Nordiska rådets internationella samarbete

Nordiska och baltiska flaggor
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådet är utåtriktat och har ett nära samarbete med ett antal internationella, regionala och nationella parlamentariska organisationer. Nordiska rådet prioriterar framför allt samarbete i närområdena, det vill säga i Östersjöområdet, Arktis och EU.

Det övergripande ansvaret för Nordiska rådets internationella samarbete och frågor som rör utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik ligger hos presidiet. Internationellt samarbete utgör också en betydande del av portföljen i Nordiska rådets olika utskott. Nordiska rådet har sedan 2017 också ett kontor i Bryssel. 

Nordiska rådet arbetar för att de nordiska länderna över blockgränserna stärker sitt utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska samarbete, inklusive civilförsvar. Oavsett land och partipolitiska skiljelinjer kännetecknas Norden av en djup respekt för demokrati, rättsstaten, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är värderingar som vi i Norden tar för givna, men som i många länder inte är självklara. Nordiska rådet arbetar för att sådana värderingar alltid ska stå högt på den internationella dagordningen. 

Baltikum

De baltiska och de nordiska länderna har mycket gemensamt, och Baltiska församlingen är en grundpelare i Nordiska rådets internationella samarbete. 

Östersjösamarbetet

Den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) samlar parlamentariker och tjänstemän från alla länder runt Östersjön. Forumet är därför en viktig plattform för Nordiska rådet.

De nordliga områdena

De nordliga områdena har en unik natur och är miljömässigt mycket sårbara i en tid av snabba klimatförändringar. Samarbetet med Västnordiska rådet och Arktiska parlamentarikerkonferensen (CPAR) är en hög prioritet i det nordiska samarbetet. 

FN

Nordiska rådet stöder genomförandet av FN:s hållbarhetsmål, konventionen om biologisk mångfald och Parisavtalet samt deltar bland annat på de årliga klimattoppmötena.

Kanada och USA

Kanada och USA är viktiga för Norden, både i arktiska sammanhang och på flera andra områden. Nordiska rådet vill därför att stärka Nordens samarbete med Nordamerika. Det är viktigt att Norden utnyttjar potentialen i att många nordamerikaner känner anknytning till Norden.

EU

Nordiska rådet är engagerat i EU-frågor av intresse för Norden och arbetar för att stärka kontakterna med nordiska aktörer i Bryssel. Särskilt viktig är kontakten mellan Europaparlamentet och Nordiska rådet.

Tyskland

Tyskland är en viktig partner för de nordiska länderna. Nordiska rådets kontakt med tyska parlamentariker sker bland annat genom samarbetet i den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) där både den tyska förbundsdagen och nordtyska delstatsparlamentariker är representerade. Den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein har en betydande dansk minoritet, och det finns god kontakt mellan Nordiska rådet och lantdagen i Schleswig-Holstein. 

Beneluxländerna

Beneluxländerna delar mycket av Nordens värdegrund, och Nordiska rådet har regelbundet erfarenhetsutbyte med Beneluxparlamentet. 

Storbritannien

Nordiska rådet är mån om att Storbritannien, trots brexit, är en viktig partner för Norden.