Erkännande av färöiska körkort

Färöiska körkort kan inte bytas ut i alla de nordiska länderna då en person flyttar till ett annat nordiskt land.

Information

Serienummer
14-128
Berörda/drabbade länder
Färöarna
Finland
Sverige
Åland
Kategori
Övrigt
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

När en person bosätter sig i ett nordiskt land ska gällande körkort bytas ut till bosättningslandets.  Färöiska körkort kan inte bytas ut i alla nordiska länder. I Sverige och i Finland betraktas det färöiska körkortet som utgivet i ett land som inte är medlem av EU och kan därför inte bytas ut mot det svenska eller det finska.

Färöarna är inte avtalspart i överenskommelsen gjord den 12 november 1985 mellan Danmark, Finland, Sverige och Norge om gemensamt godkännande av körkort och registrering av fordon och det är inte möjligt att ansluta till överenskommelsen vid nuvarande tidpunkt.  Det har funnits överväganden om att göra en revision av överenskommelsen i nordisk regi, men detta har lämnats utan åtgärd, då de områden som överenskommelsen omfattar, till stor del regleras av EU-regler, inklusive EU:s körkortsregler. Färöarna är varken medlem av EU eller EES.

Det är möjligt att byta ut det färöiska körkortet mot ett danskt, norskt, isländskt och brittiskt.  Detta kan innebära att innehavaren av ett färöiskt körkort tvingas mellanemigrera till ett av dessa länder för att kunna byta ut sina körkort vid bosättning i Sverige eller Finland.

För svensk del gäller (källa: Transportstyrelsens hemsida februari 2023) följande i förhållande till körkort som utfärdats på Färöarna. Körkorten erkänns för körning i Sverige i enlighet med sitt innehåll. Om du har ett körkort från Färöarna kan du använda det i Sverige, även om du har varit folkbokförd i landet i mer än ett år. För att få byta ut ett körkort från Färöarna måste du också ha ett giltigt körkort, vara permanent bosatt i Sverige samt uppfylla de personliga och medicinska krav som gäller för att ha körkort i Sverige.

Finland meddelar att det skett en ändring av körkortslagen som trädde i kraft den 1 februari 2019 i Finland. Körkort utfärdade på Färöarna och Grönland godkänns för att framföra fordon i finska fastlandet under högst ett år efter körkortsinnehavarens inresa i landet. Ändringen gäller körkort för bil i kategori B och motorcykelkörkort. För att få körkortet bytt till ett finländskt körkort krävs det att körkortsinnehavaren avlägger motsvarande förarexamen i Finland.

Vem berörs av problemet?

Personer med färöiska körkort kommer att påverkas. Oavsett hur många personer det rör sig om är det viktigt för enskilda personer som drabbas. De flesta personer bör kunna byta ut det färöiska körkortet mot ett nytt som uppfyller EU:s krav/regler.

Förslag till lösning

De länder som idag inte har behörighet att ersätta det färöiska körkortet skulle kunna se över gällande regler för en bedömning av möjligheten att byta körkort på samma villkor som för medborgare i övriga Norden och i EU/EES-länderna.

Gränshindret är löst för Sveriges del och det pågår en utredning om en eventuell lösning i Finland. 

 

 

Senast granskad av
Kommunikationsministeriet FI 22.8.2022 / Infrastrukturdepartementet SE 05.10.2022
Contact information