Barn och unga i Norden

- en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016-2022

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Den visionen slås fast i denna tvärsektoriella strategi för barn och unga i Norden och gör barn och unga i åldern 0–25 år till en prioriterad målgrupp inom Nordiska ministerrådet.Ett centralt mål i strategin är att Nordiska ministerrådet i högre utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdoms- perspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beakta barn och ungas egna röster. Med utgångspunkt i  FN:s konvention om barnets rättigheter ska Nordiska minister- rådet arbeta för att skydda och främja flickor och pojkars, unga kvinnors och mäns rättigheter samt främja deras möjligheter att utöva dessa rättigheter och kunna vara delaktiga i samhället.Barns och ungas välbefinnande och möjlighet att utöva sina rättigheter är en förutsättning för Nordens fortsatta utveckling. Ministerrådet ska bidra till att Norden är en ledande region och föregångare i arbetet för ett samhälle där barn och ungas rättigheter och skilda perspektiv ges utrymme och bidrar till samhällsutvecklingen.
Publikationsnummer
2016:737