Færøysk barnetrygd

Færøske familieydelser
Her kan du lese om ytelser til barnefamilier etter færøyske regler.

Barnefradrag

Barnefradrag er et beløp du som forelder til barn under 18 år kan trekke fra i skattemeldingen hvis du oppfyller betingelsene for fradraget. Fradraget blir gitt per barn. Fradraget er uavhengig av inntekt.

Har du rett til barnefradrag?

Du har rett til barnefradrag hvis:
• Du har fullt foreldreansvar for barnet, eller har barnet boende hos deg. Fradraget tilfaller den ene av foreldrene. Ved felles foreldreansvar kan fradraget deles mellom foreldrene.
• Du er fullt skattepliktig og fast bosatt på Færøyene.
• Barnet er under 18 år 1. januar i skatteåret fradraget utbetales for.
• Barnet er bosatt på Færøyene eller har bevart full skatteplikt her hvis det er bosatt utenlands i forbindelse med utdanning.
• Barnet ikke blir forsørget av det offentlige, dvs. er anbrakt utenfor hjemmet.

Hvor stort er fradraget?

Barnefradraget blir gitt både i kommuneskatten og i landsskatten, og det er ulike takster i de enkelte kommunene. Du kan få vite mer om fradragets størrelse ved å kontakte den færøyske skattemyndigheten TAKS.

 

Har du flere spørsmål om barnefradrag, kan du kontakte den færøyske skattemyndigheten TAKS.

Familietilskudd

I noen situasjoner kan du ha rett til familietilskudd. Familietilskudd er økonomisk støtte til barnefamilier med lav inntekt, og formålet er å forebygge de negative konsekvensene av å leve under vanskelige økonomiske vilkår som barnefamilie.
Familietilskudd kan utbetales til enslige forsørgere, ektepar, samboende personer samt adoptivforeldre som har hjemmeboende barn under 18 år som ifølge folkeregisteret er bosatt sammen med foreldrene. Hvis et barn i forbindelse med utdanning er bosatt midlertidig utenfor hjemmet i opptil et år, blir det sett bort fra kravet om at barnet har folkeregisteradresse hos foreldrene. Tilskuddets størrelse avhenger av foreldrenes skattepliktige inntekt og eiendom.
For å motta familietilskudd må familien ha folkeregisteradresse på Færøyene.

 

Har du rett til familietilskudd?

Du har rett til familietilskudd hvis:

• Din og/eller en eventuell ektefelles/samboers samlede inntekt etter noen gitte betingelser blir definert som lav inntekt.
• Du har hjemmeboende barn under 18 år.


Det gjelder noen nærmere bestemte betingelser for situasjonene. Du kan få vite mer om betingelsene og tilskuddets størrelse ved å kontakte sosialmyndigheten på Færøyene, Almannaverkið.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.