Udbetalinger i forbindelse med barselsorlov i Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Her finder du information om barselsorlov, hvor lang barselsorlov der kan tages, og hvordan du ansøger om barselsorlov.

Barselsorlov

Forældre har ret til lønnet orlov i forbindelse med et barns fødsel og når de adopterer et barn eller når de tager et barn i permanent pleje. Forældre modtager enten barselsdagpenge eller barselstilskud fra Barselsorlovsfonden. Det afhænger af deres stilling på arbejdsmarkedet. Man kan også tage forældreorlov, som er en ulønnet orlov, forældre kan få frem til barnets 8. år. 

Barselsorlov er orlov fra lønnet arbejde ved fødslen, første adoption af et barn under otte år og adoption af et barn under otte år til permanent pleje. Desuden opstår retten til barselsorlov i tilfælde af abort efter 18 ugers graviditet og dødfødsel efter 22. graviditetsuge. 

 • Barselsorlovens varighed afhænger af det år, hvor et barn fødes, adopteres eller anbringes i permanent pleje.
 • Varigheden af 2021 og senere er i alt 12 måneder. Hver forælder har ret til 6 måneder, og 6 uger kan overføres.
 • Varigheden af 2020 er i alt 10 måneder. Hver forælder har ret til 4 måneder, som ikke kan overdrages, men 2 måneder er fælles, og kan tages fuldt ud af den ene forælder eller deles af forældrene.

Forældre kan påbegynde barselsorlov i op til en måned inden et barns forventede fødselsdato. Forældre har altid ret til at tage barselsorloven på én gang. Arbejdsgiveren og den ansatte træffer en indbyrdes aftale om, hvordan barselsorloven skal lægges til rette. Det er dog ikke tilladt at tage orloven i perioder på under to uger ad gangen. Ifølge loven er moderen forpligtet til at være på orlov i de første to uger efter fødslen af et barn. 

  Ansøgning om betaling af barselsorlov

  En forælder, som er på arbejdsmarkedet, skal ansøge om udbetaling seks uger inden den forventede fødselsdato. En forælder der er i gang med et fuldtidsstudium, eller som står uden for arbejdsmarkedet, skal ansøge om barselstilskud tre uger inden den forventede fødselsdato.

  Ansøgning om barselsorlov indgives til Barselsorlovsfonden.

   

  Udbetalinger under barselsorlov

  Retten til ydelser fra Barselsorlovsfonden tilkommer forældre,n år de har været på det islandske arbejdsmarked i seks på hinanden følgende måneder før barnets fødselsdato eller den dato, hvor forælderen begynder at tage barselsorlov før barnets fødselsdato.

  En forælder, der har arbejdet i et andet EØS-land i en del af ovennævnte seksmåneders periode, kan overføre sine rettigheder mellem landene, hvis forælderen begynder at arbejde på det islandske arbejdsmarked inden for 10 arbejdsdage efter, at vedkommende har forladt arbejdsmarkedet i et andet EØS-land og arbejdet i mindst en måned før barnets fødselsdato i Island. Forælderen skal vedlægge ansøgningen om ydelser fra Barselsorlovsfonden de krævede attester for optjente beskæftigelsesperioder og forsikringsperioder i et andet EØS-land. Beregningen af betalinger er dog kun baseret på lønninger på det islandske arbejdsmarked.

  Beskæftigelsesandelen i hver måned skal være på mindst 25 %. Udbetalingen udgør 80 % af den enkelte forælders gennemsnitlige samlede løn.

  Grundlaget er en sammenhængende periode på tolv måneder, der slutter seks måneder før barnets fødselsmåned. Ydelserne er dog altid baseret på visse maksimums- og minimumsbeløb, der fastsættes aktuelt.

  Retten til barselsorlov ophører, når barnet er 24 måneder. Man skal søge om udbetalinger fra Barselsorlovsfonden senest 6 uger inden et barns forventede fødselsdato.

  Udbetaling af barselsorlov sker i slutningen af hver måned for den forudgående måned af barselsorloven.

  Når man flytter til et andet nordisk land, før barselsorloven begynder eller i løbet af den

  Hovedreglen er, at forældre erhverver sig ret til barselsorlov i det land, hvor de arbejder.

   Kan man få islandsk barselsorlov, hvis ens forældre flytter til Island, inden barselsorloven begynder?

   Hvis en forælder er flyttet til Island efter et barns fødsel, har den pågældende forælder ikke ret til islandsk barselsorlov, men hvis den pågældende forælder er flyttet til Island før barnets fødsel, kan der ske udbetaling fra Barselsorlovsfonden eller af barselstilskud, hvis nærmere angivne betingelser er opfyldt.

   Barselsorlovsfonden giver nærmere oplysninger om vedkommende har ret til barselsorlov i Island. 

   Er det muligt at få islandske barselsdagpenge, hvis man flytter til Island efter begyndelsen af orloven?

   Hvis man flytter til Island, efter at man er begyndt at tage barselsorlov, skal man ansøge om at tage udbetalingen af barselsdagpenge med sig fra sit hjemland til Island. Man skal sætte sig i forbindelse med den relevante institution i det land, man flytter fra, for at få informationer om, hvordan man kan få udbetalinger under barselsorlov, så længe man bor i et andet land.

   Kan man tage islandsk barselsorlov med sig, hvis man flytter til et andet nordisk land, efter at barselsorlov påbegyndes?

   Hvis en forælder flytter sin folkeregisteradresse til andre lande i den periode, hvor vedkommende modtager barselsorlovsydelse, har dette ikke indflydelse på udbetalingerne til den pågældende forælder, eftersom det drejer sig om en erhvervet rettighed. Dog er det ikke tilladt for en forælder at arbejde i den pågældende periode, medmindre denne forælder udsætter sin barselsorlov i samråd med Barselsorlovsfonden.

   Barselsorlov når familien bor i Island og den ene eller begge forældre arbejder i et andet nordisk land?

   Hovedreglen er, at udbetalinger i forbindelse med barselsorlov kommer fra det land, hvor vedkommende er tilknyttet socialforsikringen. Hvis en person arbejder i et andet nordisk land, men har folkeregisteradresse i Island, skal udbetalinger i forbindelse med barselsorlov komme fra det land, hvor den pågældende har sit arbejde. Folk, som arbejder og bor i ét land og tillige arbejder i et andet land, er stadig tilknyttet socialforsikringen i bopælslandet og følger dettes love.

   Hvis forældrene arbejder i hver sit land, har de ret til barselsorlov efter de regler, som gælder i det land, hvor hver af dem arbejder. 

    Forældreorlov

    Udover barselsorlov har hver af forældrene ret til at tage en ulønnet orlov, som kaldes forældreorlov, i op til 16 uger indtil barnet er fyldt 8 år. Der følger ingen udbetalinger med forældreorloven, og forældrene kan ikke overdrage retten til forældreorlov indbyrdes.

    Barselstilskud

    Forældre, der er uden for arbejdsmarkedet eller har mindre end 25 % arbejde, kan have ret til barselsydelse. Kravet om betaling er som hovedregel, at en forælder har fast bopæl i Island ved barnets fødsel og inden for de seneste tolv måneder. Retten til at tage barselsorlov ophører, når et barn er 24 måneder. Ansøgning om fødselsydelse skal indgives senest tre uger før barnets forventede fødselsdato.

    Fødselsydelsen til studerende gives til forældre, der har været fuldtidsstuderende i mindst 6 måneder i løbet af de 12 måneder forud for fødslen af et barn og opfyldte kravene om studietilvækst i denne periode. 

    Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

    Der er flere oplysninger på Barselsorlovsfondens hjemmeside. Oplysninger kan også fås på telefon (+354) 515 4800. 

    Kontakt myndighed
    Spørg Info Norden

    Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

    OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

    Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.