Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Ministerbeslutning om det fremtidige nordiske samarbeidet om genetiske ressurser

06.07.06 | Deklaration
Ministerbeslutning fra 2006 i Lofoton, Norge, om det fremtidige nordiske samarbeidet om genetiske ressurser.

Forutsetninger og formål

De nordiske ministrene for fiskeri, jordbruk, næringsmidler og skogbruk inviteres til å gjøre vedtak om å videreudvikle det nordiske genressurssamarbeidet.

Det nordiske samarbejde på genressourceområdet er i dag Nordisk Genbank (NGB), Nordisk Genbank Husdyr (NGH), Nordisk Skovfrø og Planteråd (NSFP) og det skovgenetiske netværk under NSFP. Endvidere er det nordiske genressourceråd (NGR) etableret som et nordisk policyorgan med medlemmer fra både MR-FJLS og MR-M.

Driften av det nordiske genressourcesamarbejde forutsettes gjennomført innenfor dagens økonomiske ressurser samt forutsetter at det nåværende høye faglige nivå, opprettholdes innenfor de nåværende mandatområder.

Det vil være ønskeligt, at udvikle samarbejdet videre slik at landene blir bedre rustet til å møte tverrsektorielle utfordringer, legge til rette for økt kompetanse og mergevinst i form av effektivisering og bedre utnyttelse av ressurser, idet man utnytter felles administrative funksjoner og forbedre koordineringen.

Et økt samarbeide bør knyttes til oppgaver som regnskap, budsjett, rapportering, koordinering av arbeidet med strategier, handlingsplaner, administrering av EU-søknader, kommunikasjons- og informasjonsarbeid med mer.

Det skal videre legges til rette for bedre koordinering mellom det nasjonale og nordiske arbeide med genetiske ressurser.

Nordisk genressursråd opprettholdes som policyorgan i uendret form, og virksomheden i NGR og i genbanksamarbejdet bør samordnes bedre. EK-Miljø vil bli inddraget i spørgsmål knyttet til Nordisk Genressourcerådet og genressourcesamarbejdet.

Endvidere bør man i det videre arbejde se på mulighederne for at videreudvikle samarbejdet med Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og Samnordisk Skovforskning (SNS).

Forslag til ministerbeslutning:

De nordiske ministrene for fisk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk vedtar at:

1. Det nordiske samarbejde videreføres i de eksisterende genbanker og netværk.

2. Nordisk genressursråd videreføres som policyorgan med dagens mandat og sammensetning. Virksomheden i Nordisk Genressourceråd og genbanksamarbejdet bør klarlægges bedre.

Videreudvikle et praktisk samarbejde mellom de ulike organene som arbeider med genetiske ressurser under Nordisk Ministerråd.

4. Nordisk Ministerråd og Nordisk Ministerråds sekretariat bes om å følge tett opp, ved for eksempel å se nærmere på de fullmaktene som arbeidsorganene har, med sikte på å oppnå bedre samarbeid og samspill på tvers av sektorer så vel som mellom nasjonale og nordiske program.

5. Den langsigtede organisering av samarbeidet tas opp på nytt senest på ministermøtet i 2008.