Ny webbtjänst ger stöd vid validering

18.11.16 | Nyhet
Arbetsmiljö
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
De nordiska länderna behöver bättre metoder för validering för att komma till rätta med obalanser på arbetsmarknaderna och få fram rätt kompetens till bristyrkena. Nu finns hjälp att få. En nordisk expertgrupp har sammanställt riktlinjer, stödmaterial och metodtips för dem som arbetar med validering.

Plattformen och guiden för dem som arbetar med validering heter ValiGuide och lanseras nu av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. 

ValiGuide är en öppen och gratis webbtjänst som bidrar till professionaliseringen av hela valideringsprocessen och ger dem som arbetar med validering i Norden en samlad plattform för kunskap om validering.

Informella kunskaper tas tillvara

Bakgrunden är den trendkänsliga arbetsmarknaden, där arbetsplatser uppstår inom nya branscher, gamla jobb försvinner, eller förändras. Arbetsgivarna i Norden efterlyser flexibilitet, och en förmåga att snabbt anpassa sig.

I det sammanhanget är validering av individers informella och icke-formella kunskaper allt viktigare för att länderna ska klara de utmaningar inom arbetsmarknaden som de står inför.

Validering hjälper individer att snabbare och effektivare byta jobb och yrkesområde under hela livet utifrån intresse och konjunkturläge. Validering behövs också för att länderna snabbt ska kunna tillvarata nyanländas kompetenser och ge möjligheter till arbete och fortsatta studier.

Efterlysning från parterna

Arbetslivets representanter har efterlyst mer och bättre synliggörande och erkännande av lärande i arbetslivet, både det som sker i organiserad form och informellt. Validering av reell kompetens i valideringsmodeller och strukturer som erkänns och legitimeras av både arbetsmarknaden och det formella utbildningsystemet efterfrågas i hela Norden. För att det livslånga lärandet skall bli verklighet behövs också en harmonisering mellan våra utbildningssystem och allmänt godtagna metoder för validering.

Som ett svar på detta behov har en grupp experter från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) sammanställt riktlinjer, stödmaterial och metodtips för de som arbetar med validering.

Liknande behov i hela Norden

ValiGuide har kommit till tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan ett projekt inom Nordplus-programmet och NVL.  Arbetsmarknaderna och behoven inom Norden är så pass liknande att en nordisk plattform är det mest ändamålsenliga.

Plattformen erbjuder ett brett urval av material, vägledning och rekommendationer för personer som arbetar med validering av vuxnas icke-formella och informella lärande. I ValiGuide kan den som arbetar med validering hitta beskrivningar på den kompetens som behövs för att få till en kvalificerad validering. Plattformen ger också få tips och "tricks" för arbetet i de olika faserna under valideringsprocessen.

 

Fakta om Valideringsnätverket: Valideringsnätverket främjar utveckling av validering i de nordiska länderna. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå. Just nu arbetar nätverket med EU:s rekommendationer att utveckla en nationell struktur för validering till 2018. Se www.nvl.org/validering