Det nordiska samarbetet inom jämställdhet och LGBTI

Lika möjligheter och en god balans mellan arbete och fritid handlar inte endast om rättigheter – de är även bra för ekonomin. Arbetet för jämställdhet har bidragit till att skapa välstånd i de nordiska länderna. Dagvård och utbildning till rimligt pris samt föräldraledighet för både mammor och pappor har ökat välfärden och skapat ekonomisk tillväxt. Möt sex personer som balanserar sitt liv – hemma och på jobbet. Detta är #NordicEquality

Jämställdhet är ett av de områden där de nordiska länderna har samarbetat mest. Det har bidragit till att Norden i dag är världens mest jämställda region. Lika rättigheter för LGBTI-personer har inte varit en del av samarbetet. I januari 2020 inledde ministrarna ett samarbete för lika rättigheter, behandling och möjligheter för LGBTI-personer i Norden.

De nordiska regeringarnas samarbete inom jämställdhet och LGBTI leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM.

Mellan ministrarnas möten ser tjänstemännen i ämbetsmannakommittén, ÄK-JÄM, till att ärenden följs upp eller förbereds inom ett antal prioriterade politiska områden.

De nordiska ländernas gemensamma kultur, historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete inom jämställdhet och LGBTI.

Redan 1974 beslöt Nordiska ministerrådet att alla nordiska regeringar skulle utse en person som skulle hålla kontakt med de andra nordiska regeringarna i jämställdhetsfrågor. Några år senare fanns ett handlingsprogram för nordiskt samarbete i jämställdhetsfrågor, och det upprättades en ämbetsmannakommitté.

LGBTI

Med LGBTI-området förankrat i Nordiska ministerrådet blir det lättare att lära av varandra, utveckla satsningar som har effekt och vara en stark gemensam röst internationellt. Genom en gemensam satsning kan de nordiska länderna bli ledande i världen när det gäller att skydda och främja LGBTI-personers rättigheter. Det första steget efter ministrarnas beslut om det nya samarbetet är en kartläggning och en analys av LGBTI-området i Norden.

Jämför sig med varandra

Jämställdheten kan öka eller minska i ett enskilt land, men det finns alltid något som de andra länderna kan inspireras av. Granskar man framstegen hos de fem länderna som en grupp är det lättare att se att trenden mot ett mer jämställt samhälle har varit konstant sedan 1970-talet.

I internationella jämförelser rankas de nordiska länderna regelbundet som de mest jämställda i världen. Samtidigt visar maktundersökningar och statistik att vi inte alls är färdiga.

Könsuppdelade arbetsmarknader

Internationellt sett är en stor andel kvinnorna i Norden förvärvsarbetande. Men fortfarande deltar inte kvinnor och män i arbetslivet på lika villkor. Arbetsmarknaden är könsuppdelad och löneskillnaderna består. Dessutom arbetar kvinnor deltid i högre utsträckning än män. Även när det gäller könsrelaterat våld finns det mycket kvar att göra.

På den här sidan finns de aktuella politiska programmen för det nordiska jämställdhetssamarbetet, liksom ett rikt kunskapsmaterial om hur jämställdhets- och LGBTI-området ser ut och utvecklas i Norden.

LGBTI är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men LGBTI används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.