Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Om Nordisk ministerråd for justitsspørsmål (MR-JUST)

Det nordiske lovsamarbeidet bygger på en mer enn 100 år gammel tradisjon. Lovsamarbeidet er et verktøy for de nordiske landene i arbeidet med å fremme grunnleggende felles prinsipper i nordisk lovgivning i overensstemmelse med et nordisk verdifellesskap. Det skal styrke de demokratiske beslutningsprosessene i de nordiske landene og fremme rettssikkerheten for de som bor og oppholder seg i Norden.

De nordiske regjeringenes samarbeid på lovområdet ledes av de nordiske justisministrene som utgjør Ministerrådet for justitsspørsmål.

Justisministrene treffes en gang i året hvor de diskuterer og tar felles beslutninger på de områdene hvor det nordiske samarbeidet skaper større nytte enn det landene kan gjøre hver for seg – det vi kaller nordisk nytte.

Embetsmannskomiteen for justitsspørgsmål, som består av representanter fra samtlige land og selvstyrte områder, treffes minst tre ganger i året. Den leder det praktiske arbeidet og forbereder ministrenes møter.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København i Danmark har det daglige operative ansvaret – for ”driften” – av det nordiske regjeringssamarbeidet. I sekretariatet finnes også Avdelingen for administrasjon og jus som forbereder de spørsmålene som tas opp blant annet i Ministerrådet for justisspørgsmål. Det er også sekretariatet, som etter beslutninger i noen av instansene, er ansvarlig for at beslutningene iverksettes.

De nordiske justisministrene samarbeider også med sine kollegaer i Estland, Latvia og Litauen, og møtes en gang i året for å diskutere felles prioriteringer. Også på embetsmannsnivå foregår det et nordisk-baltisk samarbeid.

I det nordiske lovsamarbeidet inngår det også å fremme nordiske kontakter, diskusjoner og etter behov samordning på embetsmannsnivå og politisk nivå i forbindelse med forhandlinger i andre internasjonale fora, som for eksempel Europarådet og De forente nasjoner (FN).

Mål og visjon

Det nordiske lovsamarbeidet har som overgripende politisk ramme et samarbeidsprogram. Samarbeidsprogrammet kompletteres med konkrete initiativer og målsettinger i ettårige formannskapsprogram.

Målet med samarbeidet er å fremme rettslikheten blant annet for å minske unødvendige grensehindringer og lette kontakten mellom innbyggerne i de nordiske landene.

I tillegg skal lovsamarbeidet fremme en ensartet implementering av EU- og EØS-lovverket og yte slagkraftige bidrag til utviklingen av regler i internasjonale fora.