Tietoa oikeusasioiden ministerineuvostosta (MR-JUST)

Pohjoismaiden oikeusyhteistyöllä on yli satavuotiset perinteet. Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita pohjoismaisten arvojen mukaisesti. Yhteistyön tavoitteena on lujittaa Pohjoismaiden demokraattisia päätöksentekoprosesseja ja edistää Pohjolassa asuvien ja oleskelevien oikeusturvaa.

Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusasioiden ministerineuvoston.

Ministereillä on yksi vuotuinen kokous. Siinä he keskustelevat ja tekevät yhteisiä päätöksiä asioista, joissa pohjoismainen yhteistyö tuottaa suuremman hyödyn kuin mihin maat yksinään pystyisivät. Tätä kutsutaan pohjoismaiseksi hyödyksi.

Oikeusasioiden virkamieskomitea, jossa on edustajia kaikista Pohjoismaista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista, tapaa vähintään kolme kertaa vuodessa. Virkamieskomitea johtaa käytännön yhteistyötä ja valmistelee ministerikokoukset.

Operatiivinen vastuu pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä, joka sijaitsee Kööpenhaminassa. Sihteeristössä on myös hallinto- ja oikeusasiat -osasto, joka valmistelee muun muassa oikeusasioiden ministerineuvostossa käsiteltävät asiat. Sihteeristö vastaa niin ikään ministerineuvoston ja virkamieskomitean tekemien päätösten toimeenpanosta.

Pohjoismaiden oikeusministerit tekevät yhteistyötä myös virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten kollegojensa kanssa, ja he tapaavat kerran vuodessa keskustellakseen yhteisistä painopisteistä. Pohjoismaat ja Baltian maat tekevät myös virkamiesyhteistyötä.

Pohjoismaisessa oikeusyhteistyössä edistetään lisäksi poliittisen tason ja virkamiestason kontakteja, keskusteluja ja tarpeen mukaan myös koordinointia, joka liittyy neuvotteluihin Euroopan neuvostossa, YK:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla.

Tavoite ja visio

Pohjoismaisen oikeusyhteistyön yleiset poliittiset puitteet määritellään yhteistyöohjelmassa. Yhteistyöohjelmaa täydentävät konkreettiset aloitteet ja tavoitteet, jotka sisältyvät ministerineuvoston yksivuotisiin puheenjohtajakauden ohjelmiin.

Yhteistyön tavoitteena on edistää lainsäädännön samankaltaisuutta muun muassa tarpeettomien rajaesteiden vähentämiseksi ja kansalaisten välisten yhteyksien helpottamiseksi.

Lisäksi oikeusyhteistyöllä pyritään edistämään EU- ja Eta-lainsäädännön yhtenäistä toimeenpanoa ja vahvaa osallistumista kansainväliseen säädöstyöhön.