Ministerdeklaration om marknadsföring och tillgänglighet av mat för barn och ungdomar

27.06.07 | Deklaration
Deklaration antagen i 2007 av de nordiska ministrarna för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Rekommendationer och åtgärder för att främja en sund kosthållning för barn och ungdomar.

Information

De nordiska ministrarna för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk önskar förbättra barns och ungdomars kostvanor i Norden.

Ministrarna har dryftat begränsning av marknadsföring av osunda livsmedel och identifierat ett antal positiva åtgärder för att främja en sund kosthållning. Diskussionen var en uppföljning till de nordiska ministrarnas beslut från ministermötet 2006 om en Nordisk handlingsplan för bättre hälsa och livskvalitet genom mat och fysisk aktivitet.

Ministerrådet uppmanar till att det i de nordiska länderna utarbetas en gemensam frivillig, etisk kod för att begränsa marknadsföringen av osunda livsmedel till barn och ungdomar. En dylik kod bör tas fram i gott samförstånd med WHO:s utveckling av rekommendationer gällande barninriktad marknadsföring av osunda livsmedel och icke-alkoholhaltiga drycker.

Ministerrådet uppfordrar livsmedelsbranschen att ta ett större ansvar för barn och ungdomars kost exempelvis genom att begränsa barninriktad marknadsföring och slopa mängdrabatter för osunda livsmedel. Som utgångspunkt för att definiera vad som är sunda/osunda livsmedel kan det redan pågående arbetet med att definiera gemensamma nordiska kriterier för näringsmärkning användas.

Ministerrådet vill förstärka samarbetet och erfarenhetsutväxling gällande kartläggningar av mängden och typen av marknadsföring av livsmedel till barn och unga, för att säkra det bästa  möjliga underlag för att följa att utvecklingen går i rätt riktning.

De nordiska länderna kan också överväga att ta i bruk ekonomiska styrmedel och rekommenderas att bedriva ett målinriktat informationsarbete för att förbättra tillgängligheten och främja konsumtionen av sunda livsmedel i miljöer där barn och ungdomar vistas.

I syfte att förstärka sina möjligheter till påverkan, strävar ministerrådet efter att i internationella organisationer såsom Europeiska gemenskapen och Världshälsoorganisationen framföra gemensamma nordiska initiativ och ställningstaganden rörande barns och ungas kostvanor.

De nordiska ministrarna anser att en förbättring av barns och ungdomars kostvanor ska vara ett prioriterat insatsområde som för att lyckas kräver ett tvärsektoriellt samarbete inom ministerrådet.