Arto Pirttilahti (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
343
Datum

Arvoisa presidentti! Haluan nostaa esiin kolme ajankohtaista ja tärkeää energiapoliittista asiaa.

Ensimmäisenä mainitsen EU-yhteistyön. Tällä hetkellä on elintärkeää, että Pohjoismaat yhdessä tiivistävät edunvalvontaansa EU:ssa. Energia-asioissa meillä on paljon annettavaa direktiivien valmisteluun. Meidän on varmistettava, että EU:n sääntely ei vie meiltä mahdollisuuksia kehittää uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Jos nukumme edunvalvonnassa, hyväksi todetut pohjoismaiset kokemukset ja käytännöt saattavat pudota pois keinovalikoimasta. Ponnistelemme kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Tältä osin olisi tarvittava energiayhteistyön ennakointia ja todellista tekemisen meininkiä.

Toisena asiana tuon esiin pohjoismaiset sähkömarkkinat. Yhteiset sähkön vähittäismarkkinat ovat näillä näkymin tulossa voimaan vuonna 2015. Loppukäyttäjä eli tavallinen kuluttaja voi silloin valita sähkön myyjänsä mistä tahansa Pohjoismaasta. Loppukäyttäjämarkkinoiden harmonisoinnin onnistuminen riippuu pitkälti siitä, millaisiin markkinamalleihin Nordreg lopulta päätyy. Tämänhetkinen ehdotus myyjäkeskeisestä mallista sekä pakollisesta sähkön ja sen siirron yhteislaskutuksesta vaikuttaa suosivan isoja sähkön myyjiä pienten kustannuksella. Vaarana on, että pienet paikalliset energiayhtiöt ajetaan ulos markkinoilta. Voidaankin varsin aiheellisesti kysyä, täyttyvätkö asetetut tavoitteet kilpailukyvyn lisääntymisestä ja sitä kautta laadukkaammasta asiakaspalvelusta ja kohtuullisesta hintakehityksestä. Uudistuksen toteutuminen vaatii vielä tarkkaa pohdintaa, jotta pääsemme todella haluamiimme tavoitteisiin.

Kolmantena asiana nostan esiin liikennepolttoaineet. Ne ovat jääneet hieman vähälle huomiolle keskusteluissamme energiataloudesta. Olemme siirtymässä eteenpäin kiistellyistä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista kohti uusiutuvia liikennepolttoaineita. Ne ovat keskeinen tekijä matkalla kohti kestävää yhteiskuntaa. Niissä on suuri potentiaali, ja meillä Pohjoismaissa on alan edistyksellistä tutkimusta ja tuotekehitystä. Suomessa ensimmäinen uuden sukupolven uusiutuva liikennepolttoaine on tulossa markkinoille ensi vuonna. Tästä voisi tulla yksi uusi tähtituotteemme.

Energia-asiat ja niiden ympärillä tehtävä energiayhteistyö on tällä hetkellä erittäin tärkeä. On Pohjoismaiden suuri etu, että yhä parempi yhteistyö saadaan nopeasti liikkeelle ja laadittua yhteisohjelmaa viedään eteenpäin ja sitä kehitetään edelleen.

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Jag vill lyfta fram tre aktuella och viktiga energipolitiska frågor.

Först vill jag nämna EU-samarbetet. Det är livsviktigt att de nordiska länderna nu tillsammans intensifierar sin intressebevakning i EU. Vi har mycket att ge i beredningen av direktiv i energifrågor. Vi måste se till att EU-regleringen inte berövar oss på möjligheter att utveckla användningen av förnybara energikällor. Om vi slumrar till i intressebevakningen kan beprövade nordiska erfarenheter och förfaranden falla bort ur metodurvalet. Vi strävar efter ett lågutsläppssamhälle. I det avseendet behöver vi ett föregripande och målmedvetet energisamarbete.

Som andra fråga tar jag upp den nordiska elmarknaden. Som det nu ser ut införs den gemensamma detaljhandeln för elektricitet år 2015. Slutanvändaren, det vill säga den vanliga konsumenten, kan då välja sin elleverantör från vilket nordiskt land som helst. Hur harmoniseringen av slutanvändarmarknaden lyckas beror till stor del på vilka marknadsmodeller Nordreg slutligen stannar för. Det nuvarande förslaget om en leverantörscentrerad modell samt obligatorisk samfakturering av el och elöverföring verkar gynna stora elleverantörer på bekostnad av små. Risken finns att små lokala energibolag drivs ut från marknaden. Man kan med fog fråga sig om de uppställda målen om ökad konkurrenskraft och därigenom bättre kundservice och rimlig prisutveckling kommer att uppnås. För att vi verkligen ska nå de mål vi eftersträvar krävs det att vi noggrant dryftar genomförandet av reformen.

För det tredje tar jag upp trafikbränslena. De har hamnat lite i skymundan i våra diskussioner om energihushållningen. Vi är på väg att övergå från omstridda första generationens biobränslen till förnybara trafikbränslen. De är en viktig faktor på väg mot ett hållbart samhälle. De har stor potential och vi i Norden har avancerad forskning och produktutveckling i denna sektor. I Finland kommer det första förnybara trafikbränslet av den nya generationen ut på marknaden nästa år. Detta kunde bli en ny succéprodukt för oss.

Energifrågorna och energisamarbetet kring dem är nu mycket viktigt. Det är viktigt för de nordiska länderna att vi snabbt kan få igång ett allt bättre samarbete och bearbeta och vidareutveckla det gemensamma program som gjorts upp.