Eygló Harðardóttir (Hovedindlæg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
392
Speaker role
Islands Nordisk samarbejdsminister samt Social- og Boligminister
Datum

Herr president! Jag har glädjen att presentera Nordiska ministerrådets redogörelse för funktionshinderssamarbete som gäller för åren 2013–2015. Vi känner alla till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är det centrala dokumentet för nordisk funktionshinderspolitik. Det nordiska samarbetet har inspirerats och präglats också av samarbetet inom EU. De nordiska länderna och de självstyrande områdena har dock välfärdspolitiska likheter och traditioner, vilket vi tror kan ta samarbetet ytterligare ett steg vidare.

Det officiella samarbetet om funktionshinder har pågått sedan 1997. Samarbetet har omorganiserats under de senaste åren. Jag vet att ni känner till att det tidigare nordiska handikappolitiska rådet har avslutat sin verksamhet. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har påbörjat sitt arbete under hösten 2013.

Redogörelsen behandlar både Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och Nordiska ministerrådets handlingsplan för samarbete om funktionshinder. Det nya funktionshindersrådet är förankrat i ministerrådet för social- och hälsopolitik, MRS. Det nordiska handikappolitiska rådet var förankrat under samarbetsministerrådet, MRSAN. Rådet har sammanlagt 16 medlemmar. Det finns åtta experter på funktionshindersfrågor som nomineras av respektive nordiskt land och självstyrande område och åtta representanter för nationella funktionshindersorganisationer.

Funktionshinderrådet är tillgängligt för konsultationer från alla funktioner i ministerrådet, men det kan också ta egna initiativ genom viktiga teman. Sekretariatet är Nordens välfärdscenter i Stockholm, och rådets nuvarande mandat gäller från juni 2013 till och med juni 2017. Funktionshindersrådets första uppgift var att bidra till Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshindersområdet. Rådet kommer också att delta i implementeringen av flera aktiviteter i handlingsplanen.

Funktionshindersråd har ofta arrangerats i samband med andra tematiska evenemang. Det har bidragit till att göra rådet mer känt och fokuserat på diskussionen på vissa teman. Till exempel har möten arrangerats i samband med konferenser om funktionshinderspolitik i Norden, ett seminarium med fokus på kultur, media och synlighet och i samband med en internationell konferens om funktionshindersforskning. Ett möte har också arrangerats i samband med Nordiska rådets session, vilket har möjliggjort en dialog med nordiska parlamentariker. Funktionshinderrådet har deltagit i en översyn av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster, och rådet har inlett ett samarbete med ansvariga för det nordiska gränshinderssamarbetet.

Vi kommer att elevera funktionshinderrådets verksamhet under hösten 2015. Handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktionshinder gäller under tiden 2015–2017. Handlingsplanen gäller för hela ministerrådet, men den är förankrad i ministerrådet för social- och hälsopolitik, som jag nämnde här förut. Handlingsplanen har tre fokusområden, och varje område har tre aktiviteter. Det första fokusområdet är mänskliga rättigheter. Målsättningen med detta är att genom nordiskt samarbete stötta och stärka arbetet med nationellt genomförande och övervakning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det andra området är mångfald. Målsättningen med aktiviteterna är att stärka inkludering, främja jämlikhet och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Det tredje området är fri rörlighet. Målsättningen med detta fokusområde är att främja fri rörlighet och avvärja gränshinder som drabbar personer med funktionsnedsättning.

Jag är glad att kunna säga här att nästan alla aktiviteter i handlingsplanen har satts igång. Handlingsplanen kommer att följas upp och eleveras under 2017.