Michael Tetzschner (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
418
Speaker role
Konservativa gruppen, kommande President för Nordiska rådet
Datum

Da må jeg begynne med å takke for tilliten. Den norske delegasjonen, visepresident Martin Kolberg og jeg, ser frem til et spennende år med formannskapet i Nordisk råd, og ser også frem til å ønske dere velkommen til den 70. sesjon i vårt hus, Stortinget i Oslo, om ett år.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere det finske formannskapet, og særlig president Britt Lundberg, for meget vellykket gjennomføring av denne sesjonen. Jeg vil også takke presidenten personlig for hennes innsats for Nordisk råd spesielt, og det nordiske samarbeidet generelt gjennom det året vi har bak oss. Vi har hatt en president som har vært så engasjert, så til stede, og det skal hun ha stor takk for.

I utarbeidelsen av det norske presidentprogrammet, som dere nå får utdelt, har vi selvsagt bygget på erfaringer og videreført prioriteringer fra tidligere og årets formannskap. Og vi har selvfølgelig også sett hen til Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 og de føringene som der følger.

Vi må også uttrykke tilfredshet med det svenske programmet for deres formannskap i ministerrådet for 2018, som har blitt presentert her under plenumsdagene, hvor vi konstaterer at interesseområdene overlapper i stor grad. Det er nettopp i samspillet mellom parlamentarikere og regjeringssiden at det nordiske samarbeidet når resultater.

Under overskriften «Et bærekraftig og trygt Norden» har vi satt fire temaer på dagsordenen i vårt presidentprogram. For det første: Helseteknologi og pasientsikkerhet er et tema det har blitt arbeidet med over tid i det nordiske samarbeidet. Det ligger på bordet gode ideer og konkrete forslag, bl.a. hva gjelder antibiotikaresistens, e-helse og velferdsteknologi. Men det er en vei å gå når det gjelder gjennomføring. Vi må fortsette å være initiativtakere og pådrivere, men også se til at prosesser kommer i mål, og at det sluttføres.

For det annet: Utdannelse og integrasjon henger tett sammen. For det nordiske samarbeidet på lang sikt er det viktig at vi opprettholder et engasjement for felles kunnskap om hverandres språk og kultur for å nå målet om å være verdens mest integrerte region. Samtidig kan vi ta grep for å gjøre integrasjonen enklere, bl.a. ved å likestille krav til yrkesfagkompetanse og ulike godkjenningsordninger.

For det tredje: Norden består av nasjoner rike på hav og dets ressurser. Nordisk skipsfart er verdensledende, og vi ligger i front i utvikling av miljøvennlig teknologi. Men våre hav er også blant verdens mest sårbare. Vi trenger å styrke samarbeidet om søk og redning og mer forskningsbasert kunnskap om bærekraftig forvaltning av havets ressurser. Plastprogrammet og oppfølgingen av bærekraftmålene under Agenda 2030, som vi har vedtatt her på sesjonen, vil vi se til blir fulgt opp.

For det fjerde, men ikke minst: Det norske formannskapet vil fortsette å støtte opp om det nordiske forsvarssamarbeidet. I urolige tider, hvor globale spenninger øker, er det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet viktigere enn på svært lenge. Vi står overfor store utfordringer, bl.a. knyttet til cyber-trusler og cyber-kriminalitet. Samfunnssikkerhet og en trygg digital hverdag er derfor temaer vi vil forfølge, bl.a. i forbindelse med det norske formannskapet i NORDEFCO i det kommende året 2018.

Vi arbeider med konkretisering av tiltak og arrangementer i tilknytning til programmet, og vi håper på bred deltakelse og engasjement rundt våre arrangementer til neste år.

Men det er selvfølgelig også begrensninger i hva et formannskap kan gjøre. Det er først og fremst gjennom alle dere, de deltakende delegasjoner og deres parlamentarikeres ordinære hverdagsarbeid, at vi bygger sten på sten i det nordiske samarbeid til nytte for våre borgere. Jeg er derfor også glad for å ha sett at utvalgene føler et spesielt ansvar for å planlegge og følge opp programmet under sine aktiviteter knyttet til det enkelte utvalget.

Så igjen: Takk for sesjonen, takk for oppmerksomheten, og takk for nå!