Ersättning för patientresa mellan Norge och Finland/Sverige

En gränspendlare med bosättning i Finland eller Sverige med arbete i Norge är socialförsäkrad och skattepliktig i Norge. Han eller hon får inte ersättning för sina patientresor/behandlingsresor från hemmet i Finland/Sverige till sjukhuset Norge till skillnad från sina arbetskollegor med bosättning och arbete Norge.

Information

Serienummer
14-164
Berörda/drabbade länder
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Social och hälsa
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Löst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej

Huvudregeln är att gränsgångare ska täckas av sjukförsäkringen i sitt arbetsland. Om en finsk medborgare som är bosatt i Finland arbetar i Norge, omfattas hon eller han av det norska sjukförsäkringssystemet och ska därmed vända sig till norska hälsovårdscentraler eller sjukhus. Problemen uppstår då sådana gränsgångare hänvisas vidare till vidare utredning/ behandling vid en annan hälsovårdscentral eller sjukhus i Norge. Då betalar inte norska Pasientreiser HF (hälsoföretag ägda av de fyra regionala hälsoföretagen i Norge) ut ersättning för de resekostnader som gränsgångaren ådragit sig i samband med behandlingen.

Orsaken är att Pasientreiser kräver att alla behandlingsresor ska påbörjas och avslutas vid arbetsplatsen. För en person som är 100 % sjukskriven kan det dock vara mycket svårt eller omöjligt att ta sig till arbetsplatsen från sitt hem på den finska sidan. Det innebär att personen själv måste betala kostnaderna för bil- och flygresor till behandlingsorten. För gränsgångare som bor och arbetar i norra Finland/Norge kan det då bli fråga om stora summor. Personen kan också ha svårt att ta sig till behandling/rehabilitering i sitt bosättningsland (Finland) eftersom Pasientreiser inte betalar resor inom Finland.

Motsvarande gäller för en gränspendlare som är bosatt i Sverige och arbetar i Norge.

Vem berörs av problemet?

Detta hinder påverkar samtliga medborgare som arbetar i Norge och bor i Finland eller Sverige, cirka 32 300 pendlare.

Den totala resekostnaden är beräknad till 462 EUR för en finsk pendlare som är bosatt i Utsjoki, arbetar i Kirkenes och har behov av specialistvård i Oslo. Den motsvarande siffran för en person som pendlar från Stockholm till Oslo är 153 EUR. Uppskattningsvis berörs cirka 210 gränspendlare från Finland och Sverige av hindret.

Förslag till lösning

Gränsgångare/nordiska arbetstagare skulle kunna få ersättning för reseutgifter i sitt hemland i förbindelse med läkarbesök och behandling enligt samma regler som norska och utländska arbetstagare bosatta i Norge.

Vem kan lösa problemet?

Ändring i lagstiftning.

Observera att Finland betraktar frågan som löst (se Gränshinderrådets årsrapport 18/19)

Kommentar från Norge november 2020: "Finlands juridiske vurdering i årsrapporten 18/19 er ikke riktig. EØS-forordning 883/2004 regulerer ikke dekning av reiseutgifter i forbindelse med medisinsk behandling i et annet EØS-land i tilfeller som denne saken handler om. Spørsmålet om rettigheter til dekning av reiseutgifter beror på de enkelte lands nasjonale lovgivning. Hverken norsk, finsk eller svensk lovgivning åpner per i dag for å dekke reiseutgifter ved medisinsk behandling i et annet nordisk land i slike situasjoner. Helse- og omsorgsdepartementet i Norge gjorde Social- och Hälsovårdsministeret i Finland oppmerksom på dette i brev av 22. mai 2018. Saken ble diskutert på møte i Nordisk trygdegruppe i Stockholm 8. juni 2018, hvor man fra finsk side ga klart uttrykk for å være enig i Norges vurderinger av EØS-retten."

Kommentar från Sverige i samband med Gränshinderrådets verksamhetsrapport 2020-2021: "Vår uppfattning är att gränshindret är löst då personen aldrig behöver resa från Sverige till Norge för att få vård. Enligt förordning 883/2004 har en person rätt till vård i sitt hemland enligt hemlandets lagstiftning. Då vården ges i Sverige betalar personen den vanliga patientavgiften precis som alla andra som bor i Sverige. Därtill kan patienten ha rätt till resekostnadsersättning vid sjukresor inom Sverige enligt samma villkor som gäller för alla andra som bor i Sverige." 

Senast granskad av
Socialdepartementet SE 14.09.2020 / Helse- og omsorgsdepartementet NO 16.11.20
Contact information