Dansk kontanthjælp

Birketræer i en skov

Birketræer i en skov

Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Hvis du opholder dig lovligt i Danmark og ikke kan forsørge dig selv, kan du have ret til kontanthjælp eller en lignende ydelse.

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark og ikke kan forsørge dig selv, kan du have ret til en ydelse fra din kommune. Hvilken ydelse du kan være berettiget til, afhænger blandt andet af din alder, din uddannelse og hvor længe du har opholdt dig i landet.

Hvilke generelle betingelser skal du opfylde?

For at være berettiget til hjælp, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv.
  • Den sociale begivenhed har medført at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre.
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, for eksempel arbejdsløshedsdagpenge eller pension.

Du skal også være opmærksom på at der er en øvre grænse for hvor meget du sammenlagt kan modtage hvis du modtager en af ovenstående ydelser og samtidig modtager særlig støtte og/eller boligstøtte. Se mere nedenfor under “kontanthjælpsloft”. Der er desuden krav til beskæftigelse. Se afsnittene "kontanthjælpsloft" og “Krav til beskæftigelse (225-timersreglen)” nedenfor.

Hvilke ydelser findes?

Hvis du har opholdt dig i Danmark i 9 af de seneste 10 år, eller hvis du statsborger i et EU- eller EØS-land og er omfattet af EU-rettens regler, kan du søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 

  • kontanthjælp: hvis du er over 30
  • kontanthjælp på ungesats: hvis du er under 30 og har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • uddannelseshjælp: hvis du er under 30 og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Hvis du ikke har opholdt dig i Danmark i 9 af de seneste 10 år, og du ikke er omfattet af EU-rettens regler, kan du søge om selvforsørgelses- og  hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Det hed tidligere “integrationsydelse”. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Er du dansk statsborger og har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år og får behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, gælder der særlige regler. Du kan læse dem i “orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016”.

Hvordan søger du?

Du kan søge om ydelserne via selvbetjening på borger.dk eller i din kommune. Du finder nærmere oplysninger om betingelser og satser med videre på borger.dk.

Senest en uge efter at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale hvor jobcentret vurderer om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Hvis jobcentret vurderer at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcentret vurderer at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.

Kontanthjælpsloft

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og samtidig modtager særlig støtte eller boligstøtte,  er der en grænse for hvor meget du månedligt samlet kan modtage.

Den grænse kaldes “kontanthjælpsloftet”. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
 

Krav til beskæftigelse (225-timersreglen)

For at du kan modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er det et krav at du har været i arbejde i en vis periode.

Hvis du er ugift betyder reglen at hjælpen til dig bliver nedsat hvis du har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og du ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Hvis du er gift, betyder reglen at hjælpen til dig eller din ægtefælle falder bort eller bliver nedsat hvis I som ægtepar har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og I ikke hver især har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Hjemsendelse

Hvis du ikke er dansk statsborger og får behov for kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i mere end et halvt år, kan Udlændingestyrelsen afgøre at du skal hjemsendes.

Hvis du er omfattet af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, kan du ikke hjemsendes hvis du har boet i Danmark i mere end tre år.

Reglerne findes i Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik.
 

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din kommune.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.