Nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet 2019–2022

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
De nordiska ländernas, Färöarnas, Grönlands och Ålands jämställdhetssamarbete ska konkret och effektivt bidra till att Norden blir en jämställd region. För att uppnå ett jämställt samhälle krävs en aktiv jämställdhetspolitik som inte enbart förbättrar situationen för individen utan lyfter hela samhället. Att ta tillvara både kvinnors och mäns, flickors och pojkars kompetens, erfarenhet och möjlighet till påverkan är avgörande för att skapa en hållbar framtid. Nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet 2019-2022 täcker fyra strategiska insatsområden, nämligen framtidens arbetsliv och tillväxt; välfärd, hälsa och livskvalitet; makt och inflytande; samt jämställdhetsarbete med fokus på män och maskuliniteter. Programmet satsar även på ett utåtriktat och synligt jämställdhetssamarbete, och lägger vikt vid jämställdhetsintegrering i Nordiska ministerrådet.
Publikationsnummer
2019:701