Handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplan for vores vision 2030
Fotograf
Unsplash.com, Maud Lervik/Norden.org og Visit Denmark
Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030 er godkjent av de nordiske samarbeidsministrene og gjelder for perioden 2021–24.

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.

Styring, oppfølging og rapportering

For å sikre at arbeidet med Visjon 2030 virkelig fører til de ønskede resultatene, opprettes det en modell for fortløpende evaluering av utviklingen. Vi har skapt en rekke utviklingsindikatorer som gir oss mulighet til å følge med på progresjonen i arbeidet i hele Norden. Samtidig evalueres den kollektive innsatsen i arbeidet med å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.

 

Vi kommer til å følge spesielt med på effekten av initiativene som er vedtatt innenfor det nordiske samarbeidet, og hvordan de bidrar til det samlede bildet av regionen. Resultatene av ministerrådets arbeid vil bli samlet i to rapporter. Rapporteringsprosessen for handlingsplanen består av en midtveisevaluering våren 2022 og en sluttrapportering til de nordiske statsministrene våren 2024.

Tverrgående perspektiver og økende involvering av sivilsamfunnet

I juni 2020 vedtok de nordiske samarbeidsministrene (MR-SAM) at Nordisk ministerråd i perioden 2021–2024 skal styrke sitt samarbeid med sivilsamfunnet i Norden. Samtidig ble det også fattet vedtak om en politikk for integrering av tre tverrgående perspektiver i alt arbeid i Nordisk ministerråd.

De tverrgående perspektivene som skal påvirke all virksomhet i Nordisk ministerråd, er:  

  1. Bærekraftig utvikling
  2. Likestilling
  3. Et barneretts- og ungdomsperspektiv

 

Nordisk ministerråd har allerede fra før av et aktivt samarbeid med sivilsamfunnet, men modellen som nå tas i bruk, introduserer nye innsatsområder, samtidig som tydeligere rammer for samarbeidet blir bygd opp. Involveringen av sivilsamfunnet skal skje målrettet, med støtte fra et nytt nordisk sivilsamfunnsnettverk. Dessuten skapes det en struktur for offentlige konsultasjoner på det nordiske samarbeidets nettsted, Norden.org.

 

Et støtteprogram opprettes for å gi sivilsamfunnets aktører mulighet for å søke midler til å møtes på tvers av de nordiske landene. Gjennom økt støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner vil man øke kontaktene mellom de nordiske landene og dermed skape en bedre forståelse for hverandres kultur og språk. Utover det nyopprettede støtteprogrammet har Nordisk ministerråd en rekke andre programmer som også er tilgjengelige for nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Tverrsektorielt samarbeid

En sentral målsetning i handlingsplanen er at det tverrsektorielle samarbeidet i Nordisk ministerråd skal øke. På den måten vil man forbedre samarbeidets kvalitet og gjøre det mer effektivt.

De nordiske samarbeidsministrene har bevilget 40 millioner DKK per år i perioden 2021–2024 til tverrsektorielle prosjekter. De tverrsektorielle prosjektene inngår i handlingsplanen for Visjon 2030 og har kobling til flere av de tolv målene for å arbeide for et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

I perioden 2021–2024 vil Nordisk ministerråd spesielt fokusere på:

1. Karbonnøytralitet og klimatilpasning

Styrke forskning og utvikling og stimulering av løsninger som støtter karbonnøytralitet og klimatilpasning, blant annet på transport-, bygg-, mat- og energiområdet.

2. Biologisk mangfold

Bidra til å sikre biologisk mangfold og bærekraftig utnytting av Nordens natur og hav.

3. Bærekraftig produksjon

Fremme sirkulær og biobasert økonomi, bærekraftig og konkurransedyktig produksjon, bærekraftige matsystemer samt ressurseffektive og giftfrie kretsløp i Norden.

4. Bærekraftig forbruk

Gjøre det mye enklere og mer attraktivt for nordiske forbrukere å prioritere sunne og miljø- og klimavennlige valg med en felles satsing på bærekraftig forbruk.

5. Det internasjonale miljø- og klimasamarbeidet

Bidra til en positiv utvikling i det internasjonale miljø- og klimasamarbeidet, blant annet ved å fremme nordiske grønne løsninger i resten av verden.

6. Kunnskap og innovasjon

Støtte kunnskap og innovasjon og gjøre det lettere for bedrifter i hele Norden å til fulle utnytte utviklingsmulighetene den grønne, tekniske og digitale omstillingen og den voksende bioøkonomien skaper.

7. Arbeidsliv

Utvikle ferdigheter og velfungerende arbeidsmarkeder som tilfredsstiller kravene den grønne omstillingen og den digitale utviklingen stiller, og som støtter den frie bevegeligheten i Norden.

8. Fri bevegelighet og grensehindre

Dra nytte av digitalisering og utdanning for å knytte de nordiske landene enda tettere sammen.

9. Velferd for alle

Bidra til gode, likestilte og trygge helsetjenester og velferd for alle.

10. Inkluderende grønn og digital omstilling

10. Arbeide for å få alle innbyggerne i Norden med på den grønne omstillingen og den digitale utviklingen, utnytte potensialet i omstillingen samt motvirke at kløftene i samfunnet øker på grunn av omstillingen.

11. Samarbeid med sivilsamfunnet

Gi det nordiske sivilsamfunnet, spesielt barn og unge, en sterkere stemme og delaktighet i det nordiske samarbeidet samt øke deres kunnskaper om nabolandenes språk og kultur. 

12. Tillit og samhold i Norden

Opprettholde tilliten og samholdet i Norden, de felles verdiene og det nordiske fellesskapet med fokus på kultur, demokrati, likestilling, inkludering, ikke-diskriminering og ytringsfrihet.