Om Nordiska rådets president

Nordiska rådets president väljs för ett kalenderår. Presidentskapet alternerar mellan länderna efter en särskild ordning.

Presidenten i Nordiska rådet väljs på den ordinarie sessionen på hösten. Till president kan vald medlem från det land i vilket nästa ordinarie session skall äga rum väljas. Presidentskapet, liksom värdskapet får sessionerna, alternerar mellan länderna efter en särskild ordning med Danmark först och därefter Finland, Norge, Sverige och Island. Det är aldrig samma land som har presidentskapet i Nordiska rådet och ordförandeskapet i Ministerrådet under samma år.

Presidenten leder presidiets möten. Vice presidenten träder in vid presidentens frånvaro. Presidenten ansvarar för förberedelserna av presidiemötena och andra möten, inklusive innehållet i dagordning, som utformas tillsammans med rådets direktör. Presidenten skall också se till att presidiet har en aktuell verksamhetsplan samt att kontakterna med nationella parlament, närområdena och relevanta internationella organisationer upprätthålls på bästa sätt. En annan viktigt uppgift för Nordiska rådets president är att representera rådet i olika sammanhang, både i Norden och internationellt.