Alkuperäiskansat ja dementia Pohjoismaissa

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Hyvä esimerkki pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen hyödyistä on pohjoismainen yhteistyö sosiaalipoliittisissa kysymyksissä koskien alkuperäiskansoja. Tässä yhteistyössä on mukana pieni joukko maita, joilla on suurelta osin yhteisiä haasteita, kuten väestön ikääntyminen, henkilöresurssien puute ja suuret maantieteelliset etäisyydet.Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen koordinoima dementiayhteistyö on tuonut esiin tarpeen luoda tietopohja ja vaihtaa kokemuksia säännöllisesti. Lisäksi on tarve perustaa alusta, jolla voidaan keskustella siitä, mitä kaikkea muistisairaiden saamelaisten ja inuiittien hyvä hoito ja hoiva pitävät sisällään. Muistisairaiden saamelaisten ja inuiittien hoitoa ja hoivaa koskeva tutkimus ja näyttöön perustuva tieto on puutteellista, mutta aloitteita ja tutkimushankkeita on käynnissä jonkin verran niin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa kuin Grönlannissa.Tässä raportissa esitetään yhteenveto työryhmien päätelmistä ja ehdotuksista, jotka laadittiin ensimmäisessä pohjoismaisessa alkuperäiskansoja ja dementiaa käsitelleessä konferenssissa. Konferenssin järjestivät Öresundissa (eteläsaameksi Staare) vuoden 2018 syksyllä Pohjoismainen hyvinvointikeskus, Jämtlandin ja Härjedalenin alue sekä saamelaisten juhlavuosi Staare 2018. Konferenssin loppupäätelmät ja ehdotukset käsittelivät muun muassa tiedon jakamista maiden välillä sekä uuden tiedon soveltamista käytäntöön. Ehdotuksissa esitettiin konkreettisia toimia ja muutoksia, joita tarvittaisiin, jotta alkuperäiskansataustaiset ja muistisairaat henkilöt voisivat saada parempaa tukea ja palvelua pohjoismaisissa kunnissa. Työryhmien työskentely perustui Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen laatimiin näkökulmiin. Näkökulmat eivät kuitenkaan välttämättä edusta Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tärkeysjärjestyksiä tai suosituksia asiassa.Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tehtävänä on olla mukana edistämässä hyvinvointialan kehitystä Pohjoismaissa kokoamalla ja levittämällä tietoa sekä luomalla mahdollisuuksia verkostoitumiselle ja tutkimusyhteistyölle. Vuoden 2019 keväällä perustettiin uusi pohjoismainen dementian ja alkuperäiskansojen verkosto, jossa on mukana viranomaisedustajia, tutkijoita ja ammatinharjoittajia hoito- ja hoiva-aloilta Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Grönlannista. Tämän raportin tarkoituksena on luoda perusta painopistealueille, joiden pohjalta keskustelua tulisi paikallisesti ja eri maissa kunnallisella ja kansallisella tasolla käydä alkuperäiskansoista ja dementiasta, näihin liittyvistä ensisijaisista tavoitteista ja kansallisen tason toimenpiteistä. Ehdotusten taustaksi kerrotaan raportin alussa lyhyesti alkuperäiskansoja ja dementiaa koskevasta tämänhetkisestä tiedosta.