dessa ska upptäckas tidigare. Det är viktigt att ansökan sker på webben, för att Skatteverket ska kunna särskilja gränsgångarna i detta avseende. Vid årsskiftet 2022/2023 kommer resurser omfördelas för att hjälpa till att hantera den ökning av ansökningar som brukar komma kring årsskiften.

Viimeksi tarkistanut
Finansdepartementet SE 05.10.2022
Ota yhteyttä