Färöiska familjeförmåner

Færøske familieydelser
Här kan du läsa om de färöiska reglerna om förmåner till barnfamiljer.

Barnavdrag

Barnavdrag är ett belopp som du som förälder till barn under 18 år kan dra av i din skattedeklaration om du är berättigad till avdraget. Avdraget ges per barn. Avdraget är oberoende av inkomst.

Har du rätt till barnavdrag?

Du har rätt till barnavdrag om • du har ensam vårdnad av barnet eller barnet bor hos dig. Avdraget ges då till den ena föräldern. Vid gemensam vårdnad kan avdraget delas mellan föräldrarna • du är obegränsat skattskyldig och fast bosatt på Färöarna • barnet är under 18 år den 1 januari det beskattningsår som avdraget gäller • barnet bor på Färöarna eller fortfarande har obegränsad skattskyldighet i landet om det bor utomlands i utbildningssyfte • barnet inte försörjs av det offentliga, dvs. att det inte är placerat utanför hemmet.

Hur stort är avdraget?

Barnavdraget ges för både kommunal och statlig skatt, och taxorna skiljer sig mellan kommunerna. Du kan få mer information om avdragets storlek genom att kontakta den färöiska skattemyndigheten TAKS.

 

Har du fler frågor om barnavdrag kan du kontakta den färöiska skattemyndigheten TAKS.

Familjetillägg

I vissa situationer kan du ha rätt till familjetillägg. Familjetillägg är ett ekonomiskt stöd till barnfamiljer med låga inkomster. Syftet är att förebygga de negativa konsekvenserna av att leva under svåra ekonomiska förhållanden som barnfamilj. Familjetillägget kan betalas ut till ensamstående föräldrar, makar, sambor och adoptivföräldrar som har barn under 18 år som är folkbokförda hos föräldrarna. Om ett barn under sin utbildning tillfälligt bor utanför hemmet i upp till ett år gäller inte kravet om att barnet ska vara folkbokfört hos föräldrarna. Tilläggets storlek beror på föräldrarnas beskattningsbara inkomst och egendom. För att få familjetillägg måste familjen ha sin folkbokföringsadress på Färöarna.

 

Har du rätt till familjetillägg?

Du har rätt till familjetillägg om

• din och/eller din eventuella makas/makes/sambos totala inkomst enligt vissa bestämda villkor definieras som låg • du har hemmaboende barn under 18 år.

Det finns vissa särskilda villkor för situationerna. Du kan få veta mer om villkoren och storleken på tillägget genom att kontakta den färöiska sociala myndigheten Almannaverkið.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.