Jan Lindholm (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
485
Person
Speaker role
Midtergruppen, Kontrolkomitéens talsperson
Datum

Herr president! Kontrollkommittén har som uppgift att granska och kontrollera de verksamheter som finansieras med gemensamma nordiska medel i rådets och ministerrådets regi. Vi följer även upp beslut som rådet tar för att se om de besluten faktiskt ger någon nordisk nytta. Kontrollkommittén kan också lämna utlåtanden till presidiet när det gäller tolkning av Helsingforsavtalet och andra nordiska samarbeten. Det är alltså ett ganska starkt mandat som kontrollkommittén förvaltar.

Sedan 2011 har kontrollkommittén följt en plan för att besöka de nordiska institutionerna med syfte att värdera vilken nordisk nytta de skapar. Under det gångna året har vi besökt Nordforsk i Oslo och Nordgen i Alnarp utanför Lund. Dessa två institutioner pekar, liksom många andra tidigare har gjort, på problemen med åttaårsregeln. Kommittén har därför genomfört en politisk dialog med ansvarig minister när det gäller åttaårsregeln, vilket vi enligt arbetsordningen kan göra när rådet och ministerrådet inte är överens i en sakfråga.

Nu arbetar vi med frågan: När är en politisk dialog slutförd? Det är nämligen lite otydligt i arbetsordningen. Kanske kommer vi så småningom att behöva begära ett utlåtande från presidiet om hur arbetsordningen ska tolkas.

Kommittén uppmanar varje år organisationens olika delar att komma med förslag på områden som vi bör titta på. Det är en viktig roll som alla ni i Nordiska rådet har för att vi ska lyckas med vårt arbete: Var ser ni behov av att vi gör granskningar?

För 2016 beslutade kommittén att titta närmare på konsekvenserna av nedläggningen av fackministerrådet för transporter 2005. Vi valde även att se på effekterna av budgetnedskärningarna i Nordiska ministerrådet. Kontrollkommittén har granskat 13 årsrapporter från nordiska institutioner. Flera av dem tar upp frågan om åttaårsregeln.

Med anledning av årsrapporterna har kontrollkommittén ställt frågor till Nordiska ministerrådet om Nordens hus på Färöarna. Där var det budget för investeringar som saknades. Likaledes har vi ställt frågor om Nordisk innovation, där det fanns oklara anledningar till ganska kraftig ökning av underskott i verksamheten. Vi har fått svar på de frågorna.

Kontrollkommittén granskar även den danska riksrevisionens rapport över Nordiska ministerrådet, över Nordisk kulturfond och över Nordiska rådets egen verksamhet. Kontrollkommittén delar revisorernas slutsatser när det gäller ansvarsfrågan, men vi vill ändå rikta er uppmärksamhet på några frågor.

Först och främst ser vi det som ytterst anmärkningsvärt att ministerrådet fortfarande inte har kommit till rätta med brister i redovisningsrutiner för vissa av verksamheterna, som både kontrollkommittén och revisorerna under flera år har pekat på. Det handlar alltså om säkerhetsrutiner vid utbetalningar som inte följs på alla håll i vår organisation. Vi förväntar oss nu att ansvariga ministrar ser till att detta åtgärdas, så att vi slipper den här typen av tråkiga påpekanden från revisorerna i framtiden.

Vidare anser kontrollkommittén att vi måste få en bättre uppföljning av alla de projekt som finansieras med våra medel och att de projekten blir tillgängliga i en form av offentlig databas. Men trots dessa påpekanden instämmer vi dock, som jag sa, i revisorernas bedömning att sessionen kan besluta om ansvarsfrihet för både Nordisk kulturfonds, Ministerrådets och Nordiska rådets räkenskaper och verksamhet.

Vi vill också passa på att i det här sammanhanget föra fram en åsikt utifrån de granskningar som vi har gjort när det gäller transportfrågor. Vi tycker att det vore mycket bra om transportministrarna träffades på samma sätt som försvarsministrarna redan gör, en eller två gånger per år. Vår granskning har visat att det skulle vara väldigt fruktbart om så skedde.